Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1935-1954
- brak danych - 1935 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 137 ja
spis roboczy Yes 8 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1939 roku: plan gruntów i rejestr pomiarowy scalonej wsi Kosiny Bartosowe z 1935 roku, rozkład i pobór podatków.
Dział ogólno-organizacyjny: akta dot. Głosowania Ludowego z 1946 r., sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, kontrola i inspekcja gminy, mienie gminy, wykaz zniszczeń wojennych w gminie.
Dział finansowo-budżetowy: budżety.
Dział gospodarki gminnej: kwestionariusze gromad z 1949 r. (sygn. 28), sprawy rolne w tym szkody wojenne i klęski żywiołowe w rolnictwie, parcelacja majątków z wykazami nabywców działek, statystyka rolna, przesiedlenia do Prus Wschodnich, akcja żniwna i ochrona roślin, klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu rzemiosła i handlu.
Dział administracji społecznej: oświata dorosłych – dzienniki lekcyjne, opieka społeczna.
Dział administracyjny: akta dot. NSP, wojskowe, straty w ludziach poniesione podczas wojny i okupacji i rejestracja szkód wojennych w budownictwie, spis ludności z 1946 roku.
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady, prezydium i komisji i księga protokołów zebrań sołtysów.
Referat ogólno-administracyjny : protokoły rady, prezydium i komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności tychże, sprawy osobowe radnych i pracowników, protokoły narad i odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły inspekcji gminy z 1953 r., odpisy sprawozdań statystycznych z 1954 r., akta Komitetu Obrońców Pokoju, skargi i zażalenia z lat 1951-1954.
Referat finansowy: budżet na lata 1951-52, wykazy gospodarstw.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych, statystyka w tym metryki statystyczne gromad, książki meldunkowe.
Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich, wykazy gospodarstw rolnych, kontraktacja i obowiązkowe dostawy, akta Komisji Rolnej.
Spis roboczy: budżet na rok 1946, księgi budżetowe.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 6 ja., 0,07 mb

Amount of archival material

145

137

0

1.07

0.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.