Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu w Wąbrzeźnie

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1774-2001
- brak danych - 1774 - 2001
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - hipoteki polski
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zabezpieczenie praw wierzyciela hipotecznego najwcześniej – już w 1722 r. – zrealizowano w Prusach poprzez wprowadzenie ordynacji hipotecznej. W 1783 r. miejsce jej zajęła powszechna ordynacja hipoteczna. Regulowała ona system ksiąg gruntowych, w których uwidaczniano właścicieli nieruchomości, wierzytelności zabezpieczone na tych nieruchomościach oraz obciążające je służebności. Nabycie prawa własności lub innego prawa rzeczowego mogło nastąpić tylko poprzez wpis umowy do księgi gruntowej. Umowa zaś powinna być zawierana przed sądem. Utworzenie z ziem dawnych Prus Królewskich – przejętych w latach 1772 oraz 1793 przez państwo pruskie – prowincji Prusy Zachodnie spowodowało sukcesywne wprowadzanie pruskiego systemu prawnego. Prowadzenie spraw hipotecznych powierzono – początkowo tylko w odniesieniu do wielkiej własności ziemskiej – sądom miejskim (Stadtgerichte). Sądy te istniały w Chełmnie, Chełmży oraz Toruniu. Brak przekazów źródłowych o funkcjonowaniu takiego sądu w Wąbrzeźnie.
Od 1816 r. wykonywanie funkcji hipotecznych przejęły sądy państwowe. Patent z 9.11.1816 r. przywrócił działanie pruskiego prawa krajowego. Utworzono 5 sądów ziemskich i miejskich (Land – und Stadtgerichte), które swoim działaniem objęły obszar powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego, toruńskiego oraz lubawskiego w ich ówczesnych granicach . Teren właściwości poszczególnych sądów przedstawiał się następująco:
1. Sąd Ziemski i Miejski (Land – und Stadtgericht) w Toruniu: miasto Toruń wraz z partrymonium; miasta – Podgórz, Chełmża, Kowalewo; obszary urzędowe (Amt) – Kończewice, Brzezinko oraz leżące wokół dobra szlacheckie.
2. Sąd Ziemski i Miejski w Chełmnie: miasto Chełmno i tzw. Terytorium, miasto Wąbrzeźno, obszary urzędowe (Amt) – Starogród, Przydwórz, Unisław, Lipinki oraz dobra szlacheckie.
3. Sąd Ziemski i Miejski w Grudziądzu: miasto Grudziądz i tzw. Terytorium, miasta – Łasin, Radzyń, Intendentura Grudziądz; obszary urzędowe (Amt) – Radzyń, Rogóźno oraz dobra szlacheckie.
4. Sąd Ziemski i Miejski w Brodnicy: miasta – Brodnica, Golub, Lidzbark, Górzno; obszary urzędowe (Amt) – Brodnica, Lidzbark, Golub oraz dobra szlacheckie.
5. Sąd Ziemski i Miejski w Lubawie: miasta – Lubawa, Nowe Miasto, Kurzętnik; obszary urzędowe (Amt) – Lubawa, Łąkorek. Bratian oraz dobra szlacheckie.
Struktura organizacyjna sądów jest trudna do ustalenia. Kolegium sądowe z reguły tworzyli: dyrektor, asesorzy, sekretarz, kasjer oraz skarbnik depozytu. Opisane wyżej sądy zostały podporządkowane Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandesgericht) w Kwidzynie.
Kolejna reforma sądownictwa miała miejsce w 1849 r. Rozporządzenie Królewskie z 2.01.1849r. wprowadziło na obszarze państwa pruskiego trójstopniowość sądownictwa. Sądami powszechnymi I instancji były: sądy miejskie (Stadtgerichte) – dla miast powyżej 50000 mieszkańców – i sądy powiatowe (Kreisgerichte) wraz z podlegającymi im powiatowymi komisjami sądowymi (Kreisgerichtskommisionen). Instancję odwoławczą od sądów powiatowych stanowiły sądy apelacyjne (Apellationsgerichte) podległe Najwyższemu Trybunałowi Sądowemu w Berlinie. W sądach powiatowych funkcjonowały po dwa wydziały: cywilny i karny. Powiatowe komisje sądowe uzyskały uprawnienia do prowadzenia – w podległym sobie rejonie – spraw opiekuńczych, spadkowych i hipotecznych. W skład kolegium sądu powiatowego wchodzili: dyrektor, powiatowi radcy sądowi, sędziowie i sekretarze. Natomiast pracami powiatowej komisji sądowej kierował sędzia – komisarz sądowy, który był jednocześnie członkiem sądu powiatowego.
Królewskiemu Sądowi Apelacyjnemu w Kwidzynie podlegały sądy powiatowe w: Grudziądzu, Chełmnie, Brodnicy i Toruniu.
Teren właściwości poszczególnych sądów obejmował:
1. Sąd Powiatowy w Grudziądzu – powiat z miastami Grudziądz, Łasin, Radzyń
2. Sąd Powiatowy w Chełmnie – powiat z miastami Chełmno, Wąbrzeźno oraz Powiatową Komisją Sądową w Wąbrzeźnie
3. Sąd Powiatowy w Brodnicy – powiat z miastami Golub, Górzno, Lidzbark, Brodnica oraz Powiatowymi Komisjami Sądowymi w Golubiu i Lidzbarku
4. Sąd Powiatowy w Toruniu – powiat z miastami Chełmża, Toruń, Kowalewo, Podgórz
Nowe uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania spraw hipotecznych przyniosła ordynacja o księgach gruntowych (Grundbuch - Ordnung) z 5.05.1872 r. W sądach powiatowych utworzono urzędy hipoteczne (Grundbuchämte). Powiatowe komisje sądowe stały się urzędami hipotecznymi dla nieruchomości leżących w rejonie ich działania. Personel urzędów hipotecznych stanowili: sędzia hipoteczny (Grundbuchrichter), kasjer oraz pisarze hipoteczni. Ordynacja normowała szczegółowo sposób prowadzenia ksiąg gruntowych (Grundbücher) i akt gruntowych (Grundakten). Powiązała sądowe księgi gruntowe z księgami podatku gruntowego i podatku budynkowego prowadzonymi przez urzędy katastralne na szczeblu powiatu. Obie instytucje zostały zobowiązane do wymiany informacji i odpisów, dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami oraz ich właściwym oznaczeniem hipotecznym w księgach. Ordynacja hipoteczna określiła, że wgląd w księgi i akta gruntowe posiada każdy kto wykaże interes prawny.
Taka organizacja władzy sądowniczej przetrwała bez większych zmian do 1877 r. Ustawa Rzeszy z 27.01.1877 r. uregulowała– jednolicie dla całych Niemiec – ustrój sądów powszechnych. Jako najniższą instancję ustanowiono sądy obwodowe (Amtsgerichte). Sądami odwoławczymi od nich były sądy krajowe (Landesgerichte). Funkcję odwoławczą od sądów krajowych a kasacyjną od sądów obwodowych pełniły wyższe sądy krajowe (Oberlandesgerichte). Tereny właściwości sądów obwodowych określiło Rozporządzenie Królewskie z 5.07.1879 r. Utworzonemu w Toruniu Sądowi Krajowemu podporządkowano sądy obwodowe w: Wąbrzeźnie, Golubiu, Chełmnie, Chełmży, Lidzbarku, Lubawie, Nowym Mieście, Brodnicy, Toruniu.
Sąd Obwodowy w Wąbrzeźnie obejmował swoją właściwością obszar wydzielony z dwóch powiatów:
1. z powiatu chełmińskiego – miasto Wąbrzeźno; obwody urzędowe – Niedźwiedź, Myśliwiec, Królewska Nowawieś, Przydwórz, Stanisławki; obwód urzędowy Płużnica z wyłączeniem obszarów dworskich Bielawy, Józefowo; gminy – Czapelki oraz Wieldządz.
2. z powiatu brodnickiego – obszary urzędowe: Dębowa Łąka, Książki, Piwnice; gminy – Budziszewo, Kurkocin, Łobdowo.
Natomiast jurysdykcji Sądu Obwodowego w Golubiu podporządkowano obszar wydzielony z powiatu brodnickiego: miasto Golub, obwody urzędowe – Frydrychowo, Gajewo, Golub, Radowiska, Nadleśnictwo Golub z wyłączeniem obszarów dworskich Józefat i Kujawa; obwód urzędowy Lipnica z wyłączeniem gminy Kurkocin; obszary dworskie Karczewo i Tokary.
W 1887 r. – po utworzeniu powiatu wąbrzeskiego – teren właściwości obu sądów znalazł się w jego granicach. Wyjątek stanowiła przynależność – leżącego w granicach powiatu wąbrzeskiego – obwodu urzędowego Kowalewo. Podlegał on właściwości Sądu Obwodowego w Toruniu. Modyfikacja organizacji władzy sądowniczej nie zmieniła sposobu funkcjonowania urzędów hipotecznych. Znalazły się one w strukturach sądów obwodowych. Pracami ich kierowali sędziowie sądów obwodowych (Amtsgerichtrichter).
Ostateczny kształt ksiąg gruntowych usankcjonowała ordynacja hipoteczna z 24.03.1897 r. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej z 1899 r. Księgi składały się z wykazów oprawionych, w zbiorowe tomy dla poszczególnych okręgów. Wykaz obejmował: nazwę sądu, liczbę porządkową wykazu i spis posiadłości. Dzielił się na trzy działy: w dziale pierwszym znalazły się dane dotyczące właściciela nieruchomości, w drugim – ograniczone prawa rzeczowe i inne dotyczące nieruchomości. Dział trzeci stanowiły hipoteki. Ustawa z 1897 r. wymieniała również serie akt gruntowych, które zawierały: odpis księgi gruntowej zwany tabelą oraz wnioski, dokumenty notarialne, metryki i zarządzenia sądu. Księgi gruntowe oparte zostały na katastrze. Każda nieruchomość musiała być wpisana do księgi gruntowej, w przeciwnym razie nie mogła być przedmiotem obrotu prawnego. Na ziemiach nowo powstałego państwa polskiego obowiązywały, w zakresie organizacji sądownictwa – aż do unifikacji w 1928 r. – systemy prawne państw zaborczych. Stosowany na obszarze byłej dzielnicy pruskiej niemiecki kodeks cywilny z 1896 r. został częściowo uchylony przez przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań z 27.10.1933 r. oraz jednolite prawo o notariacie z 1933 r. będące podstawowym aktem prawnym dotyczącym przeniesienia nieruchomości. Natomiast pruską ustawę hipoteczną z 24.03.1897 r. wraz z ustawami wykonawczymi z 1899 r. uchyliły dopiero przepisy wprowadzające prawo o księgach wieczystych w Dekrecie z 11.10.1946 r. Strukturę organizacyjną władz sądowniczych w byłej dzielnicy pruskiej ukształtowały:
- dekret Naczelnika Państwa o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej z 1919 r.
- rozporządzenie ministra b. dzielnicy pruskiej o urzędach i urzędnikach sądowych w byłej dzielnicy pruskiej z 15.12.1919 r.
- rozporządzenie ministra b. dzielnicy pruskiej dotyczące ustanawiania sądów powiatowych z 23.12.1919 r.
W siedzibach dotychczasowych pruskich sądów obwodowych powstały – jako pierwsza instancja sądy powiatowe. Odwołania od ich wyroków rozpatrywały sądy okręgowe. Na obszarze powiatu wąbrzeskiego zbiegały się właściwości terytorialne trzech sądów powiatowych: w Wąbrzeźnie, w Golubiu oraz w Toruniu. Sprawy hipoteczne prowadziły funkcjonujące w strukturze sądów powiatowych wydziały hipoteczne. Fakt ten potwierdza analiza treści akt gruntowych oraz widniejące na nich prezenty. Nie zachowały się żadne akta ogólne dotyczące funkcjonowania wspomnianych wyżej sądów. Wprowadzenie prawa o ustroju sądów powszechnych z 6.02.1928 r. zakończyło etap pewnej „dzielnicowości” w rozwoju sądownictwa. W latach 1929-1939, 1945-1950 szczebel najniższy w organizacji sądów stanowiły sądy grodzkie. Instancją odwoławczą od nich były sądy okręgowe. Szczegółowy opis właściwości terytorialnej sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu, Wąbrzeźnie oraz Kowalewie zawiera Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.06.1929 r. W ramach sądów grodzkich działały nadal wydziały hipoteczne. Sądy grodzkie składały się z jednego lub kilku sędziów mianowanych, spośród których wyznaczano naczelnika sądu. W 1930 r. funkcję naczelnika sądu pełnili: w Wąbrzeźnie – Jan Piotrowicz, w Kowalewie – Adam Lewicki, w Golubiu – dr Józef Zdanowicz. Okres okupacji hitlerowskiej przyniósł na terenach wcielonych do Rzeszy reaktywowanie działalności sądów obwodowych (Amtsgerichte) wraz z urzędami hipotecznymi (Grundbuchämter). Urzędy hipoteczne współdziałały ściśle z niemieckimi urzędami powierniczymi w zakresie rekwirowania nieruchomości polskich i żydowskich na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Liczne wpisy i ślady takiego postępowania znajdują się w aktach gruntowych. Wszystkie czynności prawne niemieckich władz okupacyjnych zostały unieważnione na mocy dekretu z 6.06.1945 r. W 1946 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w sposobie prowadzenia ksiąg wieczystych. Podstawą do ich wprowadzenia były przepisy zawarte w dwóch aktach prawnych:
- dekrecie z 11.10.1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych
- dekrecie z 11.10.1946 r. – Prawo o księgach wieczystych.
W oparciu o te dekrety w latach 1946-1961 minister sprawiedliwości wydał szereg rozporządzeń wykonawczych o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych oraz zbioru dokumentów. Przepisy te określiły szczegółowo sposób prowadzenia dotychczasowych ksiąg gruntowych (hipotecznych, wieczystych). Regulowały po 1946 r. procedurę zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie miały urządzonych ksiąg lub księgi do nich zginęły albo uległy zniszczeniu. Normowały również kwestię zamykania ksiąg. Czynności związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych powierzono sędziom i sekretarzom sądowym a od 1952 r. komisarzom do zakładania ksiąg wieczystych. Wspomniane wyżej ustawodawstwo wpłynęło na ukształtowanie się od 1947 r. nowego typu księgi wieczystej oraz pomocy ewidencyjno-informacyjnych do niej. Obecnie zawiera ona cztery działy: I – oznaczenie nieruchomości; II – wpisy dotyczące prawa własności; III – wpisy dotyczące praw rzeczowych ograniczonych; IV – wpisy dotyczące hipotek. Przy księdze wieczystej prowadzi się współprawny zbiór akt i dokumentów będących podstawą wpisu do niej (odpowiednik dawnych akt gruntowych).
Podstawowymi rodzajami środków ewidencyjnych do spraw ksiąg są:
- repertorium ksiąg wieczystych (Rep. KW)
- repertorium archiwum (Rep. Ar)
- repertorium złożonych dokumentów (Rep Zd)
- kartoteka właścicieli nieruchomości
Od 1 stycznia 1950 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura sądów powszechnych. Była ona dostosowana do podziału administracyjnego państwa na województwa i powiaty. W oparciu o ustawy z 20.07.1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27.11.1950 r. przekształcono dotychczasowe sądy grodzkie w sądy powiatowe. Zlikwidowano sądy grodzkie w Golubiu i Kowalewie. Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie stał się Sądem Powiatowym w Wąbrzeźnie dla powiatu wąbrzeskiego. Sądowi Powiatowemu w Wąbrzeźnie powierzono prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów dla obszaru jego właściwości. Kolejne ustalenia prawne dotyczące spraw wieczystoksięgowych przyniosła ustawa z 16.11.1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych. Obowiązek prowadzenia ksiąg powierzono notariuszom lub, sędziom delegowanym z sądów. Czynności te mógł wykonywać również – za zgodą kierownika pbn – pracownik biura z odpowiednimi kwalifikacjami i w zakresie spełnianym dotychczas przez sekretarza sądowego. Odwołania od postanowień i wpisów dokonanych przez pbn rozpoznawał sąd wojewódzki.
Państwowe Biuro Notarialne w Wąbrzeźnie przejęło – na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 24.12.1964 r. – prowadzenie ksiąg wieczystych dla obszaru powiatów golubsko-dobrzyńskiego i wąbrzeskiego. Zostało zniesione z dniem 1.07.1992 r. decyzją ministra sprawiedliwości na podstawie ustawy z 14.02.1991 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych. Powołana ustawa określiła, że prowadzenie ksiąg wieczystych, należy do kompetencji sądów rejonowych. Natomiast księgi wieczyste, zbiory dokumentów oraz związane z nimi akta sprawy a także urządzenia ewidencyjne zniesionych pbn podlegają przekazaniu do właściwych sądów rejonowych. W oparciu o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28.05.1991 r. z późniejszymi zmianami utworzono w sądach rejonowych wydziały ksiąg wieczystych i ustalono obszary ich właściwości miejscowej. Z dniem 1.07.1992 r. rozpoczęły funkcjonowanie wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie. Terenem ich właściwości jest obszar właściwości sądów:
- Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie – dla miasta Wąbrzeźna, gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Radzyń Chełmiński i Wąbrzeźno
- Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu – dla miasta Golub-Dobrzyń oraz gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo-Pomorskie, Radomin i Wąpielsk.
Obecnie obowiązującymi w pracy wydziałów ksiąg wieczystych są: ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6.07.1982; rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.07.1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1.01.1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg; rozporządzenie ministra sprawiedli
I. Akta gruntowe dawne (1774-2001): sygn. 1–7978
Bachorz; Bartoszewice; Białkowo; Bielawy; Bielsk; Bielski Budy; Bierzgieł; Blizinki; Blizno; Błędowo; Bocheniec; Borek; Borówno; Braunsroda; Brudzawki; Buchwałd; Buchwałd Miejski; Buczek; Buczek Szlachecki; Budziszewo; Buk; Bukowiec; Chełmonie; Chełmoniec; Cholewice; Ciechocin; Cieszyny; Cymbark; Czapelki; Czaple; Czeczewo; Czeczewki; Czystochleb; Dąbrówka pod Gorzuchowem; Dębieniec; Dębowa Łąka; Dobrzyń n. Drwęcą; Dulsk; Działowo; Działyń; Elgiszewo; Elzanowo; Folęgi; Frankowo; Frydrychowo gm. Kowalewo-Wieś; Frydrychowo gm. Wąbrzeźno-Wieś; Gaj; Gajewo; Galczewko; Galczewo; Gawłowice; Golub; Golub-Dom; Golub-Kapuśniak; Golub-Las Miejski; Golub-Leśnictwo; Golub-Ogród; Golub-Rola; Gołębiewo; Goryń; Gziki; Hamer; Ignaczewo; Janowo; Jarantowice; Jaworze; Józefat; Józefkowo; Karczewo; Kiełpin (-y); Kołat Młyn; Kosówka; Kotnowo; Kowalewo; Kowalewo Przedmieście; Krążno; Krupka Młyn; Książki; Kujawa; Kujawy; Kurkocin; Laskówiec; Lądy; Lądy-Małszyce; Lipienica; Lipnica; Lipnica Kolonia; Lisewo; Lisewo Młyn; Lisewo Zarośle; Ludowice; Łabędź; Łęga; Łobdowo; Lopatki; Łopatki Dom; Łopatki Niemieckie; Łopatki Polskie; Łubki; Łukaszewo; Makswałd; Małe Pułkowo; Małe Radowiska; Małszyce; Marianki; Mazanki; Mgowo; Michałki; Miliszewy; Mlewiec; Mlewo; Młynik; Mokrylas; Myśliwiec; Nadwielkałąka; Niedźwiedź; Niedźwiedź-Tokary; Nielub; Nowawieś, gm. Nowogród; Nowa Wieś, gm. Podzamek Golubski; Nowawieś Królewska; Nowe Kowalewo; Nowogród; Nowydwór, gm. Radzyń; Nowydwór, gm. Wlk. Rychnowo; Nowy Mlewiec; Nowy Młyn; Orłowo; Orzechowo; Orzechówko; Osieczek; Ostromecko; Ostrowo; Ostrowite; Owieczkowo; Paliwodzizna; Papiernia; Piątkowo; Pieńki; Pilewice; Piórkowo; Piwnice; Pluskowęsy; Płąchawy; Płąchoty; Płonko-Szafarnia; Płonne-Rodzone; Płużnica; Pływaczewo; Poczwardowo; Podzamek Golubski; Podzawada; Pomorzany; Pólko; Proch; Pruskołąka; Prusy; Przeszkoda; Przeszkoda Młyn; Przydwórz; Pusta Dąbrówka; Radomin; Radzymin; Radzyń; Radzyń-Wieś; Rętwiny; Rozgart; Rożental; Róże; Rudaw; Rutkowizna; Rychnowo; Ryńsk; Rywałd Królewki; Rywałd Szlachecki; Rządz; Sicinek; Sitno, gm. Wąbrzeźno-Wieś; Sitno, gm. Nowogród; Sierakowo; Skępsk; Słuchaj; Sokoligóra; Sortyka; Sosnówka; Srebrniki; Stanisławki; Stara Ruda; Stary Zieleń; Struś; Struś Młyn; Szczerosługi; Szczuplinki; Szczutowo; Szewa; Szumiłowo; Szychowo; Tobulka; Topielec; Trzcianek; Trzciano; Uciąż; Wałycz; Wardel; Wąbrzeźno; Wąbrzeźno Przedmieście; Węgorzyn; Wieldządz; Wielgie; Wielkie Pułkowo; Wielkie Radowiska; Wielkie Rychnowo; Wielkołąka; Wiewiórki; Wilczewko; Wrocki; Wymysłowo; Wymyślanka; Zakrzewo; Za Łobdowo; Za Pluskowęsy; Zaradowiska; Zaręczyzna; Zaskocz; Zawada Młyn; Zawada; Zazieleń; Zabójno; Zieleń; Zielnowo; Zielona Góra
II. Księga wieczysta i akta księgi wieczystej (1947-2001), sygn. 7979-10378
III. Zbiór złożonych dokumentów (Zd) (1948-1988), sygn. 10379-10514
IV. Odpisy i wypisy z akt notarialno-hipotecznych (1830-1982), sygn. 10515-10529.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
69/1332/0/1/1 Wykaz hipoteczny wsi Bachorz b. pow. Rypin. / cd.KW 13638, 13639 / 1881-1970 0
69/1332/0/1/2 Dokumenty do wykazu hipotecznego wsi Bachorz pow. Rypin. 1887-1962 0
69/1332/0/1/3 Parcelacja majątku Bachorz w byłym powiecie Rypin, gromada Radomin. 1960-1963 0
69/1332/0/1/4 [Akta gruntowe majątku Bartoszewice - Trzcianek, pow. Wąbrzeźno. Parcelacja majątku] 1929-1935 0
69/1332/0/1/5 [Akta gruntowe dot. realności Bartoszewice karta 3] / cd. KW 1881 / 1850-1993 0
69/1332/0/1/6 Akta gruntowe dot. posiadłości Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 4. / cd. KW 14077 / 1947-1971 0
69/1332/0/1/7 Akta gruntowe - Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 5. / cd. KW 11396 / 1947-1966 0
69/1332/0/1/8 Akta gruntowe - Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 6. / cd. KW 19251 / 1947-1979 0
69/1332/0/1/9 Akta gruntowe - Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 8. / cd. KW 3366 / 1947-1957 0
69/1332/0/1/10 Akta gruntowe - Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 9. / cd. KW 4115 / 1947-1958 0
69/1332/0/1/11 Akta gruntowe dot. posiadłości Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 10. / cd. KW 15365 / 1947-1985 0
69/1332/0/1/12 Akta gruntowe - Bartoszewice tom 2 liczba wykazu 11. / cd. KW 1881 / 1947-1979 0
69/1332/0/1/13 [Dobra ziemskie Białkowo, pow. Rypin] 1821-1910 0
69/1332/0/1/14 Akta hipoteczne majątku ziemskiego Białkowo, pow. Rypin. 1913-1937 0
69/1332/0/1/15 Grund-Akten betr. das Grundstück Bilau [Bielawy] Blatt 6. / cd. KW 9956 / 1912-1961 0
1 2 3 4 ... 350 351 352 353 354 ... 702 703 704 705

Amount of archival material

10515

10515

0

125.05

125.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.