Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Zieluń powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 141 ja
spis roboczy Yes 7 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Dział ogólno-organizacyjny: spis strat wojennych w gminie (sygn. 1), podział administracyjny gminy, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń zarządu gminnego, uchwały zarządu, protokoły rady i prezydium, inspekcja gminy, kwestionariusze zniszczeń wojennych (sygn. 24), charakterystyka gromad.
Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe.
Dział gospodarki gminnej: wykaz strat wojennych na drogach i mostach (sygn. 43), sprawy rolnictwa, w tym spisy rolne, opisy majątków, zalesienia, statystyka gminy w podziale na gromady z 1949 r. (sygn. 49), klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu i handlu.
Dział administracji społecznej: akta oświaty, kultury i sztuki w tym karty rejestracyjne świetlic, protokoły i spr. Komisji Sanitarnej, wykaz statystyczno-gospodarczy gminy z 1947 r. (sygn. 56).
Dział administracyjny: kartoteka gromad (sygn. 57), wykazy gospodarstw do NSP, rejestr cudzoziemców, ewidencja ludności i domowe książki meldunkowe, sprawy inwalidów wojennych i ich rodzin, spisy poborowych, stan zagospodarowania gminy z 1945 roku (sygn. 81).
Referat ogólno-administracyjny: protokoły rady z 1952 r., prezydium z lat 1952-1953, komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, sprawy osobowe radnych i pracowników, akta sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły Komitetu Frontu Narodowego, TPP-R, akta referat karno-administracyjnego z 1953 r.
Referat finansowy: budżety z lat 1951-52, akta finansowo-budżetowe.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych-dzienniki lekcyjne, statystyka ludności gminy (sygn. 124).
Referat wojskowy: organizacja pracy referatu, ewidencja poborowych i odroczenia,
Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich i zespołu gminnego, spisy rolne z lat 1951 i 1952 oraz zagospodarowanie ugorów i odłogów.
Spis roboczy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1946-1947, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1946-1947.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 3 ja., 0,02 mb

Amount of archival material

148

141

0

0.90

0.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.