Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1834-1954
- brak danych - 1834 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 336 ja
spis roboczy Yes 2027 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Zarząd Gminny sprzed 1945 roku: księgi uchwał ZG z lat 1921-1939, budżety i sprawozdania z wykonania z l. 1930-1940, akta wymiaru i poboru podatków, sprawy wyborów do Sejmu w 1919 roku oraz rady gminnej w 1933 r., księgi i rejestry ludności z dokumentami do tychże oraz rejestry i akta dotyczące poborowych.
Zarząd Gminny lat 1945-1950: sprawy organizacyjne i personalne zarządu i protokoły posiedzeń ZG z lat 1946-1949, kontrola zewnętrzna gminy, statystyka gminna, zniszczenia wojenne i ich odbudowa, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna, akta przemysłu i handlu zawierają wykazy i spisy przedsiębiorstw i zakładów, materiały dotyczące głosowania ludowego" w 1946 r., ewidencji ludności, akta NSP w 1950 r., akta aprowizacji i walki z drożyzną oraz świadczeń rzeczowych, opisy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych.
protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, w teczce tajnej korespondencji (s.218) znajdują się meldunki o napadach, sprawozdania sytuacyjne i ankieta ekonomiczno-gospodarcza gminy, budżety gminy z lat 1946-1951.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady prezydium i komisji z l. 1951-1954 i sprawozdania z ich działalności, akta podziału administracyjnego gminy, protokoły Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (1951r.), i Gminnego Komitetu Frontu Narodowego (1952r.), protokoły zebrań gromadzkich, kontrola i inspekcja gminy, akta skarg i zażaleń, sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, w tym dzienniki lekcyjne kursów nauczania początkowego, sprawozdania dotyczące dróg i placów publicznych i księgi biercze szarwarków, sprawy budownictwa, przedsiębiorstw gminnych i inwestycji oraz rozdziału materiałów budowlanych, dane statystyczne gminy z lat 1951-1952
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 29 ja., 0,11 mb

Amount of archival material

2363

336

0

5.71

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.