Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy warszawskiej VIII cyrkułu

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 63 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1
Utworzenie pierwszych urzędów stanu cywilnego na terenie Księstwa Warszawskiego, nastąpiło w roku 1808 na mocy Kodeksu Napoleona wraz z późniejszymi zarządzeniami. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego. Na nim leżał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. Sposób obsługi ksiąg wpisów akt stanu cywilnego był ściśle unormowany. W każdym nowym roku kalendarzowym otwierano nową księgę, którą prowadzono w dwóch jednakowych egzemplarzach pierwopisu i wtóropisu zwanego też duplikatem. Każda z nich była wewnętrznie podzielona na kilka części wyodrębnionych dla aktów: urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów oraz zgonów. By zachować wiarygodność prowadzonych ksiąg i nie dopuścić do fałszerstw każda nowa księga miała numerowane wszystkie karty, których liczbę parafował Sędzia Pokoju. W księgi wpisywane były akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszających się osób bez względu na religię i wyznanie. Wszystkie sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci. Zadaniem świadków zgonu nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Wymienione akty, spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór, jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje, jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Wszystkie liczby, jak wiek i data, zapisywano słownie. Następnie urzędnik odczytywał treść i podpisywał akt wraz ze świadczącymi i świadkami. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to sporządzano odpowiednią notatkę o tym fakcie. Na koniec każdego roku sporządzano protokół zamknięcia każdej księgi. Następnie pierwopis oddawano do archiwum gminnego, a wtóropis do archiwum Sądu Pokoju, którego sędzia sprawdzał i poświadczał zgodność księgi z obowiązującymi przepisami. W ten sposób funkcjonowały urzędy stanu cywilnego do 1825 roku. W roku tym dokonano zmian w organizacji urzędów na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Nastąpiło wtedy połączenie akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki były one jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii zostali urzędnikami stanu cywilnego. Teraz rolę urzędów zaczęły spełniać parafie zarówno kościoła katolickiego, jak innych wyznań chrześcijańskich. Dla wyznań niechrześcijańskich, w tym dla wyznania mojżeszowego, utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini, którzy po dokonaniu obrządku religijnego udawali się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika, w danym okręgu administracyjnym, w celu zeznania stosownego aktu.
W latach 1808-1825 sieć urzędów stanu cywilnego w mieście Warszawie oparto na podziale administracyjnym. Miasto dzieliło się w tamtym okresie na osiem okręgów, tzw. cyrkułów lub komisariatów. Na lewobrzeżną część przypadało siedem zaś na prawobrzeżną jeden, ostatni – ósmy. W konsekwencji powstało osiem urzędów stanu cywilnego, pod które podlegali mieszkańcy zamieszkali na właściwym terenie. Urząd stanu cywilnego cyrkułu VIII obejmował tereny Pragi oraz wybrane miejscowości z gmin Bródno i Wawer.
Na zespół składają się akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/190/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1810 135
72/190/0/-/2 Akta zapowiedzi 1808-1809 0
72/190/0/-/3 Akta małżeństw 1808-1810 66
72/190/0/-/4 Akta zgonów 1808-1810 91
72/190/0/-/5 Akta urodzeń 1810 71
72/190/0/-/6 Akta urodzeń 1810 13
72/190/0/-/7 Akta zapowiedzi 1810 0
72/190/0/-/8 Akta małżeństw 1810 29
72/190/0/-/9 Akta zgonów 1810 66
72/190/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 70
72/190/0/-/11 Akta zapowiedzi 1811 0
72/190/0/-/12 Akta małżeństw, zgonów 1811 48
72/190/0/-/13 Akta urodzeń, zgonów 1812 16
72/190/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 113
72/190/0/-/15 Akta zapowiedzi 1813 0
72/190/0/-/16 Akta zgonów 1813 13
72/190/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw 1814 23
72/190/0/-/18 Akta zapowiedzi 1814 0
72/190/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 75
72/190/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 100
72/190/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw 1815 47
72/190/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 63
72/190/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw 1816 44
72/190/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw 1816 31
72/190/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 94
72/190/0/-/26 Akta zapowiedzi 1817 0
72/190/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 72
72/190/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 96
72/190/0/-/29 Akta zapowiedzi 1818 0
72/190/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 95
72/190/0/-/31 Akta zapowiedzi 1819 0
72/190/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 101
72/190/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 61
72/190/0/-/34 Akta zapowiedzi 1820 0
72/190/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 97
72/190/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 0
72/190/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 92
72/190/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 110
72/190/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw 1822 30
72/190/0/-/40 Akta zapowiedzi 1822 0
72/190/0/-/41 Akta urodzeń 1823 143
72/190/0/-/42 Akta zapowiedzi 1823 0
72/190/0/-/43 Akta małżeństw 1823 80
72/190/0/-/44 Akta zgonów 1823 102
72/190/0/-/45 Akta urodzeń 1824 154
72/190/0/-/46 Akta zapowiedzi 1824 0
72/190/0/-/47 Akta małżeństw 1824 95
72/190/0/-/48 Akta urodzeń, zgonów 1824 102
72/190/0/-/49 Akta urodzeń 1825 169
72/190/0/-/50 Akta małżeństw 1825 96
72/190/0/-/51 Akta zgonów 1825 84
72/190/0/-/52 Aneksy 1820 0
72/190/0/-/53 Aneksy 1822 0
72/190/0/-/54 Aneksy 1823 0
72/190/0/-/55 Aneksy 1810 0
72/190/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 0
72/190/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 0
72/190/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 0
72/190/0/-/59 Akta zapowiedzi 1814 0
72/190/0/-/60 Akta urodzeń, zgonów 1811 0
72/190/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 0
72/190/0/-/62 Aneksy 1818 0
72/190/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 0
72/190/0/-/64 Aneksy do akt małżeństw 1814 0

Amount of archival material

64

63

0

2.00

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -