Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1957 - 1973
1990 - 1991
Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pyrzyce były miastem powiatowym. Nadal działało więc Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach, rozpoczął również działalność, utworzony w styczniu 1973 r. Urząd Gminy w Pyrzycach. Po wyborach do rad narodowych wszystkich szczebli w dnia 9 grudnia 1973 r. uchwałą WRN w Szczecinie dla miasta i gminy Pyrzyce utworzona została, z dniem 09.12.1973 r., wspólna Rada Narodowa Miasta i Gminy oraz jeden Urząd Miasta i Gminy. Wojewoda szczeciński powołał też Naczelnika Miasta i Gminy Pyrzyce. W grudniu 1973 r. zakończyło działalność Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach i utworzony został jeden Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach. Wspólną Radę Narodową dla miasta i gminy Pyrzyce utworzono na mocy wspomnianych ustaw z 1972 r. oraz Uchwały Nr XX/151/73 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 3 października 1973 r. Była ona jedną z ośmiu gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego i obejmowała 19 sołectw. Były to: Brzesko, Brzezin, Giżyn, Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nieborowo, Nowielin, Obromino, Okunica, Pstrowice, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Stróżewo, Turze, Żabów. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach odbyła się w dniu 19 grudnia 1973 r., w jej skład wchodziło wówczas 65 radnych. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pyrzycach powołano wszystkie stanowiska pracy wymienione we wzorcowym regulaminie organizacyjnym. W latach 1973-1990 wielokrotnie zmieniano organizację omawianego urzędu. W 1977 r. w urzędzie zlikwidowano biuro urzędu miasta i gminy i utworzono wydziały i stanowiska pracy. Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach jako terenowy organ administracji państwowej działał do dnia 27 maja 1990 r., tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. 1. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W PYRZYCACH, 1973-1990, 163 j.a.
1.1. Regulaminy organizacyjne Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1975, 1988, 2 j.a. - regulamin dla stanowiska pracy do spraw obsługi rady narodowej z roku 1975 i regulamin rady narodowej z roku 1988.
1.2. Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1973-1990, 22 j.a. zachowały się wszystkie protokoły sesji, braki występują jednak w załącznikach.
1.3. Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1974-1990, 28 j.a.
1.4. Sprawozdania z działalności Rady Narodowej Miasta i Gminy i jej organów, 1973-1988, 3 j.a.
1.5. Kwestionariusze radnych, 1984-1989, 3 j.a.
1.6. Spotkania radnych z wyborcami, 1984-1987, 1 j.a.
1.7. Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców, 1976-1989, 12 j.a. - wnioski, interpelacje, postulaty radnych i wyborców, realizacja wniosków, interpelacji i postulatów radnych i wyborców, rejestr wniosków i interpelacji radnych.
1.8. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, 49 j.a. - protokoły posiedzeń komisji rady narodowej miasta i gminy: Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (5 j.a. z lat 1973-1990), Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej (5 j.a. z lat 1978-1990), Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług (4 j.a. z lat 1978-1990), Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska (5 j.a. z lat 1978-1990), Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury (4 j.a. z lat 1978-1990), Komisja do spraw Samorządu (4 j.a. z lat 1984-1990), Komitet Kontroli Społecznej (1 j.a. z lat 1979-1980)
1.9. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1973-1985, 13 j.a. - brak dokumentacji z lat 1986-1990.
1.10. Postanowienia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1979-1988, 4 j.a. - postanowienia Prezydium z lat 1979, 1981-1988, rejestr protokołów sesji i posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, gminnych rad narodowych powiatu pyrzyckiego oraz rady narodowej miasta i gminy.
1.11. Samorząd mieszkańców, 1973-1990, 22 j.a. - samorząd mieszkańców miasta Pyrzyce, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów, działalność rad sołeckich, narady sołtysów, statuty samorządów wiejskich, informacje o działalności.
2. AKTA URZĘDU MIASTA I GMINY W PYRZYCACH, [1957] 1973-1990 [1991], 356 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1980-1989, 2 j.a. - regulamin organizacyjny urzędu z lat 1980-1981 oraz statut i jego zmiany z lat 1988-1989.
2.2. Plany i programy działania Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1977-1990, 4 j.a.
2.3. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1973-1989, 15 j.a.
2.4. Organizacja, plany pracy i programy działania wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1976-1990, 17 j.a.
2.5. Narady wewnętrzne, 1973-1990, 7 j.a. - protokoły narad zespołu kierowniczego urzędu miasta i gminy, protokoły narad kadry kierowniczej urzędu, protokoły narad z przedstawicielami i kierownictwem jednostek podległych i współpracujących.
2.6. Sprawozdania statystyczne, 1973-1989, 30 j.a. - sprawozdania dotyczą zatrudnienia, płac, pośrednictwa pracy, funduszu socjalnego, czynów społecznych, gospodarki komunalnej, środków trwałych, komunikacji, inwestycji, pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej, leśnictwa, spisów rolnych.
2.7. Skargi i wnioski, 1974-1987, 4 j.a.
2.8. Biurowość i archiwum zakładowe, [1964] 1973-1984, 3 j.a. - rejestry i ewidencja pieczątek, stempli, innych oznaczeń służbowych używanych w urzędzie gminy oraz wykaz akt dla biur rad narodowych z 1973 r.
2.9. Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach, 1983, 1 j.a. - spis kadrowy według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.1983 r.
2.10. Kontrole, inspekcje, lustracje, 1976-1989, 28 j.a. - kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez jednostki nadrzędne, protokoły kontroli kompleksowych, problemowych i kontroli tematycznych, obejmujących wybrane zagadnienia z działalności urzędu miasta i gminy, protokoły kontroli wewnętrznych, kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych.
2.11. Budżet gminy, 1974-1990 [1991], 57 j.a. - planowanie i zmiany, sprawozdania z wykonania budżetu. Brak budżetów na rok 1973, a na rok 1990 zachował się tylko plan jednostkowy dochodów i wydatków.
2.12. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji, 1974-1990, 55 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, plany roczne, inne plany i działania gospodarcze na terenie gminy, sprawozdania z wykonania rocznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Brak sprawozdań z wykonania planów wieloletnich.
2.13. Aktywizacja gminy, 1974-1988, 5 j.a. - materiały dotyczące udziału gminy w konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” w latach 1974, 1985, w Konkursie „Pomorze Szczecińskie Piękne, Gospodarne, Kulturalne w latach 1986-1988, informacje o działaniach na rzecz poprawy estetyzacji miasta i gminy.
2.14. Sprawy wewnętrzne, [1957] 1973-1989, 36 j.a. - ewidencja stowarzyszeń, informacje dotyczące spraw organizacyjnych związków, organizacji i stowarzyszeń, oceny i sprawozdania z działalności Urząd Stanu Cywilnego, odznaczenia państwowe i regionalne.
2.15. Rolnictwo, 1973-1989, 11 j.a. - bilanse zbożowe, informacje o gospodarce melioracyjnej, łowieckie plany hodowlane, gminny plan upowszechniania postępu rolniczego na rok 1986/87.
2.16. Oświata i kultura, 1973-1989, 25 j.a. - informacje o działalności Pyrzyckiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, a także świetlic wiejskich istniejących na terenie miasta i gminy. Są tu również opisowe informacje o działaniach podejmowanych w celu upowszechniania sportu, zagadnień związanych z historią regionu oraz zapewnieniu dzieci i młodzieży wypoczynku wakacyjnego.
2.17. Handel i usługi, [1971] 1973-1988, 18 j.a. - informacje o ilości i branżach placówek handlowych i usługowych, działających na terenie obecnej gminy w latach 1948-1973 (tzw. karty rejestracyjne) i w latach 1986, 1988, wykazy zakładów rzemieślniczych z lat 1976-1979, programy rozwoju sieci placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na lata 1977-1988.
2.18. Ochrona zdrowia, 1983-1988, 3 j.a. - działalność Zakładów Opieki Zdrowotnej, sprawozdania dotyczące rehabilitacji zawodowej inwalidów oraz program ochrony zdrowia i opieki społecznej na lata 1987-1995.
