Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Sczanieckich z Nawry

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - [1381] 1459-1981
- brak danych - 1381 - 1381
1459 - 1981
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
łaciński
niemiecki
szwedzki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Archiwum Sczanieckich z Nawry należy do jednych z najciekawszych zespołów podworskich. Jest ono tworem znakomitych rodzin pomorskich: Konopackich, Kruszyńskich i od połowy XIX wieku Sczanieckich. Chronologicznie działalność rodziny Konopackich datuje się od XVI w. do 1704 r., Kruszyńskich od 1704 do 1858 i Sczanieckich od 1858 do wybuchu drugiej wojny światowej. Konopaccy należeli do najmożniejszych rodów pomorskich. Posiadali szereg znacznych majątków takich jak Konopaty, Rynkowce, Żuków, Trzcianę, Minkowce, Kuczwały, Mirachów, Straszew, Lignów, Mikołajki, Łopaty, które w 1532 r. prawem dziedzicznym otrzymał Jerzy I Konopacki, Rauden w woj. chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II, Rudno i Lichnowo od 1568 oraz starostwo grudziądzkie od 1603 r. Konopaccy osiedlili się na Litwie trzymając w kontrakcie zastawnym u Radziwiłów dobra Gentiliszki. Inna gałąź Konopackich w XVIII w. przeniosła się w sanockie, na Wołyń, Podole, Ukrainę nabywając tam majątki ziemskie. Rzeczywistym protoplastą rodu Konopackich, co można udowodnić na podstawie akt, a od którego wywodzą się dalsze pokolenia był Maciej Konopacki, chorąży pomorski /1495/ a następnie podkomorzy chełmiński; w VI pokoleniu, na skutek wygaśnięcia linii męskiej, dobra Konopat po kądzieli przeszły do Kruszyńskich. Teresa Konopacka, córka Stanisława, żona Waleriana Kruszyńskiego, kasztelana gdańskiego, jako wiano otrzymała dobra rodowe Konopat. Rodzina Kruszyńskich, która oprócz majątku rodowego Kruszyn, posiadała i inne dobra jak Terespol, Wyrę, Drozdowo, Cichoradz, Lichtenfeld, Guldenfeld, Barenwinkel, Warszewice od 1635 miała rówinież Nawrę. Przed tym majątek dzielony był na liczne części mające szereg właścicieli a między innymi: Wedelstedtów, Guldensternów, Leskich, Konopackich czy Szczanieckich. W 1865 r. na skutek małżeństwa Michała Sczanieckiego z jedyną spadkobierczynią Bogusława, Stefanią Dominiką Kruszyńską, Nawra stała się własnością Sczanieckich. Michał Sczaniecki od 1870 r. mieszkał w Nawrze wydzierżawiwszy majątek rodzinny Łaszczyn. Dobra nawrzyńskie obejmowały wówczas obszar 2987 mórg magdeburskich. Szczanieccy w Wielkim Księstwie Poznańskim byli właścicielami majątków o areale 20 000 mórg magdeburskich. Michał Sczaniecki piastował szereg godności publicznych. Był sekretarzem Towarzystwa Rolniczego w Prusach Zachodnich, członkiem Rady Nadzorczej Banku Toruńskiego, skarbnikiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Toruniu czy posłem do parlamentu niemieckiego. Akta pozostałe po Konopackich, Kruszyńskich, Michale Sczanieckim i jego potomkach oraz po rodzinach spokrewnionych takich jak: Baniewskich, Czapskich, Głuchowskich, Kalksteinów, Kretkowskich, Mostowskich, Wedelstetów, Sadowskich, Sierakowskich czy Skórzewskich tworzą archiwum podworskie Sczanieckich z Nawry. Uzupełniający materiał tworzy bogata kolekcja powstała w wyniku kolekcjonerskich zamiłowań zwłaszcza Kruszyńskich. I. Materiały dotyczące twórców zespołu 1734-1853, sumariusze, opracowania dziejów rodu i dóbr, katalogi biblioteczne; II. Materiały poszczególnych rodów 1485-1939, 1. Konopaccy, 2. Kruszyńscy, 3. Sczanieccy, 4. Rodziny spokrewnione; III. Materiały dotyczące posiadłości 1642-1910, Cichoradz, Lichtenfeld i Gutenfeld, Nawra, Łaszczyn, Czapla, Gostkowo, Słupy; IV. Rysunki, szkice, fotografie XIX w; V. Kolekcje 1459-1887, 1. Materiały dotyczące spraw ogólnopolskich, 2. Materiały dotyczące spraw pomorskich i pruskich, 3. Plany i mapy XVIII - XX w. kartę sporządzono na podstawie inwentarza opracow. W 1975r. Przez dr A. Perlińską sygn.90,392,412,422,428-puste sygn.29a,336a,348a-dodatkowe
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
69/833/0/1/1 Sumariusze dóbr: Nawra, Michrowo, Cichoradz, Polski Konopat, Biały Dwór, Drozdowo, Lichtenfeld, Mirakowo, Grodno, Pluskowęsy, Rynkówko 1822-1844 524
69/833/0/1/2 Nawra - connotacia różnych papierów od Bona Nawra 1635-1723 1734-1741 15
69/833/0/1/3 Catalogus librorum in Bibliotheca Navrensi Kruszynscyana existentium in anno 1780 conscriptus 1795-1806 109
69/833/0/1/4 Spis księgozbioru Kruszyńskich z Nawry 1853-1853 182
69/833/0/1/5 Specyfikacje zbiorów numizmatycznych i medali skolekcjonowanych w Nawrze-zestawienie monet jakie obowiązywały na ziemiach polskich wg monarchów; Władysław Warneńczyk, Ludwik Węgierski 1831 1814-1831 55
69/833/0/1/5a Rękopisy A. Warschauer`a: Notizen über das Sczanieckische Familienarchiv zu Naura 1919-1920 145
69/833/0/1/5b Schematy spisów dokumentów 1876-1876 26
69/833/0/11/6 Jerzy Konopacki I-wojewoda pomorski, starosta świecki - sprzedaż dóbr Karszewo Jerzemu Konopackiemu przez klasztor w Byszewie-wyciąg z ksiąg miejskich Świecia dotyczący podziału wsi Mała Żelezino - 0
69/833/0/11/7 Jerzy Konopacki II, kasztelan gdański i starosta świecki-podział majątku między braćmi Jerzym, Rafałem, Łukaszem 1546-1546 0
69/833/0/11/8 Jerzy III Konopacki, kasztelan chełmiński i Elżbieta z Dąbrowskich - żona-rachunki za uiszczoną kwartę 1570-1621 0
69/833/0/11/9 Jerzy III Konopacki, kasztelan chełmiński, starosta świecki-żona Elżbieta Dąbrowska-tytuły prawne: spór o jezioro Deszno, potwierdzenie przywileju dla miasta Świecie 1530 i 1611, pozwy, kontrakty, relacje, odnowienie przywileju dla starostwa świeckiego 1561-1661 0
69/833/0/11/10 Maciej Konopacki, biskup chełmiński, dzierżawca starostwa grudziądzkiego-pozwy, kontrakty, dekrety, procesy, rachunki, relacje, umowy, plenipotencje 1581-1613 0
69/833/0/11/11 Rafał Konopacki, dziedzic dóbr Straszewko, Mikołajki i Trzciany w województwie malborskim, powiecie sztumskim-pokwitowanie uiszczonej kwarty 1618-1620 0
69/833/0/11/12 Rafał i Krzysztof Konopaccy-tytuły prawne, spory graniczne, intromisje 1567, 1594-1619 0
69/833/0/11/13 Krzysztof Stanisław Konopacki, dziedzic dóbr Gentyliszki-testament 1608-1608 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

610

610

0

7.14

7.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -