Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 480 ja
spis roboczy Yes 17 ja
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekretem z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji powołał obok rad narodowych w terenie również organ administracji rządowej tj. wojewodów i starostów oraz ich aparaty pomocnicze, a mianowicie urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe /Dz.U. RP nr 2, poz. 8 z 1944 roku./. Po wyzwoleniu Mławy w dniu 19 stycznia 1945 roku Mławy oraz całego powiatu mławskiego spod okupacji hitlerowskiej przystąpiono do organizacji władz powiatowych, miejskich i gminnych. Zebranie konstytucyjne Powiatowej Rady Narodowej w Mławie odbyło się w dniu 17 lutego 1945 roku. Na zebroniu tym doknano wyboru przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, którym został Ob. Zenon Jabłoński. Powiatowa Rada Narodowa w Mławie liczyła47 radnych. Do jej głównych zadań należało:
1. planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń rzeczowych.
2. kontrola działalności organów wykonawczych i samorządowych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie
administracji i gospodarki publicznej.
3. powoływanie samorządowych orgonów wykonawczych.
4. ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie pożyczek,
zbycia, zamiany lub obciążania majątku nieruchomego.
5. uchwalanie regulaminów rady i jej komisji.
Rady Narodowe były organami planowania działalności publicznej i kontroli społecznej, organami stanowiącymi i uchwalającymi. Organami wykonawczymi postanowień rady narodowej były wydziały powiatowe. Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie zostały zlikwidowane na podstawie uchwaly z dnia 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. /Dz.U. RP nr 14, poz. 130 z 190 roku/. Na ich miejsce zostało powołane Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Mławie, które wykonuje czynności należące przedtem do zakresu działania Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego.
1. Powiatowa Rada Narodowa: przepisy, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji i działania rad narodowych szczebla powiatowego i gminnego, sprawy organizacyjne i personalne rad, protokoły posaiedzeń rady i prezydium oraz sprawozdania z ich działalności, akta Komisji Kontroli Społecznej-posiedzenia, kontrole i sprawozdania z działalności, odpisy protokołów terenowych rad narodowych i zatwierdzanie ich uchwał, sprawy podatkowe, oświaty i kultury, rolnictwa, leśnictwa i hodowli, akta dotyczące reformy rolnej, majątków poniemieckich i opuszczonych, przemysłu i handlu, sprawy społeczno-polityczne oraz zmian terytorialnych powiatu, sprawy komunikacji, sanitarne i zdrowotne wraz z opieką społeczną, dotyczące powojennej odbudowy powiatu i stolicy państwa oraz sprawy osobowe i personalne pracowników biur rad narodowych.
2. Wydział Powiatowy: okólniki i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, organizacja i posiedzenia wydziału powiatowego, akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, statystyka powiatu. W referacie nadzoru nad gminami występują akta z zakresu organizacji samorządu gminnego, budżety miasta Mława i gmin wiejskich wraz z rocznymi sprawozdaniami rachunkowymi, protokoły kontroli i inspekcji gmin. W referacie finansowo-rachunkowym znajdują się budżety Powiatowego Związku Samorządowego i sprawozdania rachunkowe. W referacie gospodarki komunalnej występują plany gospodarcze i finansowe przedsiębiorstw i zakładów samorządowych oraz sprawozdania z ich działalności. W referacie pożarnictwa jest dokumentacja działalności ochotniczych straży pożarnych.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 8 ja., 0,05 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/13/0/1/1 Przepisy, zarządzenia i instrukcje władz przełożonych (dotyczące organizacji i działania rad narodowych) 1946 0
76/13/0/1/2 Przepisy, zarządzenia, instrukcje i okólniki władz przełożonych (dotyczące działalności rad narodowych) 1947 0
76/13/0/1/3 Przepisy, okólniki, zarządzenia i instrukcje władz przełożonych i równorzędnych (dotyczące działalności rad narodowych) 1948 0
76/13/0/1/4 Przepisy, zarządzenia i okólniki Kancelarii Rady Państwa (dotyczące organizacji pracy i działalności rad narodowych) 1949 0
76/13/0/1/5 Przepisy, zarządzenia i okólniki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dotyczące działalności powiatowych i gminnych rad narodowych) 1949 0
76/13/0/1/6 Przepisy, zarządzenia i okólniki różnych władz centralnych (oraz sprawozdanie z lustracji przeprowadzonej w Powiatowym Związku Samorządowym) 1949 0
76/13/0/1/7 Przepisy, zarządzenia, okólniki i instrukcje do terenowych rad narodowych (zarządzenia Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej) 1946 0
76/13/0/1/8 Przepisy, zarządzenia, okólniki i instrukcje do terenowych rad narodowych 1947 0
76/13/0/1/9 Przepisy, zarządzenia, okólniki i instrukcje do terenowych rad narodowych (Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej) 1948 0
76/13/0/1/10 Przepisy, zarządzenia, okólniki i instrukcje do terenowych rad narodowych (oraz plan pracy Powiatowej Rady Narodowej w Mławie na 1950 rok) 1949 0
76/13/0/1/11 Sprawy organizacyjne i personalne powiatowej i terenowych rad narodowych i pracowników biur prezydiów rad narodowych (wyciągi uchwał w kwestiach osobowych) 1947 0
76/13/0/1/12 Sprawy organizacyjne i personalne powiatowej i terenowych Prezydiów rad narodowych 1948 0
76/13/0/1/13 Sprawy organizacyjne i personalne powiatowej i terenowych Prezydiów rad narodowych 1949 0
76/13/0/1/14 Sprawy organizacyjne powiatowej i terenowych rad narodowych (protokół posiezdenia Rady Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych) 1946 0
76/13/0/1/15 Sprawy organizacyjne i personalne powiatowej i terenowych rad narodowych (skład osobowy gminnych rad narodowych, protokół posiedzenia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych 1947 0
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 ... 31 32 33 34

Amount of archival material

497

480

0

3.65

3.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.