2.19. Zatrudnienie, 1988, 1 j.a. - analiza stanu zatrudnienia na terenie miasta i powiatu w 1988 r.
2.20. Gospodarka komunalna, 1975-1989, 12 j.a. - informacje dotyczące różnorodnych inwestycji prowadzonych na terenie miasta i gminy i nakładów finansowych koniecznych na ich przeprowadzenie, informacje o czynnych i zamykanych cmentarzach, ewidencja nieruchomości z terenu miasta Pyrzyce, ewidencja dróg gminnych (dla gminy Kozielice), informacja o stanie gazownictwa na terenie miasta i gminy.
2.21. Zagospodarowanie przestrzenne, 1976-1987, 13 j.a. - plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości z tereniu gminy oraz dla miasta Pyrzyce z lat 1976-1987.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Pyrzycach 0 0
1.1 Regulaminy organizacyjne Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach 2 1975-1988 0
1.2 Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach 22 1973-1990 0
1.3 Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy 0 0
1.4 Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy-uchwały 4 1974-1990 0
1.5 Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy-realizacja uchwał 24 1976-1990 0
1.6 Sprawozdania z działaności Rady Narodowej Miasta i Gminy i i jej organów 3 1973-1988 0
1.7 Kwestionariusze radnych 2 1984-1989 0
1.8 Spotkania radnych z wyborcami 1 1984-1987 0
1.9 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców 0 0
1.10 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców 1 1988-1989 0
1.11 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców-realizacja 9 1976-1989 0
1.12 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców-rejestr 2 1978-1984 0
1.13 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy 0 0
1.14 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5 1973-1990 0
1.15 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 5 1978-1990 0
1.16 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług 4 1978-1990 0
1.17 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 5 1978-1990 0
1.18 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury 4 1978-1990 0
1.19 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komisja ds. Samorządu 4 1984-1990 0
1.20 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-Komitet Kontroli Społecznej 1 1979-1980 0
1.21 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-opinie komisji rady narodowej 7 1986-1990 0
1.22 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-realizacja wniosków komisji rady narodowej 6 1982-1989 0
1.23 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-rejestr opinii, stanowisk i wniosków komisji rady narodowej 11 1978-1988 0
1.24 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-plany pracy, protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji 0 0
1.25 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy-ewidencja komisji doraźnych i zespołów doradczych 1 1984-1986 0
1.26 Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 13 1973-1985 0
1.27 Postanowienia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 4 1979-1988 0
1.28 Samorząd mieszkańców 0 0
1.29 Samorząd mieszkańców-samorząd mieszkańców miasta Pyrzyce 2 1986-1987 0
1.30 Samorząd mieszkańców-protokoły zebrań wiejskich 5 1976-1986 0
1.31 Samorząd mieszkańców-wybory sołtysów i podsołtysów, działalność rad sołeckich 6 1973-1989 0
1.32 Samorząd mieszkańców-narady sołtysów 2 1984-1990 0
1.33 Samorząd mieszkańców-statuty samorządów wiejskich, informacje o działalności 7 1974-1988 0
2 Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach 1 1989-1990 0
2.1 Organizacja Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach 2 1980-1989 0
2.2 Plany i programy działania Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach 4 1977-1990 0
2.3 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w Pyrzycach 0 0
2.4 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w Pyrzycach-zarządzenia 10 1973-1989 0
2.5 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w Pyrzycach-decyzje 5 1974-1989 0
2.6 Organizacja, plany pracy i programy działania wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach 17 1976-1990 0
2.7 Narady wewnętrzne 7 1973-1990 0
2.8 Sprawozdania statystyczne 0 0
2.9 Sprawozdania statystyczne-zatrudnienie, płace, pośrednictwo pracy, fundusz socjalny 8 1975-1990 0
