Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej IV cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 68 ja
Utworzenie pierwszych urzędów stanu cywilnego na terenie Księstwa Warszawskiego, nastąpiło w roku 1808 na mocy Kodeksu Napoleona wraz z późniejszymi zarządzeniami. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego. Na nim leżał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. Sposób obsługi ksiąg wpisów akt stanu cywilnego był ściśle unormowany. W każdym nowym roku kalendarzowym otwierano nową księgę, którą prowadzono w dwóch jednakowych egzemplarzach pierwopisu i wtóropisu zwanego też duplikatem. Każda z nich była wewnętrznie podzielona na kilka części wyodrębnionych dla aktów: urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów oraz zgonów. By zachować wiarygodność prowadzonych ksiąg i nie dopuścić do fałszerstw każda nowa księga miała numerowane wszystkie karty, których liczbę parafował Sędzia Pokoju. W księgi wpisywane były akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszających się osób bez względu na religię i wyznanie. Wszystkie sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci. Zadaniem świadków zgonu nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Wymienione akty, spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór, jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje, jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Wszystkie liczby, jak wiek i data, zapisywano słownie. Następnie urzędnik odczytywał treść i podpisywał akt wraz ze świadczącymi i świadkami. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to sporządzano odpowiednią notatkę o tym fakcie. Na koniec każdego roku sporządzano protokół zamknięcia każdej księgi. Następnie pierwopis oddawano do archiwum gminnego, a wtóropis do archiwum Sądu Pokoju, którego sędzia sprawdzał i poświadczał zgodność księgi z obowiązującymi przepisami. W ten sposób funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 roku. W roku tym dokonano zmian w organizacji urzędów na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Nastąpiło wtedy połączenie akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki były one jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii zostali urzędnikami stanu cywilnego. Teraz rolę urzędów zaczęły spełniać parafie zarówno kościoła katolickiego, jak innych wyznań chrześcijańskich. Dla wyznań niechrześcijańskich, w tym dla wyznania mojżeszowego, utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini, którzy po dokonaniu obrządku religijnego udawali się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika, w danym okręgu administracyjnym, w celu zeznania stosownego aktu.
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu IV obejmował ulice: Białą, Bielańską, Chłodną, Daniłowiczowską, Długą, Elektoralną, Graniczną (częściowo USC cyrkułu V), Leszno, Miodową, Nowy Świat (częściowo USC cyrkułu VI), Ogrodową, Orlą, Przechodnią, Przyokopową, Ptasią, Rymarską, Solną, Targową, Wolską, Zatyłki, Zimną, Żabią.
Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/186/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1809 291
72/186/0/-/2 Akta małżeństw i rozwodów 1808-1809 142
72/186/0/-/3 Akta zgonów 1808-1809 171
72/186/0/-/4 Akta urodzeń 1810 184
72/186/0/-/5 Akta zapowiedzi 1810 0
72/186/0/-/6 Akta urodzeń 1811 195
72/186/0/-/7 Akta małżeństw i rozwodów 1810 117
72/186/0/-/8 Akta zgonów 1810 175
72/186/0/-/9 Akta urodzeń 1812 170
72/186/0/-/10 Akta małżeństw i rozwodów 1811 0
72/186/0/-/11 Akta zgonów 1811 171
72/186/0/-/12 Akta zapowiedzi 1812 0
72/186/0/-/13 Akta urodzeń 1813 177
72/186/0/-/14 Akta małżeństw i rozwodów 1812 113
72/186/0/-/15 Akta zgonów 1812 162
72/186/0/-/16 Akta urodzeń 1814 144
72/186/0/-/17 Akta małżeństw i rozwodów 1814 129
72/186/0/-/18 Akta urodzeń 1815 130
72/186/0/-/19 Akta małżeństw i rozwodów 1815 100
72/186/0/-/20 Akta zgonów 1815 90
72/186/0/-/21 Akta urodzeń 1816 150
72/186/0/-/22 Akta małżeństw i rozwodów 1816 164
72/186/0/-/23 Akta urodzeń 1817 129
72/186/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1817 0
72/186/0/-/25 Akta małżeństw i rozwodów 1817 140
72/186/0/-/26 Akta zgonów 1817 115
72/186/0/-/27 Akta urodzeń 1818 137
72/186/0/-/28 Akta małżeństw i rozwodów 1818 100
72/186/0/-/29 Akta zgonów 1818 112
72/186/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 0
72/186/0/-/31 Akta małżeństw 1819 197
72/186/0/-/32 Akta zgonów 1819 168
72/186/0/-/33 Akta urodzeń 1820 173
72/186/0/-/34 Akta małżeństw i rozwodów 1820 203
72/186/0/-/35 Akta zgonów 1820 141
72/186/0/-/36 Akta urodzeń 1821 178
72/186/0/-/37 Akta małżeństw i rozwodów 1821 189
72/186/0/-/38 Akta zgonów 1821 142
72/186/0/-/39 Akta urodzeń 1822 200
72/186/0/-/40 Akta małżeństw 1822 173
72/186/0/-/41 Akta zgonów 1822 137
72/186/0/-/42 Akta urodzeń 1823 0
72/186/0/-/43 Akta małżeństw 1823 0
72/186/0/-/44 Akta zgonów 1823 134
72/186/0/-/45 Akta urodzeń 1824 198
72/186/0/-/46 Akta małżeństw 1824 145
72/186/0/-/47 Akta zgonów 1824 138
72/186/0/-/48 Akta urodzeń 1825 196
72/186/0/-/49 Akta zgonów 1825 140
72/186/0/-/50 Aneksy 1811 0
72/186/0/-/51 Aneksy 1812 0
72/186/0/-/52 Aneksy 1812 0
72/186/0/-/53 Aneksy do akt małżeństw 1813 0
72/186/0/-/54 Aneksy 1814 0
72/186/0/-/55 Aneksy 1815 0
72/186/0/-/56 Aneksy 1815 0
72/186/0/-/57 Aneksy 1816 0
72/186/0/-/58 Aneksy 1817 0
72/186/0/-/59 Aneksy 1818 0
72/186/0/-/60 Aneksy 1818 0
72/186/0/-/61 Aneksy 1818 0
72/186/0/-/62 Aneksy 1817 0
72/186/0/-/63 Aneksy 1819 0
72/186/0/-/64 Aneksy 1820 0
72/186/0/-/65 Aneksy 1821 0
72/186/0/-/66 Aneksy 1822 0
72/186/0/-/67 Aneksy 1823 0
72/186/0/-/68 Aneksy 1817 0
72/186/0/-/69 Akta małżeństw 1825 0

Amount of archival material

68

68

0

3.45

3.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -