Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1858-1925
- brak danych - 1858 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 254 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 32 ja
Rok 1826 był rewolucyjny w stosunku do organizacji urzędów stanu cywilnego. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz przy wyznaniach niechrześcijańskich w zasadzie się nie zmieniała. Dla wyznania mojżeszowego utworzono tzw. okręgi dozoru bożniczego w ten sposób, aby pod każdy z funkcjonujących już okręgów urzędu s. c. podlegał jeden z organizowanych okręgów dozoru. Na czele takich dozorów stali rabini. Do ich obowiązków należało dokonywanie obrządków religijnych przy obrzezaniu lub nadawaniu imienia dziecku, przy zaślubinach czy pogrzebach. Utrzymywali oni także księgi zapisowe, do których wpisywali w języku polskim dane podobne do umieszczanych przez urzędników stanu cywilnego w aktach, przy czym dokonywali tego nawet, gdy obowiązek obrzędu religijnego mógł być opuszczony. Następnie zaś rabin udawał się wraz ze świadczącymi i świadkami do urzędnika s. c. w celu zeznania stosownego aktu. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie. Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie.
Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione.
Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał Sędzia Pokoju, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
Organizacja urzędów stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego w Warszawie w zasadzie nie odbiegała od dotąd stosowanej. Sieć urzędów nadal była oparta o podział administracyjny miasta tyle, że dotąd jeden urząd mógł prowadzić rejestrację dla kilku cyrkułów, teraz organizacja urzędów została ściśle podporządkowana podziałowi miasta na okręgi od I go do XIII, a rejestrację wspólną prowadziły tylko urzędy V i VI oraz I i XI okręgu.
Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński. - brak danych -
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/200/0/-/69 Akta małżeństw - cyrkuł V 1858 4
72/200/0/-/37 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1860 20
72/200/0/-/106 Akta małżeństw - cyrkuł VI 1864 96
72/200/0/-/70 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1864-1865 121
72/200/0/-/38 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1865-1869 75
72/200/0/-/40 Akta zgonów - cyrkuł IV 1866 20
72/200/0/-/39 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1866-1867 223
72/200/0/-/203 Aneksy - cyrkuł VI 1867-1868 0
72/200/0/-/29 Akta urodzeń - cyrkuł III 1868 120
72/200/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IV 1868 113
72/200/0/-/41 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1868 16
72/200/0/-/166 Aneksy - cyrkuł I 1868 0
72/200/0/-/1 Akta urodzeń - cyrkuł I 1868 125
72/200/0/-/43 Akta zgonów - cyrkuł IV 1868-1869 186
72/200/0/-/30 Akta zgonów - cyrkuł III 1868-1869 297
72/200/0/-/189 Aneksy - cyrkuł IV 1869 0
72/200/0/-/2 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł I 1869 141
72/200/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł III 1869 235
72/200/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1869 55
72/200/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1869 97
72/200/0/-/222 Akta urodzeń - cyrkuł VIII 1869 0
72/200/0/-/150 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł X 1869-1870 26
72/200/0/-/44 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł IV 1869-1870 445
72/200/0/-/45 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1869-1870 90
72/200/0/-/221 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł II 1870 0
72/200/0/-/190 Aneksy - cyrkuł IV 1870 0
72/200/0/-/170 Aneksy - cyrkuł I/XI 1870 0
72/200/0/-/169 Aneksy - cyrkuł I 1870 0
72/200/0/-/168 Aneksy - cyrkuł I 1870 0
72/200/0/-/167 Aneksy - cyrkuł I 1870 0
72/200/0/-/4 Akta urodzeń, zgonów i małżeństw - cyrkuł I 1870 50
72/200/0/-/111 Akta małżeństw - cyrkuł VII 1870-1877 429
72/200/0/-/72 Akta małżeństw - cyrkuł V 1870-1878 423
72/200/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I [1870] 1884-1885 225
72/200/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1871 141
72/200/0/-/171 Aneksy - cyrkuł I/XI 1871 0
72/200/0/-/151 Akta urodzeń - cyrkuł X 1871-1881 358
72/200/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1872 81
72/200/0/-/191 Aneksy - cyrkuł IV 1872 0
72/200/0/-/172 Aneksy - cyrkuł I 1872 0
72/200/0/-/173 Aneksy - cyrkuł I/XI 1873 0
72/200/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1873 178
72/200/0/-/260 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1874 0
72/200/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1874 137
72/200/0/-/174 Aneksy - cyrkuł I/XI 1874 0
72/200/0/-/112 Akta zgonów - cyrkuł VII 1874-1876 257
72/200/0/-/137 Akta urodzeń - cyrkuł VIII 1874-1876 0
72/200/0/-/46 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1874-1876 480
72/200/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1875 111
72/200/0/-/175 Aneksy - cyrkuł I/XI 1875 0
72/200/0/-/47 Akta zgonów - cyrkuł IV 1875-1876 207
72/200/0/-/113 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1875-1878 426
72/200/0/-/176 Aneksy - cyrkuł I/XI 1876 0
72/200/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1876 92
72/200/0/-/192 Aneksy - cyrkuł IV 1876 0
72/200/0/-/177 Aneksy - cyrkuł I/II 1877 0
72/200/0/-/200 Aneksy - cyrkuł V 1877 0
72/200/0/-/212 Aneksy - cyrkuł X 1877 0
72/200/0/-/193 Aneksy - cyrkuł IV 1877 0
72/200/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1877 101
72/200/0/-/194 Aneksy - cyrkuł IV 1877 0
72/200/0/-/205 Aneksy - cyrkuł IX 1878 0
72/200/0/-/195 Aneksy - cyrkuł IV 1878 0
72/200/0/-/223 Aneksy - cyrkuł I 1878 0
72/200/0/-/261 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1878 0
72/200/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1878 141
72/200/0/-/213 Aneksy - cyrkuł X 1878 0
72/200/0/-/178 Aneksy - cyrkuł I 1878 0
72/200/0/-/48 Akta zgonów - cyrkuł IV 1878-1880 461
72/200/0/-/73 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1878-1880 184
72/200/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1879 145
72/200/0/-/206 Aneksy - cyrkuł IX 1879 0
72/200/0/-/74 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1879 205
72/200/0/-/243 Aneksy - cyrkuł IX 1880 0
72/200/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1880 132
72/200/0/-/201 Aneksy - cyrkuł V 1880 0
72/200/0/-/196 Aneksy - cyrkuł IV 1880 0
72/200/0/-/207 Aneksy - cyrkuł IX 1881 0
72/200/0/-/179 Aneksy - cyrkuł I/II 1881 0
72/200/0/-/138 Akta zgonów - cyrkuł VIII 1881 169
72/200/0/-/197 Aneksy - cyrkuł IV 1881 0
72/200/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1881 120
72/200/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1882 121
72/200/0/-/208 Aneksy - cyrkuł IX 1882 0
72/200/0/-/180 Aneksy - cyrkuł I 1882 0
72/200/0/-/49 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1882-1883 262
72/200/0/-/75 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1882-1883 140
72/200/0/-/114 Akta zgonów - cyrkuł VII 1882-1883 143
72/200/0/-/209 Aneksy - cyrkuł IX 1883 0
72/200/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1883 105
72/200/0/-/185 Aneksy - cyrkuł II/III 1883 0
72/200/0/-/76 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1883-1884 0
72/200/0/-/50 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1883-1884 123
72/200/0/-/139 Akta zgonów - cyrkuł VIII 1884 173
72/200/0/-/115 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1884 13
72/200/0/-/145 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1884 100
72/200/0/-/210 Aneksy - cyrkuł IX 1884 0
72/200/0/-/51 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1884-1886 130
72/200/0/-/146 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1885 71
72/200/0/-/77 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1886 238
72/200/0/-/186 Aneksy - cyrkuł II/III 1886 0
72/200/0/-/147 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1886 100
72/200/0/-/78 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1886-1887 214
72/200/0/-/52 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1886-1887 209
72/200/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I [1886] 1888-1889 303
72/200/0/-/79 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1887-1888 88
72/200/0/-/116 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1887-1889 344
72/200/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I, I/XI 1887-1889 116
72/200/0/-/53 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1887-1889 290
72/200/0/-/152 Akta urodzeń - cyrkuł X 1887-1891 149
72/200/0/-/117 Akta małżeństw - cyrkuł VII 1888-1891 243
72/200/0/-/220 Akta urodzeń - cyrkuł II 1889 0
72/200/0/-/81 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1889 228
72/200/0/-/118 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1889 9
72/200/0/-/80 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1889 364
72/200/0/-/187 Aneksy - cyrkuł II 1889 0
72/200/0/-/55 Akta zgonów - cyrkuł IV 1889 218
72/200/0/-/54 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1889-1890 466
72/200/0/-/82 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1890 222
72/200/0/-/202 Aneksy - cyrkuł V 1890 0
72/200/0/-/165 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1890 63
72/200/0/-/227 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł II 1890-1902 440
72/200/0/-/84 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1891 202
72/200/0/-/83 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1891 388
72/200/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I/XI 1891 100
72/200/0/-/119 Akta zgonów - cyrkuł VII 1891-1892 249
72/200/0/-/153 Akta urodzeń - cyrkuł X 1891-1895 142
72/200/0/-/85 Akta urodzeń - cyrkuł V/VI 1892 437
72/200/0/-/56 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1892 90
72/200/0/-/148 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1892 126
72/200/0/-/87 Akta zgonów - cyrkuł V/VI 1892 241
72/200/0/-/86 Akta małżeństw - cyrkuł V/VI 1892 101
72/200/0/-/120 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1892 36
72/200/0/-/108 Akta zgonów - cyrkuł VI 1892-1898 284
72/200/0/-/159 Akta zgonów - cyrkuł XI 1892-1899 82
72/200/0/-/107 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł VI 1892-1901 87
72/200/0/-/26 Akta urodzeń - cyrkuł II 1893 105
72/200/0/-/88 Akta małżeństw - cyrkuł V 1893 247
72/200/0/-/121 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1893 31
72/200/0/-/214 Aneksy - cyrkuł XII 1893 0
72/200/0/-/140 Akta zgonów - cyrkuł VIII 1893 129
72/200/0/-/181 Aneksy - cyrkuł I 1893 0
72/200/0/-/149 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1893 84
72/200/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1893 187
72/200/0/-/122 Akta zgonów - cyrkuł VII 1893-1894 241
72/200/0/-/188 Aneksy - cyrkuł II/III 1894 0
72/200/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1894 204
72/200/0/-/89 Akta małżeństw - cyrkuł V 1894 189
72/200/0/-/218 Akta małżeństw - cyrkuł III 1894 77
72/200/0/-/123 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1895 11
72/200/0/-/182 Aneksy - cyrkuł I 1895 0
72/200/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1895 179
72/200/0/-/57 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1895-1896 177
72/200/0/-/124 Akta małżeństw - cyrkuł VII 1895-1897 218
72/200/0/-/183 Aneksy - cyrkuł I 1896 0
72/200/0/-/90 Akta urodzeń - cyrkuł V 1896 0
72/200/0/-/27 Akta zgonów - cyrkuł II 1896 66
72/200/0/-/266 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł IX 1896 0
72/200/0/-/154 Akta urodzeń - cyrkuł X 1896 30
72/200/0/-/156 Akta urodzeń - cyrkuł X 1896-1898 57
