Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Warnicach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1968] 1973-1990
- brak danych - 1968 - 1968
1973 - 1990
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Warnicach tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Warnicach powstał na mocy uchwały z 01 stycznia 1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) powołano gminy. Jedną z nich (na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego) była gmina Warnice, z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Warnicach. W skład gminy weszło 11 sołectw: Barnim, Dębica, Grędziec, Kłęby, Nowy Przylep, Obryta, Reńsko, Stary Przylep, Warnice, Wierzbno, Zaborsko. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Warnicach odbyła się w dn. 05.01.1973 r. Utworzono również USC. Gminna Rada Narodowa w Warnicach funkcjonowała do maja 1990 r. tj. do czasu wprowadzenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja rady narodowej odbyła się 10.04.1990 r. 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W WARNICACH, 1973-1990, 150 j.a.
1.1. Regulaminy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej, 1984, 1 j.a.
1.2. Programy działania Gminnej Rady Narodowej, 1980-1988, 2 j.a.
1.3. Protokoły sesji Rady Narodowej, 1973-1990, 24 j.a.
1.4. Rejestry uchwał Rady Narodowej, 1978-1990, 2 j.a.
1.5. Uchwały Rady Narodowej i informacje z ich realizacji, 1984-1990, 2 j.a.
1.6. Wnioski, interpelacje, postulaty radnych i wyborców, 1976-1988, 14 j.a.
1.7. Rejestry interpelacji, wniosków i postulatów, 1979-1984, 3 j.a.
1.8. Komisje Rady Narodowej (stałe), 1979-1990, 46 j.a. - Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Sportu i Rekreacji (wraz z Komisją Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych), Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska (wraz z Komisją Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisją Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska), Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa (wraz z Komisją Rolnictwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia), Komisja do spraw Samorządowych (wraz z Komisją Samorządu Społecznego i Koordynacji), Komitet Kontroli Społecznej. Brak jest większości protokołów z lat 1973-1978, w dwóch komisjach brakuje akt z 1982 r.
1.9. Kontrole przeprowadzone przez członków komisji stałych, 1987, 1 j.a.
1.10. Ewidencja kolegiów, komisji, zespołów, 1983, 1 j.a.
1.11. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, 1976-1990, 21 j.a. - brak protokołów z lat 1976-1977 i z pierwszej połowy 1978 r.
1.12. Postanowienia Prezydium Rady Narodowej, 1980-1990, 2 j.a.
1.13. Samorząd wiejski, sołtysi, 1974-1990, 31 j.a. - nadzór nad działalnością samorządów, narady i szkolenia.
1.14. Samorząd wiejski, zebrania wiejskie, 1974-1989, 24 j.a.
2. AKTA URZĘDU GMINY W WARNICACH, [1968] 1973-1990, 126 j.a.
2.1. Organizacja urzędu gminy, 1979-1989, 3 j.a. - regulaminy organizacyjne urzędu z lat 1979, 1984 i 1988-1989.
2.2. Zarządzenia i decyzje własne, 1973-1990, 5 j.a.
2.3. Plany pracy urzędu, 1979-1990, 2 j.a. - plany pracy urzędu na rok 1979 i lata 1986-1990.
2.4. Narady wewnętrzne, 1980-1986, 2 j.a.
2.5. Rejestr skarg i wniosków, 1973-1990, 1 j.a.
2.6. Wycinki prasowe i monografie, 1979-1989, 2 j.a.
2.7. Rejestr pieczęci i stempli urzędu, 1975-1982, 1 j.a.
2.8. Sprawozdania GUS, spisy rolne, 1973-1977, 4 j.a. - są to ankiety spisów rolnych - grudniowych i czerwcowych zawierające sprawozdania z zakresu upraw roślinnych, hodowli zwierząt, sadownictwa, produkcji rolnej, uprawy ziemi.
2.9. Sprawozdania GUS, 1973-1989, 19 j.a. - dotyczą działalności Kolegium do spraw Wykroczeń, zatrudnienia i płac, gospodarki komunalnej, gospodarki ziemią, hodowli zwierząt futerkowych, podatków, spraw oświaty i kultury, pomocy społecznej, ruchu budowlanego, zasobów mieszkaniowych, pośrednictwa pracy, realizacji inwestycji i kapitalnych remontów, realizacji czynów społecznych.
2.10. Kontrole, inspekcje, lustracje, [1968] 1973-1989, 11 j.a.
2.11. Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, [1972] 1973-1989, 26 j.a.
