Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 239 ja
spis roboczy Yes 7 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 ja
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekretem z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji powołał obok rad narodowych w terenie również organ administracji rządowej tj. wojewodów i starostów oraz ich aparaty pomocnicze, a mianowicie urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe /Dz.U. RP nr 2, poz. 8 z 1944 roku./. Po wyzwoleniu w dniach 17-18 stycznia 1945 roku Ciechanowa oraz całego powiatu ciechanowskiego spod okupacji hitlerowskiej przystąpiono do organizacji władz powiatowych, miejskich i gminnych. Zebranie konstytucyjne Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie odbyło się w dniu 3 lutego 1945 roku. Na zebroniu tym doknano wyboru przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, którym został Ob. Pijanowski Kazimierz. Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie liczyła 55 członków. Do jej głównych zadań należało:
1. planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń rzeczowych.
2. kontrola działalności organów wykonawczych i samorządowych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie
administracji i gospodarki publicznej.
3. powoływanie samorządowych orgonów wykonawczych.
4. ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie pożyczek,
zbycia, zamiany lub obciążania majątku nieruchomego.
5. uchwalanie regulaminów rady i jej komisji.
Rady Narodowe były organami planowania działalności publicznej i kontroli społecznej, organami stanowiącymi i uchwalającymi. Organami wykonawczymi postanowień rady narodowej były wydziały powiatowe. Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie zostały zlikwidowane na podstawie uchwaly z dnia 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. /Dz.U. RP nr 14, poz. 130 z 190 roku/. Na ich miejsce zostało powołane Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Ciechanowie, które wykonuje czynności należące przedtem do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego.
Akta Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Ciechanowie zostały w poważnym stopniu zdekompletowane i duża część cennego materiału uległa zniszczeniu. Dlatego zachowano wiele jednostek akt kat. B jako materiał zastępczy. Najcenniejszy materiał stanowią protokoly posiedzeń Prezydium oraz Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego i protokoły posiedzen gminnych rad narodowych i ich prezydiów. Jest to jednak materiał niekompletny. Brak jest protokołów posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej z lat 1945 i 1950, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego zachowały się tylko z roku 1950. Ciekawy materiał stanowią również sprawozdania miesięczne Powiatowej Rady Narodowej oraz zachowane w małej ilości sprawozdania sytuacyjne obrazujące działalność organów administracji państwowej, jak również sytuację polityczna, gospodarczą, społeczną i kulturalną powiatu. Zachowały się również w niewielkiej ilości protokoły i sprawozdania komisji działającej przy Powiatowej Radzie Narodowej, a w szczególności Powiatowej i Gminnych Komisji Kontroli Społecznej, Społecznej Komisji Kontroli Cen oraz w minimalnych ilościach Komisji Oświatowej, Odbudowy, Notowań Cen, Dyscyplinarnej i Usprawnienia Zaopatrzenia. W małej ilości zachowały się również protokoły kontroli Wydziału Powiatowego oraz protokoły kontroli GRN przeprowadzone przez Inspektora Samorządu Gminnego, obrazujące między innymi osiągnięcia i braki w pracy organów samorządowych. Dane statystyczne dotyczące poszczególnych dziedzin życia gospodarczego w powiecie, stanu ludności, powierzchni itp. zawarte są w sprawozdaniach statystycznych.
Zachowały się również protokoły z wyborów wójtów, sołtysów, protokoły zebrań i konferencji z wójtami i sołtysami oraz akta dotyczące organizacji samorządu gminnego. Lecz również i tego rodzaju materiał zachował się w znikomych rozmiarach.
Z akt o charakterze finansowym, które stanowią dość liczną grupę akt w zespole zachowano budżety Powiatowego Związku Samorządwego oraz budżety poszczególnych gmin, sprawozdania z ich wykonania oraz księgi dochodów i wydatków budżetowych ze względu na fakt, iż sprawozdania z wykonania budżetu zachowały się w małej ilości. Należy nadmienić, iż brak jest budżetów gminnych z lat 1948-1949, a sprawozdania rachunkowe zachowały się tylko z lat 1945-1946.
Zachowano również materiały dotyczące realizacji oraz wymiaru podatku gruntowego. Z innych materiałów na uwagę zasługują również akta dotyczące przedsiębiorstw i majątku Powiatowego Związku Samorządowego oraz akta dotyczące uruchomienia cukrowni w Ciechanowie. Ciekawy materiał stanowią również sprawy osobowe pracowników samorządowych oraz wykazy członków Powiatowej oraz Gminnych Rad Narodowych zawierające dane personalne członków tj. wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie społeczne, przynależność partyjną itp.
Na podstawie protokołu skontrum dopisano 1 ja., 0,04 mb

Amount of archival material

251

239

0

3.15

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.