Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej I cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 103 ja
Utworzenie pierwszych urzędów stanu cywilnego na terenie Księstwa Warszawskiego, nastąpiło w roku 1808 na mocy Kodeksu Napoleona wraz z późniejszymi zarządzeniami. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego. Na nim leżał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. Sposób obsługi ksiąg wpisów akt stanu cywilnego był ściśle unormowany. W każdym nowym roku kalendarzowym otwierano nową księgę, którą prowadzono w dwóch jednakowych egzemplarzach pierwopisu i wtóropisu zwanego też duplikatem. Każda z nich była wewnętrznie podzielona na kilka części wyodrębnionych dla aktów: urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów oraz zgonów. By zachować wiarygodność prowadzonych ksiąg i nie dopuścić do fałszerstw każda nowa księga miała numerowane wszystkie karty, których liczbę parafował Sędzia Pokoju. W księgi wpisywane były akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszających się osób bez względu na religię i wyznanie. Wszystkie sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci. Zadaniem świadków zgonu nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Wymienione akty, spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór, jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje, jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Wszystkie liczby, jak wiek i data, zapisywano słownie. Następnie urzędnik odczytywał treść i podpisywał akt wraz ze świadczącymi i świadkami. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to sporządzano odpowiednią notatkę o tym fakcie. Na koniec każdego roku sporządzano protokół zamknięcia każdej księgi. Następnie pierwopis oddawano do archiwum gminnego, a wtóropis do archiwum Sądu Pokoju, którego sędzia sprawdzał i poświadczał zgodność księgi z obowiązującymi przepisami. W ten sposób funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 roku. W roku tym dokonano zmian w organizacji urzędów na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Nastąpiło wtedy połączenie akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki były one jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii zostali urzędnikami stanu cywilnego. Teraz rolę urzędów zaczęły spełniać parafie zarówno kościoła katolickiego, jak innych wyznań chrześcijańskich. Dla wyznań niechrześcijańskich, w tym dla wyznania mojżeszowego, utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini, którzy po dokonaniu obrządku religijnego udawali się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika, w danym okręgu administracyjnym, w celu zeznania stosownego aktu.
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu I obejmował ulice: Brzozową, Białoskórniczą, Boleść, Bugaj, Szeroki Dunaj, Dziekanią, Garbarską, Grodzką, Gnojną (Celną), Jezuicką, Kamienne Schodki, Kanonię, Kapucyńską, Krzywe Koło, Mariensztat, Mostową, Nowomiejską, Piekarską, Piwną, Podwale, Pustą, Rycerską, Ślepą, Sowią, Stare Miasto, Świętojańską, Zapiecek, Źródłową.
Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/183/0/-/1 Akta zapowiedzi 1808 0
72/183/0/-/2 Akta małżeństw 1808 11
72/183/0/-/3 Akta zgonów 1808 40
72/183/0/-/4 Akta urodzeń 1808-1809 227
72/183/0/-/5 Akta zapowiedzi i małżeństw 1808-1809 202
72/183/0/-/6 Akta zgonów 1808-1809 225
72/183/0/-/7 Akta urodzeń 1809-1810 208
72/183/0/-/8 Akta zapowiedzi 1809-1810 0
72/183/0/-/9 Akta małżeństw 1809-1810 204
72/183/0/-/10 Akta zgonów 1809-1810 206
72/183/0/-/11 Akta urodzeń 1810 128
72/183/0/-/12 Akta zapowiedzi 1810 0
72/183/0/-/13 Akta zapowiedzi 1810 0
72/183/0/-/14 Akta małżeństw 1810 29
72/183/0/-/15 Akta małżeństw 1810 124
72/183/0/-/16 Protokoły zgłoszonych rozwodów 1810-1812 0
72/183/0/-/17 Akta zgonów 1810 15
72/183/0/-/18 Akta zgonów 1810 136
72/183/0/-/19 Akta urodzeń 1811 159
72/183/0/-/20 Akta zapowiedzi 1811 0
72/183/0/-/21 Akta zgonów 1811 164
72/183/0/-/22 Akta urodzeń 1812 160
72/183/0/-/23 Akta zapowiedzi 1812 0
72/183/0/-/24 Akta małżeństw 1812 162
72/183/0/-/25 Akta zgonów 1812 175
72/183/0/-/26 Akta zapowiedzi 1813 0
72/183/0/-/27 Akta zgonów 1813 199
72/183/0/-/28 Akta urodzeń 1814 182
72/183/0/-/29 Akta zapowiedzi 1814 0
72/183/0/-/30 Akta małżeństw 1814 208
72/183/0/-/31 Akta zgonów 1814 156
72/183/0/-/32 Akta urodzeń 1815 165
72/183/0/-/33 Akta urodzeń 1815 28
72/183/0/-/34 Aneksy zapowiedzi 1815 0
72/183/0/-/35 Akta małżeństw 1815 166
72/183/0/-/36 Akta małżeństw 1815 63
72/183/0/-/37 Akta zgonów 1815 154
72/183/0/-/38 Akta urodzeń 1816 200
72/183/0/-/39 Akta zapowiedzi 1816 0
72/183/0/-/40 Akta małżeństw 1816 191
72/183/0/-/41 Akta małżeństw 1816 48
72/183/0/-/42 Akta zgonów 1816 176
72/183/0/-/43 Akta urodzeń 1817 193
72/183/0/-/44 Akta zapowiedzi 1816-1817 0
72/183/0/-/45 Akta małżeństw 1817 221
72/183/0/-/46 Akta zgonów 1817 160
72/183/0/-/47 Akta urodzeń 1818 186
72/183/0/-/48 Akta zapowiedzi 1818 0
72/183/0/-/49 Akta małżeństw 1818 164
72/183/0/-/50 Akta małżeństw 1818 78
72/183/0/-/51 Akta zgonów 1818 163
72/183/0/-/52 Akta zgonów 1818 24
72/183/0/-/53 Akta urodzeń 1819 199
72/183/0/-/54 Akta urodzeń 1819 111
72/183/0/-/55 Akta zapowiedzi 1819 0
72/183/0/-/56 Akta zapowiedzi 1819 0
72/183/0/-/57 Akta małżeństw i rozwodów 1819 217
72/183/0/-/58 Akta małżeństw i rozwodów 1819 131
72/183/0/-/59 Akta zgonów 1819 210
72/183/0/-/60 Akta zgonów 1819 125
72/183/0/-/61 Akta urodzeń 1820 279
72/183/0/-/62 Akta zapowiedzi 1820 0
72/183/0/-/63 Akta małżeństw i rozwodów 1820 295
72/183/0/-/64 Akta zgonów 1820 246
72/183/0/-/65 Akta urodzeń 1821 270
72/183/0/-/66 Akta zapowiedzi 1821 0
72/183/0/-/67 Akta małżeństw 1821 282
72/183/0/-/68 Akta zgonów 1821 244
72/183/0/-/69 Akta urodzeń 1822 378
72/183/0/-/70 Akta zapowiedzi 1822 0
72/183/0/-/71 Akta małżeństw 1822 321
72/183/0/-/72 Akta zgonów 1822 365
72/183/0/-/73 Akta urodzeń 1823 194
72/183/0/-/74 Akta małżeństw 1823 190
72/183/0/-/75 Akta zapowiedzi 1823 0
72/183/0/-/76 Akta zgonów 1823 226
72/183/0/-/77 Akta urodzeń 1824 210
72/183/0/-/78 Akta zapowiedzi 1824 0
72/183/0/-/79 Akta urodzeń 1825 236
72/183/0/-/80 Akta małżeństw 1825 248
72/183/0/-/81 Akta zgonów 1825 233
72/183/0/-/82 Akta zapowiedzi 1825 0
72/183/0/-/83 Aneksy 1808 0
72/183/0/-/84 Aneksy 1812 0
72/183/0/-/85 Aneksy 1813 0
72/183/0/-/86 Aneksy 1815 0
72/183/0/-/87 Aneksy 1816 0
72/183/0/-/88 Aneksy 1817 0
72/183/0/-/89 Aneksy 1818 0
72/183/0/-/90 Aneksy 1819 0
72/183/0/-/91 Aneksy 1820 0
72/183/0/-/92 Aneksy 1821 0
72/183/0/-/93 Aneksy 1822 0
72/183/0/-/94 Aneksy 1823 0
72/183/0/-/95 Aneksy 1824 0
72/183/0/-/96 Aneksy 1825 0
72/183/0/-/97 Aneksy 1825 0
72/183/0/-/98 Aneksy 1824 0
72/183/0/-/99 Aneksy 1824 0
72/183/0/-/100 Aneksy 1809 0
1 2

Amount of archival material

103

103

0

5.65

5.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -