Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej VI cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 121 ja
Utworzenie pierwszych urzędów stanu cywilnego na terenie Księstwa Warszawskiego, nastąpiło w roku 1808 na mocy Kodeksu Napoleona wraz z późniejszymi zarządzeniami. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego. Na nim leżał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. Sposób obsługi ksiąg wpisów akt stanu cywilnego był ściśle unormowany. W każdym nowym roku kalendarzowym otwierano nową księgę, którą prowadzono w dwóch jednakowych egzemplarzach pierwopisu i wtóropisu zwanego też duplikatem. Każda z nich była wewnętrznie podzielona na kilka części wyodrębnionych dla aktów: urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów oraz zgonów. By zachować wiarygodność prowadzonych ksiąg i nie dopuścić do fałszerstw każda nowa księga miała numerowane wszystkie karty, których liczbę parafował Sędzia Pokoju. W księgi wpisywane były akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszających się osób bez względu na religię i wyznanie. Wszystkie sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci. Zadaniem świadków zgonu nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Wymienione akty, spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór, jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje, jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Wszystkie liczby, jak wiek i data, zapisywano słownie. Następnie urzędnik odczytywał treść i podpisywał akt wraz ze świadczącymi i świadkami. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to sporządzano odpowiednią notatkę o tym fakcie. Na koniec każdego roku sporządzano protokół zamknięcia każdej księgi. Następnie pierwopis oddawano do archiwum gminnego, a wtóropis do archiwum Sądu Pokoju, którego sędzia sprawdzał i poświadczał zgodność księgi z obowiązującymi przepisami. W ten sposób funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 roku. W roku tym dokonano zmian w organizacji urzędów na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Nastąpiło wtedy połączenie akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki były one jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii zostali urzędnikami stanu cywilnego. Teraz rolę urzędów zaczęły spełniać parafie zarówno kościoła katolickiego, jak innych wyznań chrześcijańskich. Dla wyznań niechrześcijańskich, w tym dla wyznania mojżeszowego, utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini, którzy po dokonaniu obrządku religijnego udawali się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika, w danym okręgu administracyjnym, w celu zeznania stosownego aktu.
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu VI obejmował ulice: Al. Ujazdowską, Belwederską, Czerniakowska, Górną (Górnośląską), Hrubieszowską, Kruczą, Książęcą, Mokotowską, Mysią, Nowowiejską, Nowy Świat (częściowo USC cyrkułu IV), Okopową, Okrąg, Ordynacką, Plac św. Aleksandra, Rozbrat, Smolną, Solec, Szczyglą, Wiejską, Wilczą, Wspólną, Żurawią.
Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/188/0/-/1 Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1808 79
72/188/0/-/2 Akta urodzeń 1808-1809 135
72/188/0/-/3 Akta małżeństw 1808-1810 139
72/188/0/-/4 Akta zgonów 1808-1809 146
72/188/0/-/5 Akta urodzeń 1809-1810 132
72/188/0/-/6 Akta urodzeń 1810 94
72/188/0/-/7 Akta urodzeń 1810 56
72/188/0/-/8 Akta zapowiedzi 1808-1810 0
72/188/0/-/9 Akta małżeństw 1810 80
72/188/0/-/10 Akta zgonów 1809-1810 106
72/188/0/-/11 Akta zgonów 1810 84
72/188/0/-/12 Akta urodzeń 1811 98
72/188/0/-/13 Akta urodzeń 1811 123
72/188/0/-/14 Akta zapowiedzi 1811 0
72/188/0/-/15 Akta małżeństw 1811 141
72/188/0/-/16 Akta zgonów 1811 144
72/188/0/-/17 Akta zgonów 1811 211
72/188/0/-/18 Akta urodzeń 1812 182
72/188/0/-/19 Akta urodzeń 1812 137
72/188/0/-/20 Akta małżeństw 1812 0
72/188/0/-/21 Akta zgonów 1812 194
72/188/0/-/22 Akta zgonów 1812 176
72/188/0/-/23 Akta zgonów 1812 157
72/188/0/-/24 Akta urodzeń 1813 125
72/188/0/-/25 Akta urodzeń 1813 68
72/188/0/-/26 Akta zapowiedzi 1813 0
72/188/0/-/27 Akta małżeństw 1813 119
72/188/0/-/28 Akta zgonów 1813 139
72/188/0/-/29 Akta urodzeń 1814 191
72/188/0/-/30 Akta zapowiedzi 1814 0
72/188/0/-/31 Akta zgonów 1814 170
72/188/0/-/32 Akta urodzeń 1815 167
72/188/0/-/33 Akta urodzeń 1815 0
72/188/0/-/34 Akta zapowiedzi 1815 0
72/188/0/-/35 Akta małżeństw 1815 0
72/188/0/-/36 Akta małżeństw 1815 70
72/188/0/-/37 Akta zgonów 1815 186
72/188/0/-/38 Akta urodzeń 1816 167
72/188/0/-/39 Akta zapowiedzi 1816 0
72/188/0/-/40 Akta małżeństw 1816 169
72/188/0/-/41 Akta małżeństw 1816 87
72/188/0/-/42 Akta zgonów 1816 0
72/188/0/-/43 Akta zgonów 1816 52
72/188/0/-/44 Akta urodzeń 1817 166
72/188/0/-/45 Akta zapowiedzi 1817 0
72/188/0/-/46 Akta małżeństw 1817 189
72/188/0/-/47 Akta zgonów 1817 163
72/188/0/-/48 Akta zgonów 1817 56
72/188/0/-/49 Akta urodzeń 1818 157
72/188/0/-/50 Akta urodzeń 1818 131
72/188/0/-/51 Akta zapowiedzi 1818 0
72/188/0/-/52 Akta małżeństw 1818 158
72/188/0/-/53 Akta małżeństw 1818 0
72/188/0/-/54 Akta zgonów 1818 157
72/188/0/-/55 Akta zgonów 1818 107
72/188/0/-/56 Akta urodzeń 1819 155
72/188/0/-/57 Akta urodzeń 1819 0
72/188/0/-/58 Akta zapowiedzi 1819 0
72/188/0/-/59 Akta małżeństw 1819 153
72/188/0/-/60 Akta małżeństw 1819 109
72/188/0/-/61 Akta zgonów 1819 157
72/188/0/-/62 Akta zgonów 1819 131
72/188/0/-/63 Akta urodzeń 1820 150
72/188/0/-/64 Akta urodzeń 1820 144
72/188/0/-/65 Akta zapowiedzi 1820 0
72/188/0/-/66 Akta małżeństw 1820 155
72/188/0/-/67 Akta małżeństw 1820 96
72/188/0/-/68 Akta zgonów 1820 155
72/188/0/-/69 Akta zgonów 1820 95
72/188/0/-/70 Akta urodzeń 1821 0
72/188/0/-/71 Akta urodzeń 1821 137
72/188/0/-/72 Akta zapowiedzi 1821 0
72/188/0/-/73 Akta małżeństw 1821 181
72/188/0/-/74 Akta małżeństw 1821 123
72/188/0/-/75 Akta zgonów 1821 165
72/188/0/-/76 Akta zgonów 1821 106
72/188/0/-/77 Akta urodzeń 1822 167
72/188/0/-/78 Akta urodzeń 1822 140
72/188/0/-/79 Akta zapowiedzi 1822 0
72/188/0/-/80 Akta małżeństwa 1822 164
72/188/0/-/81 Akta małżeństw 1822 26
72/188/0/-/82 Akta zgonów 1822 162
72/188/0/-/83 Akta zgonów 1822 112
72/188/0/-/84 Akta urodzeń 1823 243
72/188/0/-/85 Akta małżeństw 1823 170
72/188/0/-/86 Akta zgonów 1823 219
72/188/0/-/87 Akta urodzeń 1824 289
72/188/0/-/88 Akta zapowiedzi 1824 0
72/188/0/-/89 Akta małżeństw 1824 222
72/188/0/-/90 Akta zgonów 1824 218
72/188/0/-/91 Akta urodzeń 1825 315
72/188/0/-/92 Akta zapowiedzi 1825 0
72/188/0/-/93 Akta małżeństw 1825 269
72/188/0/-/94 Akta zgonów 1825 255
72/188/0/-/95 Aneksy 1808 0
72/188/0/-/96 Aneksy 1809 0
72/188/0/-/97 Aneksy 1810 0
72/188/0/-/98 Aneksy 1810 0
72/188/0/-/99 Aneksy 1812 0
72/188/0/-/100 Aneksy 1812 0
1 2

Amount of archival material

121

121

0

5.35

5.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -