Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 198 ja
spis roboczy Yes 22 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Zarząd Gminy: akta z zakresu organizacji gminy, dokumentacja szkód wojennych, protokoły i materiały posiedzeń rady gminnej i komisji, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, mienia poniemieckiego i opuszczonego, budżety gminy i sprawozdania finansowe, oświata, kultura i sztuka, sprawy z zakresu opieki społecznej, weterynarii, rzemiosła i handlu, ewidencja ludności, w tym rejestry mieszkańców poszczególnych wsi, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy władz gromadzkich i sołtysów, akta związku Samopomocy Chłopskiej, sprawy sądowe i karno-administracyjne, budżety i finanse gminy, oświata i walka z analfabetyzmem, rolnictwo i spisy rolne, sprawy budowlane i odbudowy powojennej, ORMO i Komitet Obrońców Pokoju.
Na podstawie protokołu skontrum dopisano 15 ja., 0,05 mb

Amount of archival material

220

198

0

1.75

1.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.