Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kuratorium Oświaty w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1938] 1975-1999
- brak danych - 1938 - 1938
1975 - 1999
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 291 ja.
Kuratorium Wychowania i Ośwaty zostało utworzone w Ciechanowie z dniem 1 czerwca 1975 r. jako jednostka organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Na podstawie z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty do dnia 31 grudnia 1998 r. działała jako Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. Była państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administarcji rządowej jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Kuratorium było aparatem pomocniczym kuratora oświaty służącym do wykonywania określonych zadań i kompetencji.
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie obejmowało swoim działaniem teren dawnego województwa ciechanowskiego. Przy pomocy wicekuratora, dyrektorów wydziałów, głównego księgowego, kurator kierował realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa oraz całokształtem działalności kuratorium.
W skład kuratorium wchodziły następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy:
- Wydział Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego - WKP,
- Wydział Kształcenia Podstawowego, Specjalnego i Opieki - WKPO,
- Wydział Kadr, Organizacji i Szkolenia - KOS,
- Wydział Ekonomiczny - WE,
- Główny Księgowy,
- samodzielne stanowisko ds.. Obronnych,
- samodzielne stanowisko ds.. Informacji i praw ucznia.
Do podstawowych zadań wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy należały w szczególności:
- realizacja zadań kuratorium i koordynowanie pracy, dla których wydział jest wiodącą komórką organizacyjną,
- opracowywanie planów pracy, wytycznych, analiz, opinii, informacji, sprawozdań i innych materiałów dla potrzeb własnych i kuratora,
- opracowywanie założeń do projektów, umów i porozumień oraz udziału w ich uzgadnianiu,
- załatwianie skarg i wniosków,
- przygotowywanie propozycji wystąpień,
- współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań oświatowych.
komisje, narady, konferencje i zjazdy, statut, regulamin, instrukcja kancelaryjna, organizacja szkół i placówek, akty normatywne własne, plany pracy, plany budżetowe, plany gospodarcze, bilanse, sprawozdania z działalności, skargi i wnioski, informatory dla kandydatów do szkół, kontrole, organizacja pracy w szkołach, eksperymenty dydaktyczno-wychowawcze, diagnozowanie i ocena ppacy, zaświadczenia o tajnym nauczaniu. - brak danych -

Amount of archival material

291

0

0

5.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.