Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1932-1954
- brak danych - 1932 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 63 ja
spis roboczy Yes 4 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta do 1939 roku: budżety na rok 1938 i 1939, roczne sprawozdanie rachunkowe, oraz plan sytuacyjny szkoły w Radzanowie.
Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, sprawy kontroli, teczki związku zawodowego oraz Komitetu Obrońców Pokoju.
Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1949.
Dział gospodarki gminnej: dane statystyczne gromad, statystyka rolna.Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, sprawy organizacyjne, podział administracyjny i utworzenie gromad, protokoły zebrań gromadzkich i okolicznościowych, skargi i zażalenia z lat 1953-54.
Referat finansowy: budżety na lata 1953-54 i protokoły kontroli referatu.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: książki meldunkowe poszczególnych wsi, księgi świadczeń w naturze na różne cele publiczne.
Referat rolny: zestawienia powierzchni użytków oraz opisy i wykazy gospodarstw, rejestry obowiązkowych dostaw.
Spis roboczy: protokoły gminnej rady z 1953 r. i trzy księgi ludności
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 4 ja., 0,03 mb

Amount of archival material

67

63

0

0.40

0.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.