Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Mogileńskie w Mogilnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo powiatowe powołano do życia mocą rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracji I instancji z dnia 28 sierpnia 1919 r. oraz rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów o ustroju tymczasowych powiatowych władz I instancji z 19 listopada 1919 r. W 1931 r., zgodnie ze statutem opracowanym w oparciu o okólnik nr 33 Wojewody Poznańskiego z 3 września 1930 r. funkcjonowało 9 referatów ( spraw ogólnych, spraw organizacyjnych i osobowych; bezpieczeństwa i porządku publicznego; administracyjno-prawnych; spraw wojskowych; karno-administracyjnych; opieki społecznej; spraw sanitarnych oraz spraw weterynaryjnych ). W 1933 r. utworzono referat ochrony lasów, z dniem 1 stycznia 1934 r. powołano referat rolnictwa i reform rolnych, natomiast kilka miesięcy później - referat wodno-melioracyjny. Sprawy budowlane załatwiane były przez Państwową Inspekcję Budowlaną w Mogilnie, po jej likwidacji w 1932 r., sprawy te przejął Referat Państwowej Służby Budowlanej, od 1937 r. Referat Budowlany Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Po likwidacji powiatu strzeleńskiego z dniem 31 marca 1932 r.teren jego działania, z wyłączeniem gmin zagoplańskich przeszedł do powiatu mogileńskiego. Starostwo Powiatowe w Mogilnie funkcjonowało do czasu przejęcia władzy przez okupanta niemeickiego w pierwszych dniach września 1939 r.
Referat Ogólny (1920-1939) 27 j.a.: urzędowanie władz podległych, odznaczenia Państwowe, kontrole, przepisy kancelaryjne
Referat Organizacyjny (1801-1939) 130 j.a.: okólniki i zarządzenia, organizacja, burmistrzowie, zjazdy starościńskie, wybory przysięgłych i ławników, komisarze obwodowi, stowarzyszenia, nazwy miejscowości, podział administracyjny, granice państwa, uroczystości państwowe
Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (1919-1939) 249 j.a.: organizacje polityczne, strajki, demonstracje, towarzystwa, związki i stowarzyszenia, optanci, obcokrajowcy, pozwolenia na wyjazd, sprawy paszportowe, policja łowiecka, dezercja, sprawy pożarnictwa, pośrednictwo pracy, kwesty i loterie, widowiska
Referat Administracyjny (1908-1939) 293 j.a.: statystyka, sprawy obywatelstwa, przewłaszczenia, cechy, rzemiosło, towarzystwa ubezpieczeniowe, aprowizacja, ceny, budowa dróg
Referat Karno-Administracyjny (1919-1936) 7 ja.: wykroczenia administracyjne, sprawy sądowe, prawnicy
Referat Wojskowy (1919-1937) 44 j.a.: świadczenia wojenne, statystyka poborowych, tabor, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe
Referat Opieki Społecznej (1915-1937) 19 j.a.: inwalidzi wojenni, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, akcje społeczne, renty, zapomogi
Referat Budowlany (1919-1932) 4 j.a.: organizacja państwowej służby budowlanej, policja budowlana
Referat Sanitarny (1919-1937) 32 j.a.: służba sanitarna, lekarze powiatowi i akuszerki, profilaktyka, placówki służby zdrowia, higiena społeczna
Referat Weterynaryjny (1920-1936) 34 j.a.: statystyka zwierząt, sprawy weterynaryjne
Referat Ochrony Lasów (1919-1939) 19 j.a.: statystyka leśna, ochrona i zagospodarowanie lasów, wyręby
Referat Wodno-Melioracyjny (1895-1939) 43j.a.: uprawnienia i spółki wodne, utrzymanie i regulacja wód, spółki drenarskie, melioracje
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (1886-1939) 827 j.a.: statystyka rolna, parcelacja majątków państwowych i prywatnych, przewłaszczenia, kupno i sprzedaż nieruchomości, likwidacja majątków niemieckich, przetwórstwo
baza komputerowa IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
7/6/0/1/1 Gr III [ Wnioski o przedłużenie pobytu cudzoziemców pochodzenia rosyjskiego zamieszkałych na stałe w Polsce] 1936-1936 0
7/6/0/1/2 Higiena społeczna (walka z gruźlicą, chorobami wenerycznymi, opieka nad matką i dzieckiem) 1936-1937 0
7/6/0/1/3 Gr. III [Akta dotyczące wyjazdów zagranicznych stałych do : Niemiec, Francji i Belgii] 1933-1933 0
7/6/0/1/4 Gr III [ Tajne nauczanie dzieci niemieckich] 1938-1939 0
7/6/0/1/5 Prasa i wydawnictwa, debity pocztowe 1932-1935 0
7/6/0/1/6 Gr.III Konfiskaty czasopism 1939-1939 0
7/6/0/1/7 Gr. III. [Akta dotyczące stałych wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Francji Stanów Zjednoczonych, Belgii, Kanady] 1934-1934 0
7/6/0/1/8 Gr.III [Akta dotyczące stałych wyjazdów zagranicznych do : Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazyli, Austri, Francji] 1932-1932 0
7/6/0/1/9 Gr. III [Akta dotyczące stałych wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Francji] 1937-1937 0
7/6/0/1/10 Gr.III [Akta dotyczące stałych wyjazdów zagranicznych do : Niemiec, Francji, USA] 1936-1936 0
7/6/0/1/11 Gr.III Związki zawodowe (akta różne) 1937-1938 0
7/6/0/1/12 Gr.III [Akta dotyczące stałych wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Francji Belgii, Urugwaju, Norwegeii] 1937-1937 0
7/6/0/1/13 Sprawy narodowościowe mniejszości niemieckiej (działalność organizacji politycznych, zjazdy rolników niemieckich, pożyczki dla nich z banków gdańskich, tajne nauczanie) 1933-1936 0
7/6/0/1/14 [Sprawy dot ruchu monarchistycznego, ewidencji osób podejrzanych o stosunki z obcym wywiadem, sprawozdania z odbytych wieców, udzielanie kredytów hipot ze strony banków zagr, organizacje rolnicze, ruch sekt rel Sprprzyspwojsk,spisy obcokrajowców] 1925-1928 0
7/6/0/1/15 Strajki robotników rolnych 1932-1936 0
1 2 3 4 ... 56 57 58 59 60 ... 113 114 115 116

Amount of archival material

1728

1728

0

25.17

25.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.