Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej II cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 92 ja
Utworzenie pierwszych urzędów stanu cywilnego na terenie Księstwa Warszawskiego, nastąpiło w roku 1808 na mocy Kodeksu Napoleona wraz z późniejszymi zarządzeniami. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego. Na nim leżał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. Sposób obsługi ksiąg wpisów akt stanu cywilnego był ściśle unormowany. W każdym nowym roku kalendarzowym otwierano nową księgę, którą prowadzono w dwóch jednakowych egzemplarzach pierwopisu i wtóropisu zwanego też duplikatem. Każda z nich była wewnętrznie podzielona na kilka części wyodrębnionych dla aktów: urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów oraz zgonów. By zachować wiarygodność prowadzonych ksiąg i nie dopuścić do fałszerstw każda nowa księga miała numerowane wszystkie karty, których liczbę parafował Sędzia Pokoju. W księgi wpisywane były akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszających się osób bez względu na religię i wyznanie. Wszystkie sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci. Zadaniem świadków zgonu nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Wymienione akty, spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór, jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje, jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Wszystkie liczby, jak wiek i data, zapisywano słownie. Następnie urzędnik odczytywał treść i podpisywał akt wraz ze świadczącymi i świadkami. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to sporządzano odpowiednią notatkę o tym fakcie. Na koniec każdego roku sporządzano protokół zamknięcia każdej księgi. Następnie pierwopis oddawano do archiwum gminnego, a wtóropis do archiwum Sądu Pokoju, którego sędzia sprawdzał i poświadczał zgodność księgi z obowiązującymi przepisami. W ten sposób funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 roku. W roku tym dokonano zmian w organizacji urzędów na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Nastąpiło wtedy połączenie akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki były one jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii zostali urzędnikami stanu cywilnego. Teraz rolę urzędów zaczęły spełniać parafie zarówno kościoła katolickiego, jak innych wyznań chrześcijańskich. Dla wyznań niechrześcijańskich, w tym dla wyznania mojżeszowego, utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini, którzy po dokonaniu obrządku religijnego udawali się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika, w danym okręgu administracyjnym, w celu zeznania stosownego aktu.
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu II obejmował ulice: Bitną, Boczną, Czujną, Dominikańską, Fawory, Fraszki, Freta, Głęboką, Gwardii, Klimową, Kościelną, Koszary, Krętą, Nowe Miasto, Owczą, Pieszą, Przyrynek, Rybaki, Samborską, Skąpą, Śmiałą, Spadek, Suchą, Tanią, Wesołą, Wójtowską, Zakątną, Zakroczymską, Żółwią, Żyzną, Zieloną.
Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/184/0/-/1 Akta urodzeń 1808 69
72/184/0/-/2 Akta małżeństw 1808 21
72/184/0/-/3 Akta zgonów 1808 69
