Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Luxpol" S.A. w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1960] 1967-2006
- brak danych - 1960 - 1960
1967 - 2006
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł włókienniczy i odzieżowy polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prace związane z budową zakładu dziewiarskiego w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęły się w 1966 r. Na podstawie wniosku lokalizacyjnego nr 185/66, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów wydała decyzję nr 456 z dnia 04 stycznia 1967 r. o lokalizacji ogólnej Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego. 28 września 1967 r. ukazało się Zarządzenie Nr 35/0/67 Ministra Przemysłu Lekkiego w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Luxpol” w Stargardzie Szczecińskim. Przedsiębiorstwo podlegało Ministrowi Przemysłu Lekkiego, który nadzór ten prowadził poprzez Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi. Równolegle z pierwszymi pracami budowlanymi, uruchomiono również ośrodek szkoleniowy, w którym przyuczano do zawodu pierwszych pracowników. Uruchomiono także wydział wzornictwa i przygotowania produkcji. Oddanie przedsiębiorstwa do eksploatacji nastąpiło w 1971 r., a w październiku 1972 r. uzyskano pełną produkcyjność. Inwestycja ta miała duże znaczenie dla regionu. Umożliwiała bowiem zatrudnienie znacznej ilości kobiet i stała się ważnym czynnikiem miastotwórczym. Powstało przedsiębiorstwo wielowydziałowe o zamkniętym cyklu produkcyjnym, w którym otrzymywaną z zewnątrz przędzę poliamidową przetwarzano na gotowe wyroby dziewiarskie przy zastosowaniu technologii maszyn osnowowych.
Zgodnie z założeniami projektowymi, przedsiębiorstwo miało produkować koszule męskie i bluzki damskie typu non-iron. Najbardziej znane artykuły produkowane w w/w zakładzie to: ubiory szkolne, spodenki sportowe, bluzeczki i koszulki szkolne, podomki damskie, ubiory treningowe, bluzki damskie i ubiory z anilany dla dzieci. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wprowadzono do produkcji własne kolekcje ubrań sportowych, kostiumów damskich, koszul męskich i ubranek dziecięcych z anilany. Od 01 stycznia 1976 r. nastąpiło połączenie ZPDz. „Luxpol” w Stargardzie Szczecińskim z Zakładem Przemysłu Dziewiarskiego „Rega” w Świdwinie, który specjalizował się w produkcji odzieży dziecięcej z anilany. Ten stan rzeczy przetrwał do połowy 1991 r., kiedy to zakład ze Świdwina ponownie uzyskał samodzielność organizacyjną. W listopadzie 1989 r. ZPDz. „Luxpol” i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Suchaniu przystąpiły do tworzenia spółki z o.o., której zadaniem było prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na konfekcjonowaniu wyrobów dziewiarskich. Rozpoczęła ona działalność w dn. 15.01.1990 r. i przetrwała niecały rok. W dn. 20.11.1990 r. Zgromadzenie Wspólników uchwaliło jej likwidację. Aktem notarialnym z dnia 19.07.1993 r. Minister Przekształceń Własnościowych przekształcił ZPDz. „Luxpol” w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. W dniu 01.09.1993 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, zakład został wpisany do rejestru handlowego w dziale 8 pod numerem 3420. Spółka została zakwalifikowana do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, im. Kazimierza Wielkiego. Od 01.01.1994 r. uruchomiono wydział produkcyjny Luxpol - „Nowy Styl” produkujący odzież damską, a od 01.01.1995 r. rozpoczął działalność kolejny wydział „Lady Lux”, którego specjalnością miała być bielizna damska. Niestety, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych sytuacja finansowa Spółki uległa wyraźnemu pogorszeniu. Największy i najbardziej stabilny klient – Adidas Polska sp. z o.o. – zrezygnował ze współpracy (od stycznia 1998 r. przestały wpływać zamówienia). 04.12.1998 r. Zarząd ZPDz. „Luxpol” S.A. podjął Uchwałę nr 75/98 o złożeniu wniosku o upadłość spółki. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Luxpol” w Stargardzie Szczecińskim zostały skreślone z rejestru przedsiębiorstw i zakończyły swoją działalność 25 października 2006 r.
I. Organy Kolegialne Spółki:
a) Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – akta trzech Walnych Zgromadzeń przeprowadzonych w latach 1996 – 1998 zawierające protokoły, uchwały, materiały na Walne Zgromadzenia
b) Rada Nadzorcza Spółki – są to protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1993 – 1998 (w aktach pierwszego posiedzenia RN z 1993 r. zawarte są materiały dot. Sytuacji przedsiębiorstwa w 1992 r.)
c) Zarząd Spółki – pozostały protokoły posiedzeń Zarządu Spółki i uchwały z lat 1993 – 1998.
Niestety, kompletność tej dokumentacji jest bardzo zróżnicowana. Występują braki tak w kompletności całych protokołów, jak i w załącznikach.

II. Dyrektor ZPDz. „Luxpol” – zgrupowano tu akta wytworzone przez istniejące w latach wcześniejszych następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno – Prawny, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Kontroli Jakości, Sekcję BHP, akta samorządu pracowniczego. Niezależnie od stanowiska pracy na jakim powstały, w tej grupie aktowej pozostawiono wszystkie sprawozdania GUS i protokoły kontroli zewnętrznych. Pozostawiono tu również całość dokumentacji organizacyjnej z okresu działania spółki oraz okresu upadłości.
Pozostawiono w tym dziale materiały to:
- Zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, akty prawne dot. Własnej jednostki, statuty, regulaminy organizacyjne, instrukcje własne i branżowe dot. Organizacji i metodyki pracy poszczególnych działów i stanowisk pracy, akta organizacyjne poszczególnych działów i stanowisk pracy szczególnie z początkowego okresu uruchamiania zakładu), historia budowy i rozwoju ZPDz. „Luxpol” (1972 r.). Zachowała się dokumentacja prawna Spółki, sprawy związane z podziałem akcji, ustalaniem wierzytelności, negocjacje płacowe i zbiorowe układy pracy. Umieszczono tu również uchwały Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego z lat 1968 – 1971 i 1977 – 1979, ponieważ zawierają dużą porcję informacji na temat początków omawianej inwestycji przemysłowej oraz jej późniejszej kondycji finansowej. Są tu również Akta Prezesa Zarządu oraz Syndyka masy upadłości Spółki.Dokumentacja charakteryzuje się dużą kompletnością, obejmuje lata 1967 – 2006 i stanowi ciekawy materiał poznawczy.
- Sprawozdania GUS to bogaty materiał aktowy obejmujący cały okres istnienia Zakładu i odzwierciedlający całość zagadnień produkcyjnych, finansowych, gospodarczych zakładu.
- Wydawnictwa własne – to kilka „Biuletynów informacyjnych z działalności przedsiębiorstwa”, obejmujących lata 1974 – 1990, informacje dla prasy dotyczące aktualnej sytuacji produkcyjnej Zakładu (za lata 1968 – 1973). Dołączono tu również kroniki i księgi pamiątkowe sporządzone w ZPDz. „Luxpol”.
- Kontrole zewnętrzne – są to protokoły kontroli NIK, PIH, ZUS, WUS, kontroli przeprowadzanych na polecenie Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, Centrali Zjednoczenia PDiP za lata 1970 – 1991, kontrole i rewizje finansowe.
- Narady wewnętrzne. Pozostały protokoły z narad wewnętrznych, narad partyjno – gospodarczych i partyjno – ekonomicznych z lat 1968 – 1975.
- Wyjazdy zagraniczne – zachowało się niewiele sprawozdań dot. takich wyjazdów i są to materiały z lat 1978 – 1980.
- Sprawy pracownicze – etatyzacja stanowisk nierobotniczych, taryfikatory kwalifikacyjne pracowników fizycznych, normatywy zatrudnienia, negocjacje płacowe i zbiorowe układy pracy. Materiały obejmują lata 1985 – 1998.
- Sprawy BHP – programy kursów własnych z zakresu BHP, protokoły dot. wypadków śmiertelnych, ustalenia i normy przydziału środków ochronnych, normy zakładowe, analizy wypadków i stanu BHP, kwartalne oceny współzawodnictwa w zakresie BHP, sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa p.poż, badania szkodliwości warunków pracy (1971 – 1998).
- Sprawy socjalne pracowników – informacje dot. działalności Zakładowego Domu Kultury, opieki socjalnej i zdrowotnej nad pracownikami, gospodarowania funduszem socjalnym za lata 1973 – 1994.
- Kontrola jakości – to materiały z lat 1970 – 1998 zawierające analizy dot. jakości produkcji, informacje i plany w zakresie jakości produkcji, nadawanie wyrobom znaków jakości, programy działań związanych z podniesieniem jakości produkcji.
- Samorząd pracowniczy – zachowała się stosunkowo bogata dokumentacja dotycząca tego zagadnienia. Są to protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego (1971 – 1998), Rady Pracowniczej (1981 – 1993), wnioski, uchwały, zobowiązania podjęte przez samorząd,

