Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Turza Mała powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1931-1954
- brak danych - 1931 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 97 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1939 roku: akta w sprawie scalenia gruntów wsi Głużek.
Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły zebrań zarządu, protokoły kontroli gminy z lat 1949-50, majątek gminy.
Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania budżetowe, podatki oraz klasyfikacja gruntów.
Dział gospodarki gminnej: sprawy świadczeń w naturze, szarwarki, rolnictwo, w tym opisy mienia opuszczonego, zestawienia gminne spisów rolnych, sprawozdanie wójta z 1948 roku.
Dział administracyjny: NSP, wykaz grobów żołnierzy radzieckich, sprawozdania z ekshumacji zwłok.
Akta Gminnej rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji kontroli społecznej z 1949 r..
Referat ogólno-administracyjny: sprawy osobowe i personalne radnych i pracowników gminy, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, Plebiscyt Pokoju-sprawozdanie (1951r.).
Referat finansowy: budżety, sprawy podatkowe i świadczeń rzeczowych.
Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich w sprawie akcji siewnej, weterynarii i hodowli, plany produkcyjne, statystyka rolna
- brak danych -

Amount of archival material

97

97

0

0.72

0.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.