Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1948-1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - młodzieżowe polski
inwentarz książkowy Yes 184ja
25 lutego 1948 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Dla bezpośredniego kierownictwa powszechnym przysposobieniem młodzieży ustawa powołała do życia powszechna organizację przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży "Służbę Polsce", zwaną następnie: Powszechną Organizacją "Służba Polsce".
W szeregi PO"SP" powoływana była młodzież w wieku 16-21 lat, a głównym celem organizacji było włączenie młodego pokolenia do pracy nad rozwojem gospodarczym kraju poprzez organizowanie udziału młodzieży w realizacji planów odbudowy i rozbudowy Polski, szkolenie zawodowe, przysposobienie wojskowe.
Organami PO"SP" były: komenda główna oraz komendy wojewódzkie, powiatowe /miejskie/ i gminne, a jednostkami organizacyjnymi: brygady, bataliony, hufce i drużyny.
PO"SP", szczególnie w początkach swego istnienia, była ściśle powiązana z ministerstwem Obrony narodowej, która oddelegowało do pracy w "SP" wielu zawodowych oficerów. W Ministerstwach: odbudowy, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Zdrowia, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych-utworzono specjalne biura lub wydziały dla współpracy z PO"SP" w zakresie fachowego kierowania przysposobieniem zawodowym młodzieży.
W końcu 1955 r. Rada Ministrów, uznając, że PO"SP" spełniła swe zadania i cele, uchwałą 17.12.1955r. Rozwiązała te organizację. Kontynuację jej tradycji są w pewnej mierze działające obecnie ochotnicze Hufce Pracy Organizacji Młodzieżowej.
Wytyczne, instrukcje, zarządzenia, polecenia, rozkazy, plany pracy, sprawozdania z działalności, , sprawy personalne pracowników i junaków, ewidencja wydanych legitymacji junackich, listy skierowań junaków do brygad, odroczenia, sprawy szkoleniowe, wykazy dezerterów, spisy młodzieży żeńskiej, spisy młodzieży męskiej. - brak danych -

Amount of archival material

184

184

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.