Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1932-1954
- brak danych - 1932 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 162 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1939 roku: rejestry mieszkańców z lat 1932-1939.
Dział ogólno-organizacyjny: organizacja samorządu gminnego, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły zebrań zarządu gminnego z lat 1946-1947, majątek gminy i parcelacja majątków, statystyka ogólna gminy.
Dział finansowo-budżetowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe, ankieta klasyfikacji gruntów.
Dział gospodarki gminnej: sprawy dróg, oświaty rolniczej, świadczeń rzeczowych, przemysłu i handlu oraz dane statystyczne z 1949 roku.
Dział administracyjny: akta szkód wojennych (sygn. 72), ewidencja i kontrola ruchu ludności, NSP, opieka społeczna oraz sprawy wojskowe.
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, księga uchwał rady.
Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji, podział gminy na gromady, sprawy osobowe pracowników gminy, protokoły zebrań sołtysów, kontrola wewnętrzna, ewidencja ludności, statystyka z 1953 r., skargi i zażalenia.
Referat finansowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw z lat 1951-53, budżety gminy, akta subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1952r.).
Referat rolny: majątek gminy i sprawy przejęcia przez gminę majątków ziemskich, rejestr obowiązkowych dostaw.
Urząd Stanu Cywilnego: akta zbiorcze.


25
- brak danych -

Amount of archival material

162

162

0

1.60

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.