Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1970] 1975-1998
- brak danych - 1970 - 1970
1975 - 1998
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1958 ja.
Utworzony 1 lipca 1975 roku na podstawie Zarządzenia Nr 15 Prezesa GUS z czerwca 1975 roku. Zakres działania i organizację wewnetrzną regulowało Zarządzenie Nr 2 z dnia 22 września 1975 r. Dyrektora WUS w Ciechanowie, zgodnie z którym zadania statystyki państwowej realizowały oddziały branżowe: koordynacji i opracowań zbiorczych, przemysłu, środków produkcji i finansów, inwestycji, budownictwa i transportu, rolnictwa i leśnictwa, handlu i gospodarki terenowej, badań demograficznych i społecznych oraz oddziały terenowe w Działdowie-zlikwidowany w 1998 r, Mławie-zlikwidowany w 1997r i Płońsku-zlikwidowany w 1980 r.. Zarządzeniem Nr 58 Prezesa GUS z dn. 11.09.1996 r. WUS zostaje przemianowany na Urząd Statystyczny w Ciechanowie, a z dniem 1.01.1999roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Prezesa GUS z dnia 26.11.1998 r został przekształcony w Oddział Urzędu Statystycznego w Warszawie z właściwością terytorialną na powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński akta z zakresu administracji Urzędu, w tym sprawy organizacyjne, wykazy formularzy sprawozdawczości statystycznej, wykazy rejonów statystycznych i obwodów spisowych, plany opracowań statystycznych, sprawozdania z działalności i finansowe, kontrole zewnętrzne urzędu własnego, narady i konferencje, skargi i wnioski,, akty normatywne własne, zbiorcze opracowania dla GUS i władz terenowych, zarządzenia i wytyczne w zakresie publikacji statystycznych oraz publikacje i roczniki statystyczne. Opracowania statystyczne: zestawienia i opracowania zbiorcze wyników badań, tablice wynikowe i bilansowe, tabulogramy, zestawienia wojewódzkie i gminne spisów rolnych, roczne sprawozdania zbiorcze, wykazy np. zakładów rzemieślniczych i zatrudniania tamże, badania np. wyposażenia miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia, kartoteki zatrudnienia według branż, karty miast i gmin, wyniki spisów ludności, bilanse produkcji rolniczej, opracowania dotyczące działu kultura i sztuka, tablice publikacyjne ludności, struktury demograficznej, warunków mieszkaniowych, Powszechne Spisy Rolne. - brak danych -

Amount of archival material

1958

0

0

41.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.