II. z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych. Główny Księgowy. Jest to stosunkowo duża grupa aktowa obejmująca dość jednorodne materiały Działu Finansowego, Działu Ekonomiki i Koordynacji Planowania, Działu Cen oraz akta Spółki i z okresu upadłości. Usystematyzowano je w następujący sposób:
- bilanse za lata 1973 – 2006
- sprawozdania finansowe, orzeczenia biegłych w sprawie prawidłowości sporządzonych sprawozdań finansowych za lata 1969 – 2006
- statystyczne opracowania końcowe za lata 1987 – 2006
- plany techniczno – ekonomiczne na lata 1970 – 1990. Zachowały się plany pięcioletnie na lata 1971 – 1975, 1986 – 1990 oraz zamierzenia planowe na lata 1978 – 1980, 1981 – 1985, 1986 – 1990. Pozostałe plany sporządzane były na okresy roczne.
- business plany na lata 1994 – 2000 i plany finansowe na ten sam okres.
- sprawozdania z wykonania planów techniczno – ekonomicznych za lata 1975 – 2000 (w przypadku braku sprawozdań rocznych, pozostawiono miesięczne sprawozdania z wykonania produkcji).
- analizy opisowe dot. działalności przedsiębiorstwa, opłacalności wyrobów, produkcji, zużycia materiałów, efektywności gospodarowania, kosztów własnych, materiały mówiące o windykacji należności, rozliczaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, oceny gospodarowania majątkiem Spółki, plan kont inne akta finansowe związane z procesem upadłości. Bardzo ciekawe materiały z całego okresu istnienia Zakładu.
- Wnioski i decyzje cenowe dla przykładowych i najbardziej znanych produktów Zakładu z lat 1971 – 1993.

III. z-ca Dyrektora ds. Produkcji. Dyrektor Techniczny. Zebrano tu materiały z Działu Organizacji i Nadzoru Produkcji, Wydziału Przygotowania Produkcji, Wydziału Technicznego, akta Głównego Mechanika, Działu Postępu Technicznego, Normalizacji i Informacji, Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz akta Spółki i z okresu upadłości. Systematyzacja tej dokumentacji jest następująca:
- plany rozwoju technicznego na lata 1976 – 1985 i plan zakupów inwestycyjnych na lata 1995 – 1998
- prace naukowo – badawcze (własne opracowania i wdrożenia) za lata 1976 – 1990
- analizy i sprawozdania opisowe (dot. m.in. gospodarki energetycznej, norm pracy, kosztów produkcji, odpadów przemysłowych, wykorzystania czasu pracy i dyscypliny pracy, zużycia surowców
- zestawienia maszyn i urządzeń za rok 1969
- warunki techniczne dla wyrobu dziewiarskiego i kalkulacje cenowe do 1998 r. Pozostawiono dokumentację przygotowaną dla najbardziej charakterystycznych produktów „Luxpolu”, by możliwe było zapoznanie się z technologią i profilem prowadzonej produkcji.
- pozostawiono tu również dokumentację techniczną z początkowego okresu budowy Zakładu. Niewielka jej ilość to dokumentacja geologiczno – inżynierska, opis techniczny projektu wnętrz poszczególnych pomieszczeń, plan wysokościowy i jedna jednostka dokumentacji architektonicznej.
- Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji to dokumentacja z lat 1972 – 1993 zawierająca protokoły posiedzeń Zarządu Klubu, zebrań członkowskich, sprawozdania z działalności, regulaminy, projekty wynalazcze, które uzyskały patent lub nagrody.

IV. z-ca Dyrektora ds. Handlowo – Marketingowych
- zachowały się informacje z realizacji zadań planowych za 1985 r. i wskaźniki do planów w zakresie handlu na lata 1983 – 1984. Z okresu działania Spółki pozostały umowy o współpracy, plany marketingowe na rok 1997. Jest to materiał obrazujący sytuację rynkową w kraju, relacje zachodzące pomiędzy poniesionymi nakładami a uzyskanymi wpływami finansowymi, zamierzenia rozwoju produkcji, itp. Pozostałe materiały aktowe sporządzone w tym dziale, usystematyzowano wraz z aktami w grupach rzeczowych z zakresu: kontroli zewnętrznych, sprawozdań GUS, planów rocznych Zakładu.
- brak danych -

Amount of archival material

1277

1277

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.