72/200/0/-/216 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I. Uwagi: wklejono w akta urodzeń akta małżeństw nr 51 i 52 k. 24, 24v; nr 1-12 k. 170-175v; brak z r. 1896 aktów urodzeń nr 69-84, 153-160, 233-244, aktów małżeństw nr 5-8, 49-52, aktów zgonów nr 53-60, 149-160 1896-1899 412
72/200/0/-/155 Akta małżeństw - cyrkuł X 1896-1908 206
72/200/0/-/211 Aneksy - cyrkuł IX 1897 0
72/200/0/-/125 Akta zgonów - cyrkuł VII 1897 95
72/200/0/-/231 Akta małżeństw - cyrkuł II 1898 30
72/200/0/-/91 Akta małżeństw - cyrkuł V 1898 130
72/200/0/-/224 Aneksy - cyrkuł I 1898 0
72/200/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1898 127
72/200/0/-/59 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1898 129
72/200/0/-/58 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1898 10
72/200/0/-/32 Akta małżeństw - cyrkuł III 1898 119
72/200/0/-/92 Akta zgonów - cyrkuł V 1899 207
72/200/0/-/157 Akta urodzeń - cyrkuł X 1899 13
72/200/0/-/126 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1899-1901 271
72/200/0/-/127 Akta małżeństw - cyrkuł VII 1899-1901 283
72/200/0/-/60 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1900 13
72/200/0/-/239 Aneksy - cyrkuł VIII 1900 0
72/200/0/-/61 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1900 0
72/200/0/-/217 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1900 155
72/200/0/-/93 Akta zgonów - cyrkuł V 1900 222
72/200/0/-/160 Akta zgonów - cyrkuł XI 1900-1905 91
72/200/0/-/233 Aneksy - cyrkuł IV 1901 0
72/200/0/-/232 Aneksy - cyrkuł IX 1901 0
72/200/0/-/33 Akta małżeństw - cyrkuł III 1901 126
72/200/0/-/225 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1901 167
72/200/0/-/94 Akta urodzeń - cyrkuł V 1901 40
72/200/0/-/237 Aneksy - cyrkuł VI 1901 0
72/200/0/-/62 Akta zgonów - cyrkuł IV 1901 318
72/200/0/-/109 Akta urodzeń - cyrkuł VI 1901-1905 501
72/200/0/-/286 Księga małżeństw [Cyrkuł IX za lata 1901-1906; Cyrkuł XIII za lata 1907-1914] 1901-1914 0
72/200/0/-/226 Aneksy - cyrkuł I 1902 0
72/200/0/-/63 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1902 0
72/200/0/-/241 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1903 90
72/200/0/-/235 Aneksy - cyrkuł IV 1903 0
72/200/0/-/234 Aneksy - cyrkuł IX 1903 0
72/200/0/-/228 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł I 1903 108
72/200/0/-/229 Aneksy - cyrkuł I 1903 0
72/200/0/-/128 Akta zgonów - cyrkuł VII 1904 139
72/200/0/-/244 Aneksy - cyrkuł V 1904 0
72/200/0/-/262 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1904 0
72/200/0/-/65 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1904 162
72/200/0/-/95 Akta urodzeń - cyrkuł V 1904 184
72/200/0/-/242 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1904 78
72/200/0/-/64 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1904 244
72/200/0/-/230 Aneksy - cyrkuł I 1904 0
72/200/0/-/236 Aneksy - cyrkuł IV 1904 0
72/200/0/-/34 Akta urodzeń - cyrkuł III 1904 326
72/200/0/-/280 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1904 0
72/200/0/-/238 Aneksy - cyrkuł VI 1904 0
72/200/0/-/198 Aneksy - cyrkuł IV 1904-1905 0
72/200/0/-/263 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł V 1905 0
72/200/0/-/35 Akta małżeństw - cyrkuł III 1905 108
72/200/0/-/245 Aneksy - cyrkuł I 1905 0
72/200/0/-/96 Akta urodzeń - cyrkuł V 1905 386
72/200/0/-/246 Aneksy - cyrkuł IX 1905 0
72/200/0/-/268 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1905-1910 0
72/200/0/-/129 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1906 204
72/200/0/-/250 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł VIII 1906 0
72/200/0/-/248 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł I 1906 0
72/200/0/-/97 Akta zgonów - cyrkuł V 1906 32
72/200/0/-/249 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł IV 1906 0
72/200/0/-/247 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1906 120
72/200/0/-/158 Akta zgonów - cyrkuł X 1906-1914 0
