Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1858-1925
- brak danych - 1858 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 254 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 32 ja
Rok 1826 był rewolucyjny w stosunku do organizacji urzędów stanu cywilnego. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz przy wyznaniach niechrześcijańskich w zasadzie się nie zmieniała. Dla wyznania mojżeszowego utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu s. c. podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini. Do ich obowiązków należało dokonywanie obrządków religijnych przy obrzezaniu lub nadawaniu imienia dziecku, przy zaślubinach czy pogrzebach. Utrzymywali oni także księgi zapisowe, do których wpisywali w języku polskim dane podobne do umieszczanych przez urzędników stanu cywilnego w aktach, przy czym dokonywali tego nawet, gdy obowiązek obrzędu religijnego mógł być opuszczony. Następnie zaś rabin udawał się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika s. c. w celu zeznania stosownego aktu. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie.
Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione.
Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał Sędzia Pokoju, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
Organizacja urzędów stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego w Warszawie w zasadzie nie odbiegała od dotąd stosowanej. Sieć urzędów nadal była oparta o podział administracyjny miasta tyle, że dotąd jeden urząd mógł prowadzić rejestrację dla kilku cyrkułów, teraz organizacja urzędów została ściśle podporządkowana podziałowi miasta na okręgi od I go do XIII, a rejestrację wspólną prowadziły tylko urzędy V i VI oraz I i XI okręgu.
Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński. - brak danych -
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/200/0/-/1 Akta urodzeń - cyrkuł I 1868 125
72/200/0/-/2 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł I 1869 141
72/200/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1869 55
72/200/0/-/4 Akta urodzeń, zgonów i małżeństw - cyrkuł I 1870 50
72/200/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I [1870] 1884-1885 225
72/200/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1871 141
72/200/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1872 81
72/200/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1873 178
72/200/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1874 137
72/200/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1875 111
72/200/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1876 92
72/200/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1877 101
72/200/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1878 141
72/200/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1879 145
72/200/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1880 132
72/200/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1881 120
72/200/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1882 121
72/200/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1883 105
72/200/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I [1886] 1888-1889 303
72/200/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I, I/XI 1887-1889 116
72/200/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1891 100
72/200/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1893 187
72/200/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1894 204
72/200/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1895 179
72/200/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1898 127
72/200/0/-/26 Akta urodzeń - cyrkuł II 1893 105
72/200/0/-/27 Akta zgonów - cyrkuł II 1896 66
72/200/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł II 1914 0
72/200/0/-/29 Akta urodzeń - cyrkuł III 1868 120
72/200/0/-/30 Akta zgonów - cyrkuł III 1868-1869 297
72/200/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł III 1869 235
72/200/0/-/32 Akta małżeństw - cyrkuł III 1898 119
72/200/0/-/33 Akta małżeństw - cyrkuł III 1901 126
72/200/0/-/34 Akta urodzeń - cyrkuł III 1904 326
72/200/0/-/35 Akta małżeństw - cyrkuł III 1905 108
72/200/0/-/36 Akta małżeństw - cyrkuł III 1912 141
72/200/0/-/37 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1860 20
72/200/0/-/38 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1865-1869 75
72/200/0/-/39 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1866-1867 223
72/200/0/-/40 Akta zgonów - cyrkuł IV 1866 20
72/200/0/-/41 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1868 16
72/200/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IV 1868 113
72/200/0/-/43 Akta zgonów - cyrkuł IV 1868-1869 186
72/200/0/-/44 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł IV 1869-1870 445
72/200/0/-/45 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1869-1870 90
72/200/0/-/46 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1874-1876 480
72/200/0/-/47 Akta zgonów - cyrkuł IV 1875-1876 207
72/200/0/-/48 Akta zgonów - cyrkuł IV 1878-1880 461
72/200/0/-/49 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1882-1883 262
72/200/0/-/50 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1883-1884 123
72/200/0/-/51 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1884-1886 130
72/200/0/-/52 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1886-1887 209
72/200/0/-/53 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1887-1889 290
72/200/0/-/54 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1889-1890 466
72/200/0/-/55 Akta zgonów - cyrkuł IV 1889 218
72/200/0/-/56 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1892 90
72/200/0/-/57 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1895-1896 177
72/200/0/-/58 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1898 10
72/200/0/-/59 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1898 129
72/200/0/-/60 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1900 13
72/200/0/-/61 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1900 0
72/200/0/-/62 Akta zgonów - cyrkuł IV 1901 318
72/200/0/-/63 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1902 0
72/200/0/-/64 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1904 244
72/200/0/-/65 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1904 162
72/200/0/-/66 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1907 151
72/200/0/-/67 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1908 26
72/200/0/-/68 Akta zgonów - cyrkuł IV 1914 0
72/200/0/-/69 Akta małżeństw - cyrkuł V 1858 4
72/200/0/-/70 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1864-1865 121
72/200/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1869 97
72/200/0/-/72 Akta małżeństw - cyrkuł V 1870-1878 423
72/200/0/-/73 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1878-1880 184
72/200/0/-/74 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1879 205
72/200/0/-/75 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1882-1883 140
72/200/0/-/76 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1883-1884 0
72/200/0/-/77 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1886 238
72/200/0/-/78 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1886-1887 214
72/200/0/-/79 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1887-1888 88
72/200/0/-/80 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1889 364
72/200/0/-/81 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1889 228
72/200/0/-/82 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1890 222
72/200/0/-/83 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1891 388
72/200/0/-/84 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1891 202
72/200/0/-/85 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1892 437
72/200/0/-/86 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1892 101
72/200/0/-/87 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1892 241
72/200/0/-/88 Akta małżeństw - cyrkuł V 1893 247
72/200/0/-/89 Akta małżeństw - cyrkuł V 1894 189
72/200/0/-/90 Akta urodzeń - cyrkuł V 1896 0
72/200/0/-/91 Akta małżeństw - cyrkuł V 1898 130
72/200/0/-/92 Akta zgonów - cyrkuł V 1899 207
72/200/0/-/93 Akta zgonów - cyrkuł V 1900 222
72/200/0/-/94 Akta urodzeń - cyrkuł V 1901 40
72/200/0/-/95 Akta urodzeń - cyrkuł V 1904 184
72/200/0/-/96 Akta urodzeń - cyrkuł V 1905 386
72/200/0/-/97 Akta zgonów - cyrkuł V 1906 32
72/200/0/-/98 Akta małżeństw - cyrkuł V 1907 152
72/200/0/-/99 Akta zgonów - cyrkuł V 1909 229
72/200/0/-/100 Akta zgonów - cyrkuł V 1911 0
1 2 3

Amount of archival material

287

254

0

9.52

7.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.