Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Pruszkowa

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1913-1950
- brak danych - 1913 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
spis roboczy Yes 162 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19ja
inwentarz książkowy Yes 2089 ja
Drobnoszlachecka wieś Pruszkowo, parafii Pęcice, znana od XV wieku. Liczyła drugiej polowie XVI w. ok… 50 mieszkańców. Decydujący wpływ na rozwój Pruszkowa miało osuszenie zabagnionej doliny Utraty/mrowy i otwarcie w 1845 r. pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, z warszawy do Grodziska.
Rozwój Warszawskiego Okręgu przemysłowego w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. i w latach następnych stał się podstawą stopniowego kształtowania pruszkowskiego ośrodka miejskiego i przemysłowego. W 1897 powstały dwie cegielnie. W 1899 założono fabrykę ołówków St.Majewskiego /jedyną w kraju/ oraz Pruszkowskie Zakłady Chemiczne. W 1913 r. na terenie Pruszkowa i Żbikowa było czynnych 11 zakładów przemysłowych, zatrudniających 1916
robotników.
Wybuch I wojny światowej przerwał pomyślny rozwój Pruszkowa i Zbikowa. W trakcie działań wojennych zburzone zostały największe zakłady osady/wieś Pruszków w 1910 r. otrzymała status osady Fabrycznej/ - warsztaty kolejowe Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Na mocy uchwały Rady Ministrów z 3.IX.1914 r. władze carskie w październiku 1915 przeprowadziły ewakuację ludności i przemysłu. 5 sierpnia 1915 roku Niemcy zajęli Warszawę i na okupowanych terenach wprowadzili nową administrację. Przeprowadzona reorganizacja podziału administracyjnego zajętej przez Niemców części Królestwa Polskiego, objęła również Pruszków.
W dniu 9.XI.1916 r. na mocy rozporządzenia szefa administracji generał-gubernatora Besselera, Pruszków uzyskał 10.XII.1916 r. prawa miejskie. Nastąpiło połączenie dotychczasowej osady fabrycznej z wydzielonymi z gminy wiejskiej Skorosze, wsiami: Wyględówek, Tworki, Józefów, Żbików, Żbikówek i Pohulanka / z gminy wiejskiej Ożarów/w miasto Pruszków.
Niemieckie władze okupacyjne powołały w miastach samorządy tj.rady miejskie, wybierane systemem kurialnym. Pierwsze wybory do rady miejskiej w Pruszkowie odbyły się 4.V.1917 r. W myśl obowiązujących przepisów w skład rady miejskiej wchodzili: burmistrz jako przewodniczący, ławnicy i radni miejscy. Burmistrza mianował szef administracji przy generalnym Gubernatorstwie Warszawskim.
Rada Miejska w Pruszkowie rozpoczęła działalność 21.V.1917 roku. Burmistrzem mianowany został Wargenau.
W okresie międzywojennym organami samorządu miejskiego były :rada miejska i magistrat. Rada jako organ stanowiący i kontrolujący, magistrat jako wykonawczy rady oraz organ władzy państwowej. W skład magistratu wchodzili burmistrz i ławnicy. Pierwsza po odzyskaniu niepodległości, rada miejska w Pruszkowie wybrana została wybrana została w marcu 1919r.
29.III.1919 r. odbyło się zebranie konstytucyjne nowej rady miejskiej, na, którym uchwalono budżet miasta na rok obrachunkowy 1919/1920 oraz dokonano wyboru burmistrza i ławników. Burmistrzem został Józef Piltz, wiceburmistrzem Karol Olędzki.
W 1923 roku rozpoczęto starania w kierunku wydzielenia Pruszkowa z powiatu. Jednak władze wojewódzkie w oparciu art.. 3 dekretu z 4.II.1919 r. /o tymczasowej ordynacji powiatowej/ wniosków magistratu m. Pruszkowa nie uwzględniły.Bardziej realne formy przybrały starania władz miejskich z 1937 r. 16.VII.1937 r. rada miejska w Pruszkowie podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia miasta z pod nadzoru samorządu powiatowego i oddaniu Pruszkowa pod bezpośredni nadzór wojewody warszawskiego. Powyższy wniosek poparł Wydział Powiatowy, uchwałą z dnia 5 XI.1937 r. W rezultacie Wydział Powiatowy pismem z dnia 9.XII.1937 roku wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego z wnioskiem o wydzielenie miasta Pruszkowa i zmianę jego granic.
Lata okupacji hitlerowskiej nie przynoszą zmian w statucie prawnym miasta. Jeszcze w czasie okupacji - marcu 1944 r. powstała w Pruszkowie Miejska Rada Narodowa. Po wyzwoleniu przez pewien czas działały w Pruszkowie powołane jeszcze w konspiracji komitet Wojewódzki PPR i Wojewódzka Rada Narodowa.
Od pierwszych dni wolności przystąpiono w Pruszkowie do eliminowania zniszczeń wojennych. 13.IV.1945 r. Miejska Rada Narodowa w Pruszkowie podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia miasta Pruszkowa z Powiatowego Związku Samorządowego Warszawskiego.
Miasto składające się z trzech dzielnic: Pruszkowa, Żabikowa i Tworek, rozwijało się w kierunku połudnowo-wschodnim, między torem kolejowym a linią WKD. Pruszków utrzymał swój charakter przemysłowy. Nadal intensywnie rozwijał się przemysł, a zwłaszcza branże: metalowa, chemiczna i ceramiczna,
20.III.1950 r. nastąpiła reorganizacja zarządu miejskiego. Ustanowiono organ wykonawczy jednolitej władzy terenowej - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
1.VII.1952 r. w związku z utworzeniem Wielkiej Warszawy, zniesiono powiat warszawski. Utworzono wówczas powiaty: pruszkowski, nowodworski, piaseczyński, otwocki i wołomiński.
Miasto Pruszków z dniem 1.VII. 1952 roku wyodrębnione zostało z granic powiatu pruszkowskiego i uzyskało prawa powiatu miejskiego.
część 1 inwentarza - domowe książki meldunkowe
część 2 inwentarza - protokoły i uchwały Rady Miejskiej i Magistratu, sprawy budżetowe, finansowe i podatkowe, protokóły Zarządu Miejskiego, instrukcje , zarządzenia, listy rezerwistek, sprawy pobytu narodowości niemieckiej, akta nieruchomości, , sprawy organizacyjne szkół, umieszczanie w zakładach opieki społecznej, utrzymanie i leczenie osób wymagających opieki, księgi wydatków, budżety, księgi biercze, sprawy rachunkowe, przepisy i zarządzenia ogólne, protokóły MRN , sprawy działalności Komisji MRN, sprawy wyborców, sprawozdania z działalności wydziałów, wykazy pracowników Zarządu, listy osób zamordowanych i zaginionych, zaświadczenia o lojalności, repatrianci- zaświadczenia, ewidencja cudzoziemców, spisy ludności, akta dotyczące szkolnictwa, sprawozdania z działalności ośrodków zdrowia, domów dziecka, przedszkoli, schroniska, biblioteki i szkół, wykazy stowarzyszeń religijnych, rejestracja inwalidów wojennych, dzieci niemieckich, wykazy sierot, rodzin zastępczych, sprawy budowlane, akta i wykazy majątków, sprawy dot. rzemieślników, wniosek o wydanie dowodu osobistego, dowody osobiste, karty rozpoznawcze.
brak sygn. 539 cz. 2- skontrum, /korekta ew. skarbowej z karty A na karte A i B - XII. 09/

Amount of archival material

2280

2089

0

16.07

14.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.