Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Radowie Małym

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1973-1990 [1992]
- brak danych - 1957 - 1957
1973 - 1990
1992 - 1992
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Radowie Małym tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Radowie Małym powstał na mocy uchwały z 01 stycznia 1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) powołano gminy. Jedną z nich (na terenie ówczesnego powiatu łobeskiego) była gmina Radowo Małe, z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym. W skład gminy weszło 18 sołectw. Były to: Borkowo Wielkie, Czachowo, Dobrkowo, Gostomino, Karnice, Mołdawin, Orle, Pogorzelica, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Rekowo, Rogowo, Siedlce, Sienno Górne, Sienno Dolne, Strzmiele, Troszczyno, Zelmowo. Utworzono również USC. Organizacja Urzędu nie odbiegała od schematów przyjętych w innych gminach, była jedynie dostosowana do lokalnych potrzeb i możliwości. Gminna Rada Narodowa w Radowie Małym funkcjonowała do maja 1990 r. tj. do czasu wprowadzenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja rady narodowej odbyła się 27 kwietnia 1990 r. 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RADOWIE MAŁYM, 1973-1990 [1992], 184 j.a.
1.1. Organizacja, plany i informacje o pracy Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym, 1976-1990, 6 j.a. - organizacja rady, plany pracy, sprawozdania z działalności i informacje o pracy Gminnej Rady Narodowej składane na sesjach rady.
1.2. Sesje Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym, 1973-1990, 27 j.a.
1.3. Uchwały Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990 [1992], 10 j.a.
1.4. Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i jej organów, 1975-1990, 5 j.a.
1.5. Kwestionariusze radnych, 1973-1989, 7 j.a. - kwestionariusze radnych, karty pracy radnych, członków prezydium i komisji, informacje statystyczne o liczebności rady i jej komisji.
1.6. Kluby radnych, 1975-1989, 4 j.a. - informacje o pracy klubu skupiającego radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych.
1.7. Spotkania radnych z wyborcami, 1973-1988, 3 j.a. - protokoły z przebiegu spotkań radnych z wyborcami, plany tych spotkań.
1.8. Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców, 1973-1990, 9 j.a. - interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców, rejestry wniosków, postulatów i interpelacji radnych i wyborców, sprawozdania z realizacji wniosków i interpelacji radnych.
1.9. Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe), 1973-1990, 58 j.a. - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (1974-1990, 11 j.a.) (wraz z aktami Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych), Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (1974-1990, 11 j.a.) (wraz z aktami Komisji Ładu i Porządku Publicznego), Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (1974-1990, 11 j.a.) (wraz z aktami Komisji Rolnictwa), Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (1974-1990, 11 j.a.) (wraz z aktami Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia; Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia), Komisja Samorządu Społecznego (1984-1990, 3 j.a.), Komisja Kontroli Społecznej (1978-1979), ponadto rejestry stanowisk, opinii i wniosków członków komisji stałych(1973-1986, 10 j.a.).
1.10. Komisje Gminnej Rady Narodowej (niestałe), 1986-1988, 1 j.a. - informacje o działalności Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
1.11. Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990, 33 j.a.
1.12. Postanowienia, rejestry postanowień i ewidencja wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990 [1992], 6 j.a.
1.13. Samorząd mieszkańców, 1973-1989, 15 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, wybory do samorządów wiejskich, działalność samorządów, narady sołtysów, rejestr uchwał, opinii, wniosków i sprzeciwów samorządów mieszkańców.
2. AKTA URZĘDU GMINY W RADOWIE MAŁYM, [1957] 1973-1990 [1991], 173 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Gminy w Radowie Małym, 1973-1974, 2 j.a. - zarządzenie organizacyjne naczelnika gminy z 1973 r. oraz statut gminy i zakresy czynności pracowników urzędu z 1974 r.
2.2. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, 1973-1989, 6 j.a.
2.3. Narady pracowników własnej jednostki, 1980-1989, 1 j.a.
2.4. Sprawozdania statystyczne, 1974-1990, 15 j.a. - sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych w urzędzie i jednostkach podległych, funduszu płac, podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników, a także statystyczne informacje o ilości wydanych skierowań do pracy, migracje i ruch naturalny ludności, rolnictwo, rybactwo, spisy rolne, Narodowy Spis Powszechny.
2.5. Skargi i wnioski, 1978-1990, 2 j.a. - analizy i oceny skarg i wniosków oraz sprawozdanie z ich załatwienia.
2.6. Archiwum zakładowe, 1973-1989, 2 j.a. - jednolity rzeczowy wykaz akt z 1973 r., ewidencja zasobu archiwum zakładowego za lata 1981-1989.
2.7. Kontrole, inspekcje, lustracje zewnętrzne, 1973-1989, 15 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne, protokoły kontroli kompleksowych, problemowych i kontroli tematycznych, obejmujących wybrane zagadnienia z działalności urzędu gminy.
2.8. Kadry Urzędu Gminy w Radowie Małym, 1975-1980, 3 j.a. - informacje statystyczne i opisowe o ilości zatrudnionych w urzędzie pracowników, ich wykształceniu oraz potrzebach kadrowych urzędu.
2.9. Budżet gminy - planowanie, zmiany, sprawozdania, 1973-1990 [1991], 39 j.a.
2.10. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich wykonania, 1973-1990, 21 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie, plany i sprawozdania z wykonania planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (roczne).
2.11. Aktywizacja gminy, 1974-1988, 5 j.a. - informacje o udziale gminy w konkursach „Gmina Mistrz Gospodarności”, "Mistrz Produkcji Zwierzęcej”, a także o podejmowanych czynach społecznych i wynikach Powszechnego Przeglądu Gmin.
2.12. Sprawy wewnętrzne, [1957] 1973-1989, 25 j.a. - materiały dotyczą organizacji kółek rolniczych działających na terenie gminy, Towarzystwa Krzewienia Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz informacje o działalności, tworzeniu i likwidacji poszczególnych stowarzyszeń. Akta dotyczące Kolegium do spraw Wykroczeń zawierają analizy, oceny i sprawozdania z działalności tego organu, sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
2.13. Rolnictwo, leśnictwo, usługi, [1957] 1973-1984, 8 j.a. - informacje dotyczące gospodarki rolnej, planów zadrzewienia poszczególnych miejscowości w gminie oraz ewidencja rzemieślniczych zakładów usługowych.
2.14. Gospodarka komunalna, 1973-1989, 6 j.a. - ewidencja urządzeń komunalnych, informacje dotyczące cmentarzy, grobownictwa i opieki nad miejscami poświęconymi miejscom pamięci narodowej, związanymi z okresem II wojny światowej.
2.15. Gospodarka przestrzenna, lokalizacje, ruch budowlany, 1973-1990, 8 j.a. - informacje statystyczne dotyczące ruchu budowlanego na terenie gminy w latach 1972-1989, plany zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 1974-1980 i do roku 1990, zezwolenia na lokalizację inwestycji.
2.16. Oświata i kultura, 1985-1988, 1 j.a. - informacja o programie rozwoju kultury na terenie gminy na lata 1986-1990 i ocena jego realizacji za lata 1986-1988.
2.17. Opieka społeczna, 1974-1990, 7 j.a. - analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej i obejmują cały okres działalności urzędu.
2.18. Obrona cywilna, 1973-1975, 7 j.a.: dokumentacja związana z planami obrony cywilnej ludności na wypadek zagrożenia (wyposażenie oddziałów w sprzęt, rozśrodkowanie ludności, zadania rozpoznania ogólnego, kalendarzowe plany zamierzeń w zakresie obrony cywilnej, instrukcje powszechnego ostrzegania).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gminna Rada Narodowa w Radowie Małym 0 0
1.1 Organizacja, plany i informacje o pracy Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym 6 1976-1990 0
1.2 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym 27 1973-1990 0
1.3 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym 0 0
1.4 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym-uchwały 2 1978-1981 0
1.5 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym-realizacja 2 1977-1988 0
1.6 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym-rejestry 6 1973-1992 0
1.7 Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodwej i jej organów 5 1975-1990 0
1.8 Kwestionariusze radnych 7 1973-1989 0
1.9 Kluby radnych 4 1975-1989 0
1.10 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 3 1973-1988 0
1.11 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych i wyborców 2 1979-1986 0
1.12 Rejestry wniosków, postulatów i interpelacji radnych i wyborców 6 1973-1990 0
1.13 Sprawozdania z realizacji wniosków i interpelacji radnych 1 1978-1978 0
1.14 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe) 0 0
1.15 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 11 1974-1990 0
1.16 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 11 1974-1990 0
1.17 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 11 1974-1990 0
1.18 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 11 1974-1990 0
1.19 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Samorządu Społecznego 3 1984-1990 0
1.20 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-Komisja Kontroli Społecznej 1 1978-1979 0
1.21 Komisje Gminnej Rady Narodowej (stałe)-rejestry stanowisk, opinii i wniosków komisji 10 1973-1986 0