2.10 Sprawozdania statystyczne-czyny społeczne 1 1981-1985 0
2.11 Sprawozdania statystyczne-gospodarka komunalna, środki trwałe, komunikacja 7 1973-1990 0
2.12 Sprawozdania statystyczne-inwestycje, pozarolnicza gospodarka nieuspołeczniona 5 1975-1990 0
2.13 Sprawozdania statystyczne-leśnictwo 2 1979-1988 0
2.14 Sprawozdania statystyczne-spisy rolne 10 1980-1988 0
2.15 Sprawozdania statystyczne-inne 2 1982-1986 0
2.16 Skargi i wnioski 0 0
2.17 Skargi i wnioski-rozpatrywanie 1 1974-1976 0
2.18 Skargi i wnioski-analizy 2 1977-1987 0
2.19 Skargi i wnioski-rejestr skarg i wniosków 1 1982-1984 0
2.20 Biurowość i archiwum zakładowe 3 1964-1984 0
2.21 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach 2 1980-1983 0
2.22 Kontrole, inspekcje, lustracje 0 0
2.23 Kontrole, inspekcje, lustracje-kontrole zewnętrzne 17 1976-1989 0
2.24 Kontrole, inspekcje, lustracje-samokontrola 1 1986-1987 0
2.25 Kontrole, inspekcje, lustracje-kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych 9 1982-1989 0
2.26 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach 0 0
2.27 Budżet miasta i gminy 0 0
2.28 Budżet miasta i gminy-planowanie i zmiany 37 1974-1990 0
2.29 Budżet miasta i gminy-sprawozdania z wykonania budżetu 20 1974-1991 0
2.30 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania 0 0
2.31 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-perspektywiczne i wieloletnie 3 1974-1987 0
2.32 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-roczne 25 1978-1989 0
2.33 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-inne 9 1979-1990 0
2.34 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-sprawozdania roczne 10 1981-1990 0
2.35 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-sprawozdania inne 7 1978-1989 0
2.36 Aktywizacja gminy 5 1974-1988 0
2.37 Sprawy wewnętrzne 0 0
2.38 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia 28 1975-1989 0
2.39 Sprawy wewnętrzne-ewidencja stowarzyszeń 3 1957-1977 0
2.40 Sprawy wewnętrzne-Urząd Stanu Cywilnego 1 1977-1986 0
2.41 Sprawy wewnętrzne-odznaczenia państwowe i regionalne 4 1976-1989 0
2.42 Rolnictwo 10 1965-1987 0
2.43 Oświata i Kultura 25 1973-1989 0
2.44 Handel i Usługi 18 1971-1988 0
2.45 Ochrona zdrowia 3 1983-1988 0
2.46 Zatrudnienie 2 1977-1988 0
2.47 Gospodarka komunalna 12 1975-1989 0
2.48 Zagospodarowanie przestrzenne 13 1976-1987 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/300/0/1.1/1 Regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach 1988 0
68/300/0/1.1/2 Regulamin wzorcowy dla stanowiska pracy ds. obsługi Rady Narodowej stopnia podstawowego 1975-1975 0
68/300/0/1.2/10 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr I-XX (19.12.1973-05.09.1977) 1973-1977 0
68/300/0/1.2/11 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr I-III (15.02-15.05.1978) 1978-1978 0
68/300/0/1.2/12 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr I-VI (24.08-03.11.1978) 1978-1978 0
68/300/0/1.2/13 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr VII-IX (18.12.1978-26.03.1979) 1978-1979 0
68/300/0/1.2/14 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr X-XIII (28.05.1979-15.02.1980) 1979-1980 0
68/300/0/1.2/15 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XIV-XVIII 31.03-04.11.1980) 1980-1980 0
68/300/0/1.2/16 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XIX-XXIII (31.01-21.07.1980) 1981-1981 0
68/300/0/1.2/17 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XXIV-XXVIII (06.11.1981-21.05.1982) 1981-1982 0
68/300/0/1.2/18 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XXX-XXXII (20.09-29.11.1982) 1982-1982 0
68/300/0/1.2/19 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XXXIII-XXXVII (27.01-21.07.1983) 1983-1983 0
68/300/0/1.2/20 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XXXVIII-XLII (29.09.1983-22.03.1984) 1983-1984 0
68/300/0/1.2/21 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr I-V (28.06-21.12.1984) 1984-1984 0
68/300/0/1.2/22 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr VI-IX (29.01-31.05.1985) 1985-1985 0
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 ... 32 33 34 35

Amount of archival material

514

514

0

5.40

5.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.