72/184/0/-/4 Akta urodzeń 1809-1810 280
72/184/0/-/5 Akta zapowiedzi 1809-1810 0
72/184/0/-/6 Akta małżeństw 1809-1810 126
72/184/0/-/7 Akta zgonów 1809-1810 233
72/184/0/-/8 Akta zapowiedzi 1811 0
72/184/0/-/9 Akta małżeństw 1811 106
72/184/0/-/10 Akta zgonów 1811 160
72/184/0/-/11 Akta urodzeń 1812 167
72/184/0/-/12 Akta małżeństw 1812 80
72/184/0/-/13 Akta zgonów 1812 177
72/184/0/-/14 Akta urodzeń 1813 156
72/184/0/-/15 Akta zapowiedzi 1813 0
72/184/0/-/16 Akta małżeństw 1813 103
72/184/0/-/17 Akta zgonów 1813 190
72/184/0/-/18 Akta urodzeń 1814 184
72/184/0/-/19 Akta zapowiedzi 1814 0
72/184/0/-/20 Akta małżeństw 1814 137
72/184/0/-/21 Akta zgonów 1814 134
72/184/0/-/22 Akta urodzeń 1815 187
72/184/0/-/23 Akta zapowiedzi 1815 0
72/184/0/-/24 Akta małżeństw 1815 190
72/184/0/-/25 Akta zgonów 1815 139
72/184/0/-/26 Akta urodzeń 1816 153
72/184/0/-/27 Akta zapowiedzi 1816 0
72/184/0/-/28 Akta małżeństw 1816 160
72/184/0/-/29 Akta zgonów 1816 128
72/184/0/-/30 Akta urodzeń 1817 126
72/184/0/-/31 Akta zapowiedzi 1817 0
72/184/0/-/32 Akta małżeństw 1817 169
72/184/0/-/33 Akta zgonów 1817 110
72/184/0/-/34 Akta urodzeń 1818 123
72/184/0/-/35 Akta zapowiedzi 1818 0
72/184/0/-/36 Akta małżeństw 1818 170
72/184/0/-/37 Akta zgonów 1818 132
72/184/0/-/38 Akta urodzeń 1819 164
72/184/0/-/39 Akta zapowiedzi 1819 0
72/184/0/-/40 Akta małżeństw 1819 217
72/184/0/-/41 Protokoły ogłoszonych rozwodów 1810-1819 0
72/184/0/-/42 Akta zgonów 1819 175
72/184/0/-/43 Akta urodzeń 1820 228
72/184/0/-/44 Akta zapowiedzi 1820 0
72/184/0/-/45 Akta małżeństw i rozwodów 1820 264
72/184/0/-/46 Akta zgonów 1820 167
72/184/0/-/47 Akta urodzeń 1821 265
72/184/0/-/48 Akta zapowiedzi 1821 0
72/184/0/-/49 Akta małżeństw i rozwodów 1821 256
72/184/0/-/50 Akta zgonów 1821 223
72/184/0/-/51 Akta urodzeń 1822 233
72/184/0/-/52 Akta zapowiedzi 1822 0
72/184/0/-/53 Akta małżeństw 1822 238
72/184/0/-/54 Akta zgonów 1822 229
72/184/0/-/55 Akta urodzeń 1823 180
72/184/0/-/56 Akta zapowiedzi 1823 0
72/184/0/-/57 Akta małżeństw i rozwodów 1823 151
72/184/0/-/58 Akta zgonów 1823 151
72/184/0/-/59 Akta urodzeń 1824 210
72/184/0/-/60 Akta zapowiedzi 1824 0
72/184/0/-/61 Akta małżeństw i rozwodów 1824 161
72/184/0/-/62 Akta zgonów 1824 153
72/184/0/-/63 Akta urodzeń 1825 233
72/184/0/-/64 Akta zapowiedzi 1825 0
72/184/0/-/65 Akta małżeństw 1825 169
72/184/0/-/66 Akta zgonów 1825 162
72/184/0/-/67 Aneksy 1808 0
72/184/0/-/68 Aneksy 1809 0
72/184/0/-/69 Aneksy 1809 0
72/184/0/-/70 Aneksy 1810 0
72/184/0/-/71 Aneksy 1811 0
72/184/0/-/72 Aneksy 1811 0
72/184/0/-/73 Aneksy 1812 0
72/184/0/-/74 Aneksy 1813 0
72/184/0/-/75 Aneksy 1814 0
72/184/0/-/76 Aneksy 1815 0
72/184/0/-/77 Aneksy 1816 0
72/184/0/-/78 Aneksy 1817 0
72/184/0/-/79 Aneksy 1821 0
72/184/0/-/80 Aneksy 1821 0
72/184/0/-/81 Aneksy 1821 0
72/184/0/-/82 Aneksy 1821 0
72/184/0/-/83 Aneksy 1821 0
72/184/0/-/84 Aneksy 1822 0
72/184/0/-/85 Aneksy 1823 0
72/184/0/-/86 Aneksy 1824 0
72/184/0/-/87 Aneksy 1824 0
72/184/0/-/88 Aneksy 1825 0
72/184/0/-/89 Aneksy do zgonów 1812 0
72/184/0/-/90 Aneksy 1824 0
72/184/0/-/91 Aneksy 1815 0
72/184/0/-/92 Akta urodzeń 1811 178

Amount of archival material

92

92

0

5.35

5.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -