Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Mławy

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1912-1954
- brak danych - 1912 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 246 ja
spis roboczy Yes 520 ja
Mława-miasto położone na Północnym Mazowszu, prawa miejskie w 1429 roku. Pierwsza wzmianka w dokumencie pisanym w 1426 roku dotyczyła odbycia roku sądowego z udziałem książąt mazowieckich Siemowita V, Trojdena II i Władysława I. Od 1525 starostwo niegrodowe, a od 1764 starostwo grodowe, później ośrodek administracyjnyw guberni płockiej, a następnie w województwie warszawskim. Potwierdzenia przywilejów królewskich w latach: 1545, 1677, 1725 i 1745. Dynamiczny rozwój od 1877 roku. W okresie II WŚ wcielona do Rzeszy w ramach Rejencji Ciechanowskiej. Do 1945 roku miasto nadgraniczne.Wyzwolona 19.01.1945. Pierwszy burmistrz Władysław Chrzczon mianowany 21.01.1945. Podczas zebrania ogólnego mieszkańców dnia 26.01.1945 r. wybrane zostały władze miasta na podstawie dekretu PKWN z dn. 23.11.1944r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Tego samego dnia pod przewodnictwem burmistrza Walerego Kozarzewskiego odbyło się zebranie wyborcze I-szej Miejskiej Rady Narodowej, której organem wykonawczym był Zarząd Miejski. Na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20.03.1950 r. (Dz.U.Nr 14, poz.130) zniesiono zarządy miejskie powołując prezydia miejskich rad narodowych. Referat ogólny: uchwały, postanowienia, okólniki i zarządzenia rady miejskiej, zarządu, burmistrza i komisji, zbrodnie niemieckie - wykaz poległych, statystyka, regulamin wewnętrzny ZM z 1945 r., sprawy osobowe radnych i pracowników miejskich.
Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, sprawy podatkowe, księgi finansowe, sprawozdania rachunkowe z 1947 roku.
Referat administracji ogólnej: akta Biura Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności w Mławie, w tym rejestry osób przybywających i opuszczających miasto, domowe książki meldunkowe, statystyka ludności miasta, sprawy personalne i szkolenia osób prowadzących meldunki, szczegółowe protokoły majątków pożydowskich i opuszczonych z 1946 r. (sygn. 185), sprawy sądowe dotyczące nieruchomości i mieszkań, przydział lokali dla urzędów, instytucji oraz zakładów i przedsiębiorstw, statystyka produkcji rolnej, ceny wolnorynkowe, piekarnie miejskie, akta w sprawie świadczeń rzeczowych.
Referat społeczny: sprawy bezpieczeństwa publicznego, opieki nad rodzinami ofiar wojny, opieka nad młodzieżą, sprawy pożarowe i powodziowe,, akta w sprawie Tygodnia Walki z Analfabetyzmem.
Referat spraw technicznych: remont szkół powszechnych, w tym sprawozdanie o stanie budynków szkolnych z 1945 roku, utrzymanie dróg i mostów, zezwolenia na budowę z planami sytuacyjnymi, protokoły oględzin Komisji technicznej, , sprawy pomiarów miasta.
Referat gospodarki majątkowej i przedsiębiorstw: roczne sprawozdania z działalności stolarni, sprawy wodociągów i kanalizacji, majątek Łomia – protokoły przejęcia i kontroli, sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw samorządu miejskiego z lat 1949-1950.
Spis roboczy: księgi ludności miasta z lat 1900-1930, teczki korespondencji sprzed 1939 roku dotyczące: artykułów spożywczych, podatku stemplowego, statystyki zwierząt hodowlanych, rzeczy znalezionych, Komisji Budowlanej, ubezpieczenia pracowników miejskich, protokoły posiedzeń Komitetu Odbudowy m. Mławy z lat 1925-1937 (sygn. 260), sprawy warsztatów miejskich, hal targowych i sklepów przy Magistracie, komunikacji,, cen, opieki społecznej i bezrobocia, utrzymania parku i skweru oraz elektrowni miejskiej, dokumentacja Referatu Technicznego ZM zawierająca pozwolenia budowlane z projektami i planami sytuacyjnymi (sygn. 302-763), sprawy kasy miejskiej oraz likwidacji Magistratu Mławskiego z lat 1916-1918, budżet miasta na rok 1930/31, z okresu II WŚ pochodzi dokumentacja techniczna wodociągów w Mławie z roku 1945 (sygn. 292-293), akta od 1945 zawierają między innymi sprawy ogólno-administracyjne, bezpieczeństwa publicznego, okólniki i rozporządzenia władz, protokoły zestawienia strat wojennych, wykaz grobów żołnierzy sowieckich, budżet na rok 1945/46, księgi ewidencji ludności, ogłoszenia, orzeczenia sądowe w sprawach lokalowych, korespondencja dot. USC.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 56 ja., 0,80 mb

Amount of archival material

766

246

0

5.70

2.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.