Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1841-1954
- brak danych - 1841 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 111 ja
spis roboczy Yes 464 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Zarząd Gminny-okres zaborów: informacje o cenach na artykuły i usługi, akta z zakresu kontroli i ewidencji ruchu ludności, meldunkowych i paszportowych, osób pozostających pod ścisłym nadzorem policji, cudzoziemców, utrzymanie dróg i mostów, kontroli osób posiadających pozwolenie na broń, informacje statystyczne gminy, ubezpieczenia budynków, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, wykazy spisowych chrześcijan i inne sprawy związane z poborem do wojska, ściąganie opłat skarbowych i sądowych oraz składek ubezpieczeniowych, księga meldunków Straży Ziemskiej, rozporządzenia władz zwierzchnich, akta dotyczące uprawiających żebractwo, dowody przychodów i rozchodowe gminy, sprawy dotyczące wójtów i niższych urzędników, akta kościołów i składek kościelnych, imienne spisy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, współdziałanie z Komisarzem ds. Włościańskich, sprawy sądu gminnego w tym wybory i skargi na niego, akta osób skazanych sądownie i dostarczanie ich do więzienia, poszukiwanie osób i zakazywanie wyjazdu do Sesarstwa, ściąganie opłat i podatków, kary za nauszanie przepisów, informacje i sprawozdania, sprawy chorych i kosztów leczenia oraz opieki społecznej, chorób i epidemii i szczepień ochronnych, akta w sprawie emerytów i rencistów, zebrania gminne, wybory do różnych organów gminnych, sądów i ławników, szkoły elementarne, sprawy zakładów przemysłowych i handlowych, zakwaterowanie wojsk i urzędników Straży Żiemskiej i wypłata mieszkańom ekwiwalentu za kwatery, akta dotyczące wypadków i innych zdarzeń, składki na różne cele społeczne i dobroczynne, okólniki i rozporządzenia, drukowane postanowienia władz dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, umowy i kontrakty zawierane przez mieszkańców w urzędzie, regulacja hipotek nieruchomości, aukcje i licytacje, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, księgi i akta finansowe gminy.
Zarząd Gminny - 1945-1950: sprawy organizacyjne, rozkazy komendanta wojennego mista Ciechanowa i powiatu z 1945 r., ustalenie listy kandydatów do rady gminy przez kom.porozumiewawczą w 1945 r., doniesienia o napadzie na UG, statystyka gminy i gromad, protokoły zebrań organów samorządowych, kontrola wewnętrzna, majatek gminy i gromad, statystyka różnych działów, zdrowie publiczne z wykazem inwalidów wojennych, straty osobowe w II WŚ, akta rolnictwa, przemysłu i handlu, charakterystka gminy z 1949 r., ewidencja ludności i NSP z 1950 r., wykazy strat wojennych osobowych i materialnych.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne i personalne gminy, statystyka gminy z 1952 r., posiedzenia rady, prezydium i komisji stałych, protokoły wyborów i zebrań sołtysów, akta kontroli i inspekcji gminy, sprawy rolne i obowiązkowych dostaw.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 7 ja., 0,09 mb
Show all units in the collection:
Units in series:: 6 Referat ogólno-administracyjny
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/11/0/6/61 Sprawy organizacyjne - (plany konferencji i odpraw) 1952 0
76/11/0/6/62 Sprawy organizacyjne - opinie personalne, dane statystyczne, gminy z 1952, sprawozdanie z działalności sołtysów, protokóły zdawczo - odbiorcze akt, wzory pieczątek, protokół z przeprowadzonego instruktarzu 1954 0
76/11/0/6/63 (Plany pracy i sprawozdania z działalności, protokóły z posiedzeń Prezydium, Komisji Podziału Administarcyjnego gminy, podział mienia ruchomego gminy na poszczególne gromady R.N, plany pracy komisji, wykaz gromad do elektryfikacji) 1954 0
76/11/0/6/64 Sprawy osobowe członków Rady, Prezydium i pracowników, wykazy członków Prezydium, sołtysów, podsołtysów, sprawozdania z działalności za okres od 1 lipca 1950 - 18.I.1951 1951 0
76/11/0/6/65 Sprawy osobowe pracowników 1953 0
76/11/0/6/66 Sprawy obsługi Rady Narodowej i jej organów. Zalecenia powizytacyjne, plany i sprawozdania 1953 0
76/11/0/6/67 Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej. Wykaz imienny członków rady 1952 0
76/11/0/6/68 Zebrania i posiedzenia rady, Prezydium, sołtysów, komisji i inne 1952 0
76/11/0/6/69 Protokóły z odbytych sesji Gminnej Rady Narodowej 1953 0
76/11/0/6/70 (Protokóły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej) 1954 0
76/11/0/6/71 Protokóły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej i plany pracy prezydium 1952 0
76/11/0/6/72 Protokóły z odbytych posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1953 0
76/11/0/6/73 (Protokóły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej) 1954 0
76/11/0/6/74 Protokóły z posiedzenia Komisji Gospodarki Drogowej 1952 0
76/11/0/6/75 Protokóły z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej 1952 0
1 2 3

Amount of archival material

575

111

0

4.10

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.