Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1938-1954
- brak danych - 1938 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 207 ja
spis roboczy Yes 3 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i okólniki powiatu, charakterystyka gminy z 1946 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy z lat1949-1950, sprawy sołtysów, kontrole wewnętrzne, majątek gminy, w tym straty wojenne, nieruchomości opuszczone.
Dział finansowo-budżetowy: budżety na lata 1945-1950 i sprawozdania rachunkowe,wymiar i pobór podatków, w teczce pt. „dochody obce” jest wykaz osób wysiedlonychw czasie okupacji (sygn.42).
Dział gospodarki gminnej: sprawy drogowe, księgi biercze szarwarków oraz wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, sprawy obowiązkowych dostaw, aktadotyczące parcelacji powojennej.
Dział administracji społecznej: sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, spispoległych i pomordowanych podczas wojny, sprawy obywateli radzieckichpoległych oraz zamieszkałych w gminie.
Dział administracyjny: spis ludności z 1946 r., NSP w 1950 roku-ogólne zestawienia, sprawy rolnictwa i świadczeń rzeczowych, wojskowe i ewidencjiludności, w tym imienne listy osób podlegających rejestracji do celów wojskowych,imienna lista oficerów, dokumenty metrykalne poborowych, spisy młodzieży dlapotrzeb organizacji :Służba Polsce”.
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1951, komisji oświatowej z lat 1948-51 oraz protokoły zebrań sołtysów z 1950 r.
II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej.
Referat ogólno-administracyjny: zarządzenia i uchwały powiatu dotyczące gmin,protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, plany pracy rady, prezydium i komisji,sprawozdania z działalności rady i jej organów, statystyka gminy z 1951 r., podział administracyjny, sprawy osobowe pracowników, radnych i sołtysów, rejestr spraw karnych za niewykonanie obowiązkowych dostaw, skargi i zażalenia, protokoły z zebrań kół ZSL, Narodowy Plebiscyt Pokoju.
Referat finansowy: budżety z lat 1951-1954, sprawy podatkowe.
Referat socjalno-kulturalny: sprawy oświaty, zdrowia i akcji sanitarnej, teczka dotycząca świat i obchodów np. 1 Maja, dożynki, urodziny tow. Bieruta, sprawy dróg i szarwarków.
Referat wojskowy: spisy młodzieży dla potrzeb organizacji „SP”.
Referat rolny: akta instruktora rolnego, ankieta klasyfikacji gruntów, plany produkcyjne i inwestycyjne w zakresie rolnictwa, akcja siewna i ochrona roślin, sprawy gospodarstw opuszczonych i zaniedbanych.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 3 ja., 0,03 mb

Amount of archival material

210

207

0

1.03

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.