72/200/0/-/256 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł I 1907 0
72/200/0/-/98 Akta małżeństw - cyrkuł V 1907 152
72/200/0/-/252 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł XII 1907 0
72/200/0/-/251 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł IV 1907 0
72/200/0/-/66 Akta małżeństw - cyrkuł IV 1907 151
72/200/0/-/130 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1907-1913 0
72/200/0/-/253 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł IX 1908 42
72/200/0/-/131 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1908 164
72/200/0/-/67 Akta urodzeń - cyrkuł IV 1908 26
72/200/0/-/254 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł XII 1908 0
72/200/0/-/141 Akta zgonów - cyrkuł VIII 1909 112
72/200/0/-/264 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł VI 1909 0
72/200/0/-/257 Aneksy do małżeństw - cyrkuł I 1909 0
72/200/0/-/259 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł IV 1909 0
72/200/0/-/255 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1909 0
72/200/0/-/99 Akta zgonów - cyrkuł V 1909 229
72/200/0/-/267 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł XII 1909 0
72/200/0/-/258 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł II 1909 0
72/200/0/-/265 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł VIII 1909 0
72/200/0/-/270 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł V 1910 0
72/200/0/-/269 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł I 1910 0
72/200/0/-/142 Akta małżeństw - cyrkuł VIII 1910 139
72/200/0/-/271 Aneksy do akt małżeństw - cyrkuł VIII 1910 0
72/200/0/-/276 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł VI 1911 0
72/200/0/-/100 Akta zgonów - cyrkuł V 1911 0
72/200/0/-/161 Akta urodzeń - cyrkuł XII 1911 51
72/200/0/-/275 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł V 1911 0
72/200/0/-/274 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł IV 1911 0
72/200/0/-/273 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł III 1911 0
72/200/0/-/272 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł I 1911 0
72/200/0/-/143 Akta małżeństw - cyrkuł VIII 1911 146
72/200/0/-/132 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1911 181
72/200/0/-/162 Akta urodzeń - cyrkuł XII 1912 49
72/200/0/-/277 Aneksy do akt małżeństw - Cyrkuł I 1912 0
72/200/0/-/279 Aneksy do akt małżeństw 1912 0
72/200/0/-/102 Akta zgonów - cyrkuł V 1912 188
72/200/0/-/101 Akta urodzeń - cyrkuł V 1912 394
72/200/0/-/36 Akta małżeństw - cyrkuł III 1912 141
72/200/0/-/278 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł I 1912 0
72/200/0/-/283 Akta zbiorowe - cyrkuł IV 1913 0
72/200/0/-/164 Akta zgonów - cyrkuł XII 1913 0
72/200/0/-/284 Akta zbiorowe - cyrkuł VI 1913 0
72/200/0/-/281 Akta zbiorowe - cyrkuł I 1913 0
72/200/0/-/282 Akta zbiorowe - cyrkuł III 1913 0
72/200/0/-/285 Akta zbiorowe - cyrkuł VIII 1913 0
72/200/0/-/163 Akta małżeństw - cyrkuł XII 1913 0
72/200/0/-/110 Akta urodzeń - cyrkuł VI 1913-1915 0
72/200/0/-/135 Akta małżeństw - cyrkuł VII 1914 0
72/200/0/-/204 Aneksy - cyrkuł VIII 1914 0
72/200/0/-/68 Akta zgonów - cyrkuł IV 1914 0
72/200/0/-/144 Akta urodzeń - cyrkuł VIII 1914 0
72/200/0/-/136 Akta urodzeń i zgonów - cyrkuł VII 1914 0
72/200/0/-/134 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1914 0
72/200/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - cyrkuł II 1914 0
72/200/0/-/103 Akta małżeństw - cyrkuł V 1914 0
72/200/0/-/133 Akta urodzeń - cyrkuł VII 1914-1915 0
72/200/0/-/105 Akta zgonów - cyrkuł V 1915 0
72/200/0/-/104 Akta urodzeń - cyrkuł V 1915 0
72/200/0/-/184 Aneksy - cyrkuł I 1916 0
72/200/0/-/219 Aneksy - cyrkuł IV 1917-1918 0
72/200/0/-/240 Aneksy - cyrkuł I 1918 0
72/200/0/-/215 Aneksy - cyrkuł XIII 1918 0
72/200/0/-/199 Aneksy - cyrkuł IV 1925 0

Amount of archival material

287

254

0

9.52

7.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -