Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1826-1867
- brak danych - 1826 - 1867
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes T. 41; 182 ja
Rok 1826 był rewolucyjny w stosunku do organizacji urzędów stanu cywilnego. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz przy wyznaniach niechrześcijańskich w zasadzie się nie zmieniała. Dla wyznania mojżeszowego utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu s. c. podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini. Do ich obowiązków należało dokonywanie obrządków religijnych przy obrzezaniu lub nadawaniu imienia dziecku, przy zaślubinach czy pogrzebach. Utrzymywali oni także księgi zapisowe, do których wpisywali w języku polskim dane podobne do umieszczanych przez urzędników stanu cywilnego w aktach, przy czym dokonywali tego nawet, gdy obowiązek obrzędu religijnego mógł być opuszczony. Następnie zaś rabin udawał się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika s. c. w celu zeznania stosownego aktu. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia.
Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie.
Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione. Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał Sędzia Pokoju, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
Organizacja urzędów stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego w Warszawie w zasadzie nie odbiegała od dotąd stosowanej. Sieć urzędów nadal była oparta o podział administracyjny miasta tyle, że w zależności od okresu jeden urząd mógł prowadzić rejestrację dla kilku cyrkułów. I w konsekwencji ludność zamieszkała na danym terenie podlegała kompetencji jednego urzędu, np. ludność cyrkułu V i VI, czy II, VII, i X.
Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński. Brak sygn. 64, 65, 66
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/180/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł III 1826 0
72/180/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł V 1826-1830 0
72/180/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, II, IV 1828 0
72/180/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł V 1828 0
72/180/0/-/5 Akta urodzeń - cyrkuł VI, VII 1829 0
72/180/0/-/6 Akta małżeństw - cyrkuł VI, VII 1829 0
72/180/0/-/7 Akta zgonów - cyrkuł VI, VII 1829 0
72/180/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, II, IV 1830 0
72/180/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VI, VII 1831 0
72/180/0/-/10 Akta urodzeń 1830 0
72/180/0/-/11 Akta małżeństw - cyrkuł VI i VII 1830-1831 0
72/180/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, II, IV 1832 0
72/180/0/-/13 Akta urodzeń - cyrkuł VI, VII 1832 0
72/180/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I, III, VII, X, XI 1833 0
72/180/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, VI, V 1834 0
72/180/0/-/16 Akta urodzeń - cyrkuł VII, VIII 1835 0
72/180/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1836 0
72/180/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1836 0
72/180/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - II, V, VI 1837 0
72/180/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1837 0
72/180/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1837 0
72/180/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1839 0
72/180/0/-/23 Akta urodzeń 1839 0
72/180/0/-/24 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1839 0
72/180/0/-/25 Akta zgonów - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1839 0
72/180/0/-/26 Akta urodzeń, zgonów - cyrkuł I 1840 0
72/180/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II 1840 0
72/180/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1840 0
72/180/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1841 0
72/180/0/-/30 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1841 0
72/180/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1841 0
72/180/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1842 0
72/180/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1842 0
72/180/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1843 0
72/180/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
72/180/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, II, V, VI 1844 0
72/180/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1844 0
72/180/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1845 0
72/180/0/-/39 Akta urodzeń, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1845 0
72/180/0/-/40 Akta zgonów 1843-1845 0
72/180/0/-/41 Akta urodzeń, zgonów, małżeństw - cyrkuł II, VI, V 1846 0
72/180/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1846 0
72/180/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII,VIII 1846 0
72/180/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1847 0
72/180/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, VI, V 1847 0
72/180/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1847 0
72/180/0/-/47 Akta zgonów - cyrkuł VII i VIII 1848 0
72/180/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1849 0
72/180/0/-/49 Akta małżeństw i zgonów - cyrkuł IV 1851 0
72/180/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI 1851 0
72/180/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1851 0
72/180/0/-/52 Akta zgonów - cyrkuł IV 1852 0
72/180/0/-/53 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1852 0
72/180/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1852 0
72/180/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1852-1853 0
72/180/0/-/56 Akta zgonów - cyrkuł II, V, VI 1852 0
72/180/0/-/57 Akta urodzeń, zgonów 1854 0
72/180/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1854 0
72/180/0/-/59 Akta małżeństw - cyrkuł VII, VIII 1854 0
72/180/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II, V, VI (?) 1854-1855 0
72/180/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1855 0
72/180/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1855 0
72/180/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1855 0
72/180/0/-/64 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1856 0
72/180/0/-/65 Akta małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1856 0
72/180/0/-/66 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1857 0
72/180/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I, III, IX, X, XI 1857 0
72/180/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1857 0
72/180/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VII, VIII 1857 0
72/180/0/-/70 Akta urodzeń - cyrkuł VII, VIII 1857-1860 0
72/180/0/-/71 Akta urodzeń, zgonów - cyrkuł VI 1858 0
72/180/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł III, VI, IX, XI 1859 0
72/180/0/-/73 Akta urodzeń małżeństw, zgonów - cyrkuł I 1860 0
72/180/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł III 1860 0
72/180/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1860 0
72/180/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł V 1860 0
72/180/0/-/77 Akta urodzeń i małżeństw - cyrkuł VI 1860 0
72/180/0/-/78 Akta zgonów - cyrkuł VI 1860 0
72/180/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II 1861 0
72/180/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1861 0
72/180/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VI 1861 0
72/180/0/-/82 Akta urodzeń - cyrkuł III 1862-1863 0
72/180/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1862 378
72/180/0/-/84 Akta małżeństw - cyrkuł VI 1862-1864 0
72/180/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw - cyrkuł IV 1862 183
72/180/0/-/86 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1862-1863 0
72/180/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł III, IV 1863-1864 0
72/180/0/-/88 Akta zgonów - cyrkuł IV 1863-1866 0
72/180/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł V 1863 0
72/180/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw - cyrkuł VII 1864 0
72/180/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł VI 1864-1866 0
72/180/0/-/92 Akta małżeństw - cyrkuł VI 1864 0
72/180/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł I 1865 0
72/180/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł II 1865 0
72/180/0/-/95 Akta urodzeń - cyrkuł III 1865-1866 0
72/180/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł IV 1865 0
72/180/0/-/97 Akta małżeństw - cyrkuł VI 1865 0
72/180/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów - cyrkuł III 1865 0
72/180/0/-/99 Aneksy - cyrkuł VII, VIII 1847 0
72/180/0/-/100 Aneksy - cyrkuł IV 1849 0
1 2

Amount of archival material

182

182

0

6.65

6.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -