Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Przelewicach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1961] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1961 - 1973
1990 - 1991
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Przelewicach tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Przelewicach powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gminy w Przelewicach utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Przelewice była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego i obejmowała 14 sołectw: Bylice, Gardziec, Jesionowo, Kluki, Kłodzino, Kosin, Laskowo, Lubiatowo, Lucin, Płońsko, Przelewice, Rosiny, Ukiernica, Żuków. Urząd Stanu Cywilnego w Przelewicach utworzony został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały nr 114/1536/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 grudnia 1972 r. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Przelewicach odbyła się w dniu 05 stycznia 1973 r. Ostatnia sesja Gminnej Rady Narodowej w Przelewicach odbyła się w dniu 27 kwietnia 1990 r. Urząd Gminy w Przelewicach funkcjonował do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W PRZELEWICACH, 1973-1990, 133 j.a.
1.1. Organizacja Rady Narodowej, 1980-1989, 3 j.a. - regulaminy organizacyjne, plany pracy na lata 1986-1987.
1.2. Protokoły sesji Rady Narodowej, 1973-1990, 20 j.a.
1.3. Uchwały, rejestry i realizacja uchwał, 1973-1990, 10 j.a.
1.4. Zespoły (kluby) radnych, 1973-1979, 2 j.a. - materiały dotyczące pracy członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
1.5. Sprawy osobowe radnych, 1973-1990, 3 j.a. - kwestionariusze radnych, karty ewidencyjne radnych, sprawozdania z działalności rady, radnych.
1.6. Wnioski i interpelacje radnych, 1981-1990, 3 j.a.
1.7. Komisje Rady Narodowej (stałe), 1973-1990, 49 j.a. - akta Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Komisji do spraw samorządu, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
1.8. Protokoły posiedzeń komisji niestałych, 1973-1990, 2 j.a. - protokoły komisji, rejestry stanowisk, opinii i wniosków komisji, protokoły kontroli przeprowadzanych przez członków komisji, działalność Komisji do spraw Organizacji Sieci Szkolnej.
1.9. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, 1973-1990, 26 j.a.: protokoły posiedzeń prezydium rady, postanowienia prezydium rady, uchwały i postanowienia rady w sprawach wyborów do rad narodowych.
1.10. Samorząd mieszkańców gminy, 1976-1990, 15 j.a. - akta dotyczące wyborów samorządowych, wyborów sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, rejestry uchwał, opinii, wniosków członków samorządu mieszkańców, protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Pomocy Społecznej i Społecznej Komisji Pojednawczej, materiały związane z wyborami ławników.
2. AKTA URZĘDU GMINY W PRZELEWICACH, 1973-1990 [1991], 85 j.a.
2.1. Zjazdy, narady, szkolenia, 1975-1990, 2 j.a. - protokoły z narad pracowników własnej jednostki, protokoły z narad i szkoleń odbywanych z sołtysami.
2.2. Organizacja własnej jednostki, 1975-1990, 2 j.a. - regulaminy organizacyjne z lat 1984-1990, statuty urzędu z lat 1975-1988.
2.3. Zarządzenia, decyzje i postanowienia własne, 1974-1990, 12 j.a. zarządzenia, decyzje, postanowienia naczelnika miasta i gminy, rejestry zarządzeń i postanowień,
2.4. Przydziały czynności, plany pracy własnej jednostki, 1974-1990, 2 j.a.
2.5. Ewidencja pieczęci, 1975-1990, 1 j.a.
2.6. Normatywy kancelaryjne, 1973, 1 j.a. - wykaz akt z 1973 r.
2.7. Skargi i wnioski, 4 j.a.
2.8. Wycinki prasowe dotyczące własnej działalności, kroniki gminy, 1975-1989, 3 j.a. - kroniki gminy z lat 1975-1980.
2.9. Statystyka, 1973-1990, 20 j.a. - spisy rolne czerwcowe, sprawozdania z zakresu gospodarki ziemią, zatrudnienia i gospodarki komunalnej.
2.10. Kontrole i inspekcje, 1973-1990, 4 j.a. - protokoły kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych w urzędzie.
2.11. Planowanie i wykonanie budżetu gminy, 1973-1990 [1991], 10 j.a. - planowanie budżetów rocznych, ich zmiana i realizacji, sprawozdania finansowe.
2.12. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, 1973-1990, 7 j.a. - plan perspektywiczny na lata 1974-1990, plany roczne, sprawozdania z realizacji planów, plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych.
2.13. Oświata, kultura, 1976-1986, 2 j.a. - materiały dotyczące szkół obejmują lata 1977-1983, ewidencja zabytków nieruchomych na terenie gminy.
2.14. Sprawy społeczno-administracyjne, 1977-1989, 3 j.a. - nadzór nad stowarzyszeniami za lata 1978-1989, akta dotyczące organizacji kościoła katolickiego, informacje o oczyszczaniu terenu z niewypałów.
2.15. Rolnictwo, 1973-1990, 9 j.a. - akta dotyczą przejmowania i przekazywania nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemią, sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, scalania i wymiany gruntów, wykazy i sprzedaż działek, programy rozwoju rolnictwa, szacunków plonów.
2.16. Gospodarka komunalna, 1978-1985, 1 j.a. - rozbudowa naziemnej sieci energetycznej w gminie.
2.17. Opieka społeczna, 1977-1990, 2 j.a. - analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej za lata 1977-1989, sprawozdania z udzielonych świadczeń.
3. Akcesja nr 608/2008, [1961] 1973-1983, 4 j.a. - rejestr stowarzyszeń, nadzór nad stowarzyszeniami, akta kółek rolniczych i Gminnego Związku Kółek Rolniczych.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta Gminnej Rady Narodowej 0 0
1.1 I. Rada Narodowa - organizacja rady narodowej 3 1980-1989 0
1.2 I. Rada Narodowa - protokoły sesji rady narodowej 30 1973-1990 0
1.3 I. Rada Narodowa - zespoły (kluby ) radnych 2 1973-1979 0
1.4 I. Rada Narodowa - sprawy osobowe radnych 3 1973-1990 0
1.5 I. Rada Narodowa - wnioski i interpelacje radnych 3 1981-1990 0
1.6 II. Komisje Rady Narodowej - protokoły posiedzeń komisji stałych 49 1973-1990 0
1.7 II. Komisje Rady Narodowej - protokoły posiedzeń komisji niestałych 2 1983-1987 0
1.8 III. Prezydium Rady Narodowej - protokoły posiedzeń prezydium rady narodowej 26 1973-1990 0
1.9 IV. Samorząd mieszkańców - wybory samorządu mieszkańców 11 1974-1990 0
1.10 IV. Samorząd mieszkańców - kolegia, komisje, zespoły działające przy t.o.a.p. 4 1973-1989 0
2 Akta Urzędu Gminy 0 0
2.1 V. Zjazdy, narady, szkolenia 2 1975-1990 0
2.2 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - regulaminy i statuty własnego urzędu 2 1975-1990 0
2.3 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - zarządzenia, decyzje, postanowienia t.o.a.p. - własne 12 1974-1990 0
2.4 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - przydziały czynności, podział zadań dla pracowników 1 1975-1990 0
2.5 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - roczne plany pracy i ich realizacja 1 1974-1990 0
2.6 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - ewidencja pieczęci 1 1975-1990 0
2.7 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - normatywy kancelaryjne 1 1973-1973 0
2.8 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - skargi i wnioski: rozpatrywanie, rejestry, analizy 4 1974-1990 0
2.9 VI. Organizacja t.o.a.p., zarządzenia, plany pracy - wycinki prasowe dot. działalności własnej jednostki, kronika gminy 3 1975-1989 0
2.10 VII. Statystyka - spisy rolne 17 1973-1988 0
2.11 VII. Statystyka - sprawozdania GUS - inne 3 1975-1990 0
2.12 VIII. Kontrole i inspekcje - kontrole i inspekcje zewnętrzne 4 1973-1990 0
2.13 IX. Planowanie i wykonanie budżetu gminy - plany i sprawozdania budżetowe 10 1973-1991 0
2.14 X. Plany społeczno - gospodarczego rozwoju gminy - plany 5 1973-1990 0
2.15 X. Plany społeczno - gospodarczego rozwoju gminy - czyny społeczne 2 1976-1989 0
2.16 XI. Oświata i kultura - organizacja szkół na terenie gminy 1 1977-1983 0
2.17 XI. Oświata i kultura - obiekty zabytkowe 1 1976-1986 0
2.18 XII. Sprawy społeczno - administracyjne - nadzór nad stowarzyszeniami 1 1978-1989 0
2.19 XII. Sprawy społeczno - administracyjne - organizacja kościoła katolickiego 1 1985-1988 0
2.20 XII. Sprawy społeczno - administracyjne - oczyszczanie terenów z niewypałów 1 1977-1985 0
2.21 XIII. Rolnictwo - obrót nieruchomościami rolnymi 8 1975-1990 0
2.23 XIII. Rolnictwo - program rozwoju rolnictwa i inne z zakresu rolnictwa 1 1973-1980 0
2.24 XIV. Gospodarka komunalna 1 1978-1985 0
2.26 XV. Opieka Społeczna 2 1977-1990 0
3 Dopływ I 0 0
3.1 Sprawy społeczno - administracyjne - nadzór nad stowarzyszeniami 4 1961-1983 0

Amount of archival material

222

218

0

3.65

3.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.