2.12. Plany społeczno-gospodarcze gminy (wieloletnie), 1974-1988, 4 j.a. - dotyczą rozwoju zagospodarowania gminy do roku 1980 oraz kierunków rozwoju drobnej wytwórczości na lata 1986-1990.
2.13. Plany społeczno-gospodarcze gminy (roczne) i sprawozdania z ich wykonania, 1973-1989, 22 j.a.
2.14. Aktywizacja gminy, czyny społeczne, 1973-1980, 4 j.a. - dotyczą udziału gminy w Konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” w latach 1974 i 1975, planu aktywizacji gminy na lata 1973-1977, przeglądu gminy w latach 1976-1977 i planu czynów społecznych na 1980 r.
2.15. Sprawy społeczno-administracyjne, 1978-1984, 3 j.a. - dotyczą nadzoru sprawowanego nad działalnością USC.
2.16. Rolnictwo, 1976-1988, 10 j.a. - akta z zakresu: ewidencji, oznaczania granic i dokumentacji podstawowej nieruchomości; programów gospodarki ziemią; spraw produkcji zwierzęcej; występowania chorób roślin i ich zwalczania; melioracji; kontroli rolniczego wykorzystania gruntów.
2.17. Usługi i rzemiosło, 1984-1988, 2 j.a. - informacja o rozwoju zakładów rzemieślniczych w latach 1983-1987 oraz plany i programy rozwoju usług na lata 1986-1988.
2.18. Ochrona przyrody, 1974-1987, 2 j.a. - informacje o ustalaniu stref ochronnych wokół zbiorników wodnych i informacje o opiece nad pomnikami przyrody.
2.19. Pomoc społeczna, 1976-1989, 3 j.a. - analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej oraz informacja o działaniach podejmowanych w zakresie zwalczania alkoholizmu.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gminna Rada Narodowa 0 0
1.1 Regulaminy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej 1 1984-1984 0
1.2 Programy działania Gminnej Rady Narodowej 2 1980-1988 0
1.3 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej 24 1973-1990 0
Rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej 2 1978-1990 0
1.5 Uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja 2 1984-1990 0
1.7 Wnioski, interpelacje, postulaty 14 1976-1989 0
1.8 Rejestry interpelacji, wniosków i postulatów 3 1979-1984 0
1.9 Komisje rady narodowej (stałe)-Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Sportu i Rekreacji 11 1979-1990 0
1.10 Komisje rady narodowej (stałe)-Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 11 1979-1989 0
1.11 Komisje rady narodowej (stałe)-Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa 15 1979-1990 0
1.12 Komisje rady narodowej (stałe)-Komisja ds. Samorządu Społecznego 7 1984-1990 0
1.13 Komisje rady narodowej (stałe)-Komitet Kontroli Społecznej 2 1978-1980 0
1.14 Kontrole przeprowadzone przez członków komisji stałych 1 1987-1987 0
1.15 Ewidencja kolegiów, komisji, zespołów 1 1983-1983 0
1.17 Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 21 1973-1990 0
1.18 Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 2 1980-1990 0
1.19 Samorząd wiejski - sołtysi 7 1974-1990 0
1.20 Samorząd wiejski - zebrania wiejskie 24 1975-1989 0
2 Urząd Gminy 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Gminy 3 1979-1989 0
2.2 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 5 1973-1990 0
2.3 Plany pracy Urzędu Gminy 2 1979-1990 0
2.4 Narady wewnętrzne 2 1980-1986 0
2.5 Rejestr skarg i wniosków 1 1973-1990 0
2.6 Wycinki prasowe i monografie 2 1979-1989 0
2.7 Rejestr pieczęci i stempli Urzędu Gminy 1 1975-1982 0
2.8 Sprawozdania GUS - spisy rolne 4 1973-1977 0
2.9 Sprawozdania GUS - inne 19 1973-1989 0
2.10 Kontrole, inspekcje, lustracje 11 1973-1989 0
2.11 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe 26 1973-1988 0
2.12 Plany społeczno - gospodarcze gminy - wieloletnie 4 1974-1986 0
2.13 Plany społeczno - gospodarcze gminy (roczne) i sprawozdania z ich wykonania 22 1973-1989 0
2.14 Aktywizacja gminy, czyny społeczne 4 1973-1980 0
2.15 Sprawy społeczno - administracyjne 3 1978-1984 0
2.16 Rolnictwo 10 1976-1988 0
2.17 Usługi i rzemiosło 2 1984-1988 0
2.18 Ochrona przyrody 2 1974-1988 0
2.19 Pomoc społeczna 3 1976-1989 0

Amount of archival material

276

276

0

3.33

3.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.