Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Stupsk powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1930-1954
- brak danych - 1930 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 119 ja
spis roboczy Yes 13 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1939 roku: sprawy sądowe, odbywania kary w areszcie gminnym, rejestr poszukiwanych i dowodów osobistych.
Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1949-1950, odszkodowania wojenne, organizacje i stowarzyszenia – ZMP, Liga Morska, Komitet Odbudowy Warszawy.
Dział finansowo – budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, sprawy klasyfikacji gruntów i podatków.
Dział gospodarki gminnej: rolnictwo, w tym plany sytuacyjne gospodarstw, drogi i place publiczne.
Dział administracji społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki oraz zdrowia publicznego i opieki społecznej, akta GKOS z lat 1945-1949.
Dział administracyjny: akta NSP w tym protokoły zebrań, ewidencja ludności oraz bezpieczeństwo publiczne.
Akta gminnej Rady Narodowej: ewidencja członków rady i organów gminnych, sołtysów i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji.
Referat ogólno-administracyjny: wybory do rad narodowych w 1954 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły sesji rady z 1951 r., akta komisji rady, akta sołtysów, skargi i zażalenia, majątek gminy.
Referat finansowy: budżety z 1951 i 1953 r..
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: akta związków, stowarzyszeń i organizacji – ZNP, TPPR, Komitet Obrońców Pokoju, Liga Przyjaciół Żołnierza, Koło Gospodyń Wiejskich, akta odbudowy Warszawy z l. 1950-1954.
Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich dot. planowego skupu zbóż.
Spis roboczy: księgi ludności i podatkowe, dokumenty ZMP, budżet na 1947 rok, wybory 1952 roku, akta karno-administracyjne budowlane i odbudowy.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 10 ja., 0,05 mb

Amount of archival material

132

119

0

1.00

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.