Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1911-1954
- brak danych - 1911 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 159 ja
spis roboczy Yes 11 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1939 roku: księga uchwał gromady Unierzyż z lat 1911-1939 oraz lista podatku gruntowego.
Dział ogólno-organizacyjny: postanowienia Rady Wojennej Frontu i rozporządzenia Komendanta Wojennego z 1945 r., podział terytorialny i charakterystyka gminy z 1946 r., kwestionariusze gromadzkie, kwestionariusze strat wojennych i wykazy osób zamordowanych przez Niemców, protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1950, zarządu gminnego z lat 1945-1949, sprawozdania z działalności rady i prezydium, inspekcje gminy, sprawy majątku gminy oraz mienia opuszczonego i porzuconego przedsiębiorstwa gminne.
Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe i podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych.
Dział gospodarki gminnej: akta rolnictwa, w tym plany produkcji i przeciętne zbiory, podział gospodarstw, spis przedsiębiorstw przemysłowych, klasyfikacja gruntów i elektryfikacja wsi.
Dział administracyjny: akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, w tym wykaz rodzin
wojskowych poległych i zamordowanych podczas wojny,.
Referat ogólno-administracyjny: sprawy organizacyjne i zestawienie podziału administracyjnego powiatu Mława, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawy osobowe i personalne członków rady i pracowników gminy, sprawy kontroli.
Referat finansowy: budżety, sprawozdania i zestawienia budżetowe.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych, ewidencja i kontrola ruchu ludności oraz domowe książki meldunkowe.
Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich
- brak danych -

Amount of archival material

170

159

0

1.80

1.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.