Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1937-1950
- brak danych - 1937 - 1950
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu została powołana przez Łowicki Powiatowy Związek Samorządowy w 1925 r. Podstawy prawne jej funkcjonowania dało rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności. (Dz. U. RP, nr 38, poz. 339) Statut KKO uchwalił Sejmik Powiatowy w Łowiczu 7 maja 1928 r. i został on ogłoszony w Warszawskim Dzienniku Wojewódzkim, nr 12, 1928 r. Kolejna zmiana statutu nastąpiła w 1934, kiedy jego zapisy dostosowano do rozporządzenia z 24.10.1934 r. i zarejestrowano formalnie KKO w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Zgodnie ze statutem KKO miała być zakładem o własnej osobowości prawnej, nad którą nadzór miał sprawować wojewoda, a kontrolę posiadać Powiatowy Związek Samorządowy. Bezpośrednią władzę w KKO sprawowała rada, składająca się z przewodniczącego, zastępcy i 5 członków oraz zarząd z dyrekcją.
Do zakresu działania Kasy Oszczędności należało: 1) przyjmowanie terminowych i bezterminowych wkładów oszczędnościowych, 2) otwieranie i prowadzenie rachunków o saldach kredytowych, 3) udzielanie pożyczek zabezpieczonych hipotecznie i na skrypty dłużne, 4) prowadzenie wszelkich innych operacji bankowych, m.in. Inkaso weksli i dokumentów, sprzedaż papierów wartościowych.
Komunalnej Kasie w Łowiczu podlegały gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe pow. Łowickiego (w liczbie dziewięciu), a od 1939 r. także ich oddziały. Miało to wpływ na klientelę KKO, którą stanowili przede wszystkim rolnicy. Wkłady oszczędnościowe w 1937 r. od 2.442 osób przekraczały sumę 399 tys. zł.
W okresie II wojny światowej nadzór nad Kasą sprawował starosta niemiecki. Nie funkcjonował zarząd ani jej rada. W 1941 r. obszar jej działalności powiększył się o dodatkowe gminy włączone do powiatu łowickiego ze skierniewickiego, łącznie z miastem Skierniewice. Prowadzony był tzw. stary rachunek – operacji związanych z przedwojennymi wkładami oszczędnościowymi i tzw. nowy rachunek – dla pozostałych operacji. Decyzją władz okupacyjnych w 1940 r. nastąpiła likwidacja gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych na terenie powiatu. Na ich miejsce powołano oddziały KKO w: Zdunach, Kiernozi, Kompinie, Nieborowie i Głownie.
Po zakończeniu wojny zarządzeniem władzy nadrzędnej, którą stanowił Związek Komunalny Kas Oszczędności w Warszawie, wszystkie oddziały z dniem 30 czerwca 1946 r. zostały zlikwidowane. Odtąd KKO prowadziła samodzielną działalność. Ostateczna jej likwidacja nastąpiła 30 kwietnia 1949 r., kiedy rozporządzeniem Ministra Skarbu z 15.04.1949 r. polecono agendy oraz aktywa i pasywa rachunku polskiego KKO powiatu łowickiego przekazać Państwowemu Bankowi Rolnemu Oddziałowi Powiatowemu w Łowiczu. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów Kasy na dzień 1 maja 1949 r. zamykała się kwotą 253.438.392 zł. Bilans likwidacyjny KKO sporządzono w 1950 r.
Oprac. Marek Wojtylak
Statuty KKO z lat 1937 i 1941 - sygn. 1-2, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych - sygn. 3, protokoły rewizji i likwidacji gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych - sygn. 4-5 i 64-74, protokoły z posiedzeń Rady, Dyrekcji oraz Komisji Rewizyjnej KKO - sygn. 78-83, dokumenty dotyczące likwidacji KKO - sygn. 101-105; pozostałe akta stanowią: bilanse rachunkowe i sprawozdania finansowe, księgi pożyczek, rejestry wniosków i uchwał kredytowych; przekazanie akt KKO i Banku Spółdzielczego (sygn. 106). Inwentarz książkowy zespołu zatwierdzony przez Komisję Metodyczną APW 10.06.2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/3/0/2/76 Akta raportów miesięcznych i bilansów KKO Powiatu Łowickiego Oddział w Kompinie 1943-1945 0
75/3/0/2/77 Bilans netto na dzień 31.12.1945 r. KKO Powiatu Łowickiego w Łowiczu 1946 0
75/3/0/2/78 Bilans surowy centrali KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1945 r. 1946 0
75/3/0/2/79 Rachunki stare, bilans KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1945 r. 1946 0
75/3/0/2/80 Rachunki polskie, bilans KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1945 r. 1946 0
75/3/0/2/81 Rachunki okupacyjne, bilans KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1945 r. 1946 0
75/3/0/2/82 Sprawozdania rachunkowe KKO Powiatu Łowickiego za lata 1945-1948 1946-1949 0
75/3/0/2/83 Rachunki polskie, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1946 r. 1947 0
75/3/0/2/84 Rachunki okupacyjne, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1946 r. 1947 0
75/3/0/2/85 Rachunki stare, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1946 r. 1947 0
75/3/0/2/86 Rachunki polskie, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1947 r. 1948 0
75/3/0/2/87 Rachunki okupacyjne, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1947 r. 1948 0
75/3/0/2/88 Rachunki stare, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1947 r. 1948 0
75/3/0/2/89 Bilans netto rachunku polskiego KKO Powiatu Łowickiego za rok 1948 1949 0
75/3/0/2/90 Rachunki stare, bilans netto KKO Powiatu Łowickiego na dzień 31.12.1948 r. 1949 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

105

0

1.31

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.