Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Niechłonin powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1925-1954
- brak danych - 1925 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 112 ja
spis roboczy Yes 5 ja.
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Akta sprzed 1945 roku: sprawy organizacyjne gmin, w tym wyborcze, statystyka produkcji rolnej, pozwolenia budowlane, sprawy szkolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, dróg, podatkowe, przeciwpożarowe, akta oszczędnościowo – pożyczkowe (Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa), ubezpieczenia społeczne i wzajemne, sprawy wojskowe i ewidencji ludności, akta rejestracji przedsiębiorstw w l. 1942-44. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły sesji rady z l. 1949-1950, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, elektryfikacji i wodociągów, wykaz imienny obywateli radzieckich zamieszkałych w gminie z 1949 roku.
Dział finansowo-budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, akta podatków,.
Dział gospodarki gminnej: księgi szarwarków i świadczeń w naturze, statystyka dot. rolnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych
Dział administracyjny: charakterystyka gminy z 1946 r. (sygn.77), budowlane i odbudowy-pozwolenia i szkice sytuacyjne.
Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium z l. 1951- 1953, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe, zebrania sołtysów.
Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe oraz dowody budżetowe.
Referat spraw socjalnych i kulturalnych: wymiar i wykonanie świadczeń w naturze.
Referat rolny: spisy rolne.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja., 0,01 mb

Amount of archival material

117

112

0

0.97

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.