1.22 Komisje Gminnej Rady Narodowej (niestałe)-Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1 1986-1988 0
1.23 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym 33 1973-1990 0
1.24 Postanowienia, rejestry postanowień i ewidencja wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Prezydium Gminnej Rady Narodowej 6 1973-1992 0
1.25 Samorząd mieszkańców 0 0
1.26 Samorząd mieszkańców-protokoły zebrań wiejskich 4 1973-1984 0
1.27 Samorząd mieszkańców-wybory do samorządów wiejskich, działalność samorządów 8 1974-1989 0
1.28 Samorząd mieszkańców-narady sołtysów 2 1974-1979 0
1.29 Samorząd mieszkańców-rejestr uchwał, opinii, wniosków i sprzeciwów samorządów mieszkańców 1 1984-1988 0
2 Urząd Gminy w Radowie Małym 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Gminy w Radowie Małym 2 1973-1974 0
2.2 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy w Radowie Małym 6 1973-1989 0
2.3 Narady pracowników własnej jednostki 1 1980-1989 0
2.4 Sprawozdania statystyczne 0 0
2.5 Sprawozdania statystyczne-zatrudnienie i fundusz płac 1 1980-1987 0
2.6 Sprawozdania statystyczne-migracje i ruch naturalny ludności 2 1982-1990 0
2.7 Sprawozdania statystyczne-rolnictwo, rybactwo 2 1982-1989 0
2.8 Sprawozdania statystyczne-spisy rolne 8 1974-1984 0
2.9 Sprawozdania statystyczne-Narodowy Spis Powszechny 2 1980-1988 0
2.10 Skargi i wnioski 2 1978-1990 0
2.11 Archiwum zakładowe 2 1973-1989 0
2.12 Kontrole, inspekcje, lustracje zewnętrzne 15 1973-1989 0
2.13 Kadry Urzędu Gminy w Radowie Małym 3 1975-1980 0
2.14 Budżet gminy-planowanie, zmiany, sprawozdania 39 1973-1991 0
2.15 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 0 0
2.16 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy-wieloletnie 5 1974-1977 0
2.17 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy-roczne i sprawozdania z ich wykonania 16 1973-1990 0
2.18 Aktywizacja gminy 0 0
2.19 Aktywizacja gminy-Konkurs "Gmina Mistrz Gospodarności" 1 1974-1975 0
2.20 Aktywizacja gminy-Konkurs "Mistrz Produkcji Zwierzęcej" 1 1985-1987 0
2.21 Aktywizacja gminy-Drugi Powszechny Przegląd Gmin 1 1977-1977 0
2.22 Aktywizacja gminy-czyny społeczne 2 1975-1988 0
2.23 Sprawy wewnętrzne 0 0
2.24 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia 19 1957-1989 0
2.25 Sprawy wewnętrzne-Kolegium ds. Wykroczeń 4 1975-1983 0
2.26 Sprawy wewnętrzne-Urząd Stanu Cywilnego 2 1978-1986 0
2.27 Rolnictwo, leśnictwo i usługi 8 1957-1984 0
2.28 Gospodarka komunalna 6 1973-1989 0
2.29 Gospodarka przestrzenna, lokalizacje, ruch budowlany 8 1973-1990 0
2.30 Oświata i kultura 1 1985-1988 0
2.31 Opieka społeczna 7 1974-1990 0
2.32 Obrona cywilna 7 1973-1975 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/301/0/1.1/201 Sprawozdania, analizy, informacje za lata 1978-1980 składane na sesjach Gminnej Rady Narodowej (dotyczą m.in.: działalności Koła Gospodyń wiejskich, budownictwa i inwestycji gminnych, doskonalenia pracy administracji terenowej, pracy placówek handlowych, rozwoju rzemiosła, itp.) 1978-1980 0
68/301/0/1.1/283 Plany pracy rady, prezydium, komisji 1976-1977 0
68/301/0/1.1/284 Sprawozdania i informacje Gminnej Rady Narodowej dotyczące działalności, składu osobowego, inicjatyw społecznych rady gminy 1984-1989 0
68/301/0/1.1/285 Organizacja Gminnej Rady Narodowej 1988-1989 0
68/301/0/1.1/288 Plany pracy rady, prezydium i komisji stałych na lata 1980 - I półrocze 1990r. 1980-1990 0
68/301/0/1.1/289 Informacje: - o pracy radnych Gminnej Rady Narodowej - o działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów - o współdziałaniu Gminnej Rady Narodowej z Radą Gminną Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 1984-1987 0
68/301/0/1.2/8 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr I - IV (4 I - 27 IX) 1973-1973 0
68/301/0/1.2/9 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr I (20 XII) 1973-1973 0
68/301/0/1.2/10 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr II - V (23 I - 18 XII) 1974-1974 0
68/301/0/1.2/11 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr VI - IX (19 III - 19 XII) 1975-1975 0
68/301/0/1.2/12 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr X - XIII (30 III - 20 XII) 1976-1976 0
68/301/0/1.2/13 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr XIV - XIX (25 I - 28 XI) 1977-1977 0
68/301/0/1.2/14 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr I - III (15 II - 27 IV) 1978-1978 0
68/301/0/1.2/15 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr IV - VII (21 VII - 30 X) 1978-1978 0
68/301/0/1.2/16 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym Nr VIII - IX (31 I - 30 III) 1979-1979 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

357

357

0

4.60

4.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.