Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1983] 1992-2015
- brak danych - 1983 - 1983
1992 - 2015
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - uczelnie wyższe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 338 ja.
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie zostało utworzone 1 października 1992 r. przez Kuratora Oświaty w Ciechanowie (akt założycielski z dnia 4 czerwca 1992 r.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
Organem prowadzącym Kolegium był Kurator Oświaty w Ciechanowie. Od 1997 roku organem prowadzącym był Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawował Minister Edukacji Narodowej.
Likwidacja Kolegium nastąpiła w dniu 30 września 2015 r., zgodnie z Uchwałą Nr 105/13 z dnia 20 maja 2013 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Pierwszą, powołaną w 1992 roku specjalnością była matematyka. Opiekę naukowo-dydaktyczną objął Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku szkolnego 1996/1997, na podstawie aneksu z dnia 1 sierpnia 1996 r. do Porozumienia z dnia2 lutego 1994 r., specjalność zmieniono na matematykę z informatyką. Kształcenie w ramach tej specjalności odbywało się do 30 września 2009 roku.
W 1993 roku, na podstawie Porozumienia z dnia 22 czerwca 1992 r. o opiece naukowo-dydaktycznej Kuratora Oświaty w Ciechanowie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, została powołana specjalność nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - system dzienny, zaś w 1996, na podstawie Porozumienia z 21 września 1995 r.) roku powołano formę zaoczną na podbudowie studium nauczycielskiego. W 2003 roku specjalność zmieniła nazwę na edukacja zintegrowana i przedszkolna. Kształcenie odbywało się w systemie zaocznym do 30 września 2014 roku, w systemie dziennym do 30 września 2015 roku.
W 1998 roku, na podstawie Porozumienia zawartego dnia 28 stycznia 1998 r. pomiędzy Kuratorem Oświaty w Ciechanowie a Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, została powołana specjalność wychowanie fizyczne - system dzienny, zaś od 2002 roku (na podstawie Porozumienia z dnia 10 grudnia 2001 r.) również system zaoczny. W 2007 roku (na podstawie Porozumienia z dnia 19 lutego 2007 r.) specjalność zmienił nazwę na wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną. Kształcenie na specjalności odbywało się do 30 września 2015 roku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1992 roku i 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli, Kolegium kształciło nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie zgodnym ze specjalnością. Zgodnie z Porozumieniami o opiece naukowo-dydaktycznej absolwenci Kolegium uzyskiwali tytuł licencjata nadany przez Uczelnię Wyższą.
Początkowo Kolegium miało swoją siedzibę w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 100, która od 1 października 2009 roku zmieniła się i do chwili likwidacji Kolegium mieściło się w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 33.
Placówką kierował dyrektor, który sprawował bezpośredni nadzór nad kierownikami praktyk pedagogicznych, nauczycielami, głównym księgowym, sekretarzem szkoły, kierownikiem gospodarczym i informatykiem. Decyzje, w formie uchwał, dotyczące funkcjonowania Kolegium podejmowała Rada Programowa powołana przez organ prowadzący Kolegium.
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie funkcjonowało zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Programową oraz Regulaminy wprowadzone zarządzeniem dyrektora.
Rada Programowa - uchwały, posiedzenia, protokoły; konferencje, narady, zebrania; powołanie szkoły - organizacja, statut, regulamin organizacyjny; zarządzenia dyrektora; staystyka i sprawozdawczość; współdziałanie z organami samorządu, administracji rządowej i innymi instytucjami w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych; przepisy kancelaryjno-archiwalne, pieczęcie; ewidencja zasobu AZ; kontrole zewnętrzne; regulaminy pracy i wynagradzania; plany finansowe i ich realizacja; arkusze organizacyjne roku szkolnego; programy i plany nauczania; wyniki nauczania i egzaminów; rejestry wydanych legitymacji i indeksów, album słuchaczy, księga dyplomów. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/1328/0/-/1 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 12-94, mc V-IX 1994-2006 0
76/1328/0/-/2 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 95-116, mc I-VI 2007-2009 0
76/1328/0/-/3 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 117-122, mc II-IX 2010 0
76/1328/0/-/4 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 123-139, mc II-X 2011 0
76/1328/0/-/5 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 140-152, mc III-IX 2012 0
76/1328/0/-/6 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 153-161, mc II-IX 2013 0
76/1328/0/-/7 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 162-171, mc III-IX 2014 0
76/1328/0/-/8 Posiedzenia Rady Programowej - uchwały, nr 172-177, mc II-IX 2015 0
76/1328/0/-/9 Przepisy normatywne - regulamin Rady Programowej 2004 0
76/1328/0/-/10 Książka protokołów - Rada Programowa, mc X-VI 1992-2001 0
76/1328/0/-/11 Książka protokołów - Rada Programowa, mc IX-VI 2001-2010 0
76/1328/0/-/12 Książka protokołów - Rada Programowa, mc IX-IX 2010-2015 0
76/1328/0/-/13 Udział w konferencjach, zjazdach, naradach organizowanych przez własną jednostkę - protokoły z zebrań nauczycieli, mc VI-IX 2007 0
76/1328/0/-/14 Udział w konferencjach, zjazdach, naradach organizowanych przez własną jednostkę - protokoły z zebrań nauczycieli, mc I-VI 2008 0
76/1328/0/-/15 Udział w konferencjach, zjazdach, naradach organizowanych przez własną jednostkę - protokoły z zebrań nauczycieli, mc IX-IX 2008-2009 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

338

0

0

3.63

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.