Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Regimin powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 121 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 35
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne z charakterystyką gminy i kwestionariuszami gromad, zebrania i urzędowanie organów samorządowych w tym protokoły ZG, rady gminne, prezydium i komisji oraz sołtysów, kontrola wewnętrzna, statystyka gminy z 1949 r., wykaz strat ludzkich podczas II WŚ, sprawy gospodarcze, oświaty i rolnictwa ze statystyką rolna jako też przemysłu handlu i usług, sprawy dotyczące ewidencji ludności i NSP z roku 1950, bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym miesi ęczna sprawozdawczość o sytuacji politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki gminy jak również wykaz cywilnych ofiar wojny i grobów i ogólnie szkód wojennych.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawozdania sytuacyjne gminy z la.1950-1951, protokoły sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy sołtysów, ewidencji ludności i meldunkowe, akta dotyczące akcji sanitarno-porządkowej, pomocy społecznej, budownictwa i odbudowy oraz rolnictwa w tym statystka rolna, odbudowa Warszawy.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 33 ja., 0,20 mb

Amount of archival material

156

121

0

1.40

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.