Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiory archiwalne Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1587-1923
- brak danych - 1587 - 1923
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
Akta TNT wspominają tu i ówdzie o "archiwum Towarzystwa". Nazwa jest o tyle nieścisła, że chiodzi tu o luźną kolekcję akt i dokumentów. Powstające w 1875r.Towarzystwo Naukowe uważało "zbieranie pamiątek, zabytków… i przedmiotów naukowych" za najpilniejsze i najważniejsze w danej chwili zadanie. Działalność swoją rozpoczeło zatem od tworzzenia zbiorów naukowych, przy czym najaktualniejsze były zbiory muzealne. Przy otwarciu muzeum, w listopadzie 1876r. Zasygnalizowano początki biblioteki, w której " złożono także kilka autografów i nieco dokumentów". Jest to pierwsza znana wiadomość o zbiorach archiwalnych Towarzystwa ; dalszych informacji dostarcza sprawozdanie za lata 1878 i 1879. Zaczęto wtedy zbierać systematycznie materiały źródłowe od osób prywatnych, ze dworów i z chat chłopskich, od młynarzy, rybaków, sołtysów, gdzie jeszcze 50 lat temu natrafiano na dokumenty pergaminowe, zawierające kontrakty lub nadania wsi na prawie emfiteutycznym, znajdowano także, choć rzadziej, fragmenty ksiąg wiejskich. W miastach przechowywali archiwalia członkowie cechów, a wreszcie były i w skrytkach kościelnych, gdzie je swego czasu składano celem lepszego zabezpieczenia. Wspominają o tem m.in..protokoły pruskie komisji zaborczej, która inwentaryzowała zasoby archiwalne po rozbiorach i sama także, w braku innego pomieszczenia umieszczała akta i dokumenty po kościołach. Dla zorientowania się ogólnie w materiałach źródłowych do dziejów Prus Królewskich, polecono kilku członków wydziału historycznego zbadanie i opisanie zasobów archiwalnych w Gdańsku /gdzie nie było jeszcze archiwum państwowego/, w Pelplinie, Grudziądzu, Radzynie, Golubiu, Skarszewach, Nowem i Toruniu. Ubolewać należy, że brak sprawozzdań z wykonania tego polecenia, badania te mogły bowiem ujawnić wiele nieznanych i cennych źródeł z których zapewne nie wszystkie dochowały się do 1902r. Kiedy podobną akcję przeprowadzało organizujące się wówczas państwowe archiwum w Gdańsku. Nowym impulsem do zbierania archiwaliów stała się dla TNT rocznica odsieczy wiedeńskiej /1883r/; przy tej okazji przesłano z ziem pomorskich do Krakowa "w dokumentach historycznych i przywilejach miejscowych, nominacjach i korespondencji liczbę niemałą". Niestety sprawozdania i akta ani nie precyzują bliżej ich liczby, ani nie podają regestrów wysłanych dokumentów. Z biegiem czasu do jednostkowych darów doszły kolekcje zbieraczy lokalnych, Kościńskiego, Fiałka i Amrogowicza, które wzbogaciły głównie bibliotekę /Fiałek/oraz muzeum /Amrogowicz/ ale powiększyły i zasoby archiwalne /Kościński/. W ogólnej liczbie zbiorów stanowiły archiwalia jednak część znikomą, były też najtrudniejsze do zinwentaryzowania i przygotowania do celów naukowych, toteż bibliotekarz opiekujący się całością,/a był nim do 1920r. Lekarz/ najmniej się nimi zajmował. Ostatecznie oddano je do muzeum miejskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Stało się to na krótko przed wybuchem drugiej wojny. Kustosz muzeum miejskiego oddał otrzymane dokumenty w liczbie 15 do archiwum miejskiego. Materiały uznane za rękopisy pozostały w Książnicy Miejskiej, gdzie zdeponowano też całą biblioteką TNT. Sekretarz Towarzystwa uzupełniał depozyt rękopisów maszynopisami aktualnie drukowanych prac w wydawnictwach TNT. Ostatnio, już po drugiej wojnie światowej, oddano tam spuściznę naukową prof.. Uniwersytetu toruńskiego E. Kucharskiego. 1. Zbiór dokumentów, 1587-1879: nadania: urzędów, sołectw, gruntów, młynów, potwierdzenie aktów kupna, sprzedaży, darowizn, nadań; potwierdzenia przywilejów: miejskich, cechowych, religijnych; różne: listy rodowe, cechowe, nominacje oficerskie, wywody szlachectwa, przyjęcia do lóż masońskich
2. Dziekanat lubawski, 1731-1843: sprawozdania z zebrań dekalnych; sprawy administracyjne, gospodarcze
3. Parafia Grabowo, 1664-1845: akta proboszcza; księga parafii; administracja spraw duchownych, gospodarczych, dochody i rozchody
4. Kolekcja akt kościelnych, XVI w. - 1899: sprawy gospodarcze; "Ksiega przewodnika diecezjalnego do wpisywania członków apostolstwa Serca Jezusowego"; polskie-katolickie Gimnazjum w Lubawie i Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie; "Statuta Capituli Cathedr. Culmensis".
5. Akta biskupa-sufragana Jeszkiego, 1854-1896: budowa kościołów w Nidborku i Ostródzie; ołtarz w Oksywiu - plan; sprawa parafii w Janowie (pow. Gniew.)
6. Akta delegata biskupiego do spraw szkolnych, 1778-1852: obsada nauczycieli; szkoła w Błysławiu.
7. Kolekcja akt miejskich, 1508-1904: 1. Nowe -cech kuśnierzy, linia kolejowa, akta różne. 2. Chojnice - akta gimnazjum. 3. Lidzbark -sprawy rzemieślników. 4. Lubawa - powody do wojska. 5. Śrem - kupno gruntu. 6. Tczew - cech piekarski. 7. Warszawa - sprawy cechowe.
8. Akta Skórzewskich, 1532-1873: sprawy gospodarcze: majątek, dzierżawy, podziały spadkowe, spory o dobra; granice dóbr, sprawy włościańskie i kościelne.
9. Akta Mierosławskich z Mierosławic, 1637-1873: notatki genealogiczne; korespondencja prywatna; sprawy spadkowe i majątkowe.
10. Kolekcja akt różnych, 1723-1923: 1. Akta majątkowe: nadania dóbr, hipoteka. 2. Akta sądów (odpisy). 3. Wywody szlachectwa. 4. Księga gości Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1876-1923).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 40 0
Kataster Fryderycjański 186 1772-1773 0
2 Mikrofilmy różne 37 1282-1967 0
3 Biblioteka w Uppsali 3 1410-1492 0
4 Kammararkivet Stockholm 1 1655-1660 0
5 Biblioteka Uniwersytecka w Rostoku 1 1440-1469 0
6 Mapy separacyjne Pomorza XVIII-XIX w. 9 1700-1899 0
7 Archiwum Państwowe w Gdańsku 13 1353-1790 0
7.1 Akta miasta Gdańska-missiva 59 1353-1790 0
7.2 Akta miasta Gdańska -recesy Prus Królewskich 4 1582-1790 0
8 Archiwum Koronne 0 0
9 Biblioteka Narodowa w Warszawie 7 1500-1603 0
10 Universitaetsbibliothek Toubingen 1 0
11 Deutsches Ordens Zentralarchiv Wien 1 1466-1466 0
12 Ordensbriefarchiv 7 1511-1525 0
13 Archiwum Klasztoru w Żarnowcu 8 1571-1848 0
14 Staatliche Archivlager Goettingen 5 1448-1771 0
15 Archiwum pokrzyżackie 12 1356-1647 0
16 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 2 1512-1590 0
17 Biblioteka Kórnicka 2 1339-1804 0
18 Deutsche Staatsbibliothek Berlin 3 1500-1880 0
19 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 3 1465-1949 0
19.1 Archiwum Koronne 5 1569-1571 0
20 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie 1 1638-1848 0
21 Parafia NMP w Toruniu 5 1717-1908 0
22 Institut fur Dokumentation Bereich Methodik u. Literaturdienst, Berlin 1 1816-1816 0
23 British Museum 4 1419-1781 0
24 Biblioteka Główna Litewskiej Akademi Nauk SSR 2 1700-1822 0
25 Uniwersytet Oxford 1 0
26 Oesterreicher Staatsarchiv 1 1382-1382 0
27 Bibloteka Narodowa w Paryżu 1 0
28 Archiwum kapitulne w Krakowie 1 0
29 Biblioteka Gdańska PAN 1 0
30 Towarzystwo Naukowe w Toruniu 5 1666-1958 0

Amount of archival material

1008

1006

0

2.90

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.