Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1949] 1950-1973 [1975]
- brak danych - 1949 - 1949
1950 - 1973
1975 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy Yes 11843 ja
inwentarz książkowy Yes 4572 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 835 ja
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie utworzono na mocy ustawy z dnia 20.03.1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, organizacyjnie podzielono na 18 komórek organizacyjnych: wydziały: finansowy, oświaty, rolnictwa i leśnictwa, komunikacji, zdrowia, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, Pow.Komisja Planowania Gosp. oraz referaty: kadr, kontroli, społeczno-administracyjny, wojskowy, budownictwa, przemysłu, handlu, kultury, pracy i pomocy społecznej oraz do spraw wyznań. Zmiany organizacyjne przez przekształcenie,znoszenie i tworzenie komórek organizacyjnych miały w miejsce w latach 1952, 1953, 1958 i 1959, 1962, 1964, 1965, 1969 oraz na podstawie uchwały Nr 135/70/73 z dn.27.06.73r. utworzono 8 wydziałów: prezydialny, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, oświaty, wychowania oraz kultury, spraw wewnętrznych, rolnictwa, leśnictwa i skupu, handlu, przemysłu i usług, gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska i komunikacji, zdrowia i opieki społecznej. Zakończenie działalności prezydium nastąpiło zgodnie z ustawą z dn. 22.11.1973r. o zmianie konstytucji PRL, która ustanowiła naczelnika powiatu organem wykonawczym i zarządzającym przy pomocy urzędu powiatowego. Wydział Organizacyjno-Prawny: dokumentacja o realizacji aktów normatywnych władz nadrzędnych, akta organów kolegialnych rady powiatowej i jej organów, materiały ze spotkań posłów i radnych ze społeczeństwem, postulaty i wnioski wyborców i radnych i ich realizacja, materiały dot. decentralizacji zadań i uprawnień organów powiatu, akta podziału administracyjnego, protokoły narad i konferencji kierownictwa i pracowników, plany i sprawozdania z działalności organów i wydziałów, sprawy członków organów kolegialnych ich wykazy i statysytyka, akta skarg i zażaleń, pogadanki i komunikaty radiowęzła, realizacja uchwał partyjnych głównie PZPR, kontrola własnej jednostki oraz jednostek podległych.
Wydział Finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne w sprawach podatkowych i innych należności finansowych, plany pracy wydziału, kontrole i inspekcje własnej jednostki i jednostek podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość finansowa i bilanse, akta spraw o stwierdzenie zasiedzenia SP nieruchomości opuszcznych, akta spraw karno-skarbowych, akta spraw o zajęcie nieruchomości.
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: plany gospodarcze i inwestycyjne powiatu oraz sprawozdania i analizy z realizacji, wytyczne i wskaźniki do planów, dokumentacja czynów społecznych częściowo łącznie z inwestycjami, lokalizacje ogólne i szczegółowe, akta organizacyjne komisji, w tym: protokoły posiedzeń kolegium, zespółów doraźnych, sprawy realizacji programów, uchwał, interpelacji i postulatów.
Wydział Spraw Wewnętrznych: akta organizacyjne wydziału i narad roboczych, plany pracy i ich realizacja i sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych, sprawy obywatelskie, karno-administracyjne w tym akta spraw, sprawy wojskowe z zakresu poboru, skargi i wnioski ich ewidencja i analiza, przenoszenia cyganów na osiadły tryb życia, wyznaniowe i zgromadzeń.
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plany gospodarcze powiatu w zakresie rolnictwa i jego wykonanie, plany pracy i budżet wydziału, inwestycje w rolnictwie i elektryfikacja wsi, kontrole zewnętrzne i jednostek podporządkowanych, sprawy spółdzielni produkcyjnych.
Wydział Statystyki: dokumentacja spisów rolnych, sprawozdania opisowe i statystyczne powiatowe oraz jednostkowe, publikacje statystyczne jak rocznik powiatu i biuletyn informacyjny.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:plany gospodarcze powiatu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z wykonania, akta skarg, podań i odwołań i sprawozdania z załatwiania, dokumentacja z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu odnośnie przekazywania i przejmowania terenów pod budownictwo spółdzielcze i jednorodzinne, przekazywanie nieruchomości państwowych w wieczyste użytkowanie, wywłaszczanie nieruchomości pod budowę zakłądów przemysłowych, szkół, dróg i inne cele publiczne.
Wydział Przemysłu i Handlu: programy i plany gospodarcze w zakresie usług, drobnej wytwórczości, handlu wewnętrznego i młynów, akta dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej, rozdzielniki masy towarowej i akta organizacyjne wydziału.
Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: akta skarg i wniosków, opracowania statystyczne dot.werbunku i pośrednictwa pracy, analiza działalności wydziału z pośrednictwa i zatrudnienia i sprawy organizacyjne wydziału.
Wydział Budżetowo-Gospodarczy: akta dotyczące biurowości i składnicy akt prezydium, kontrole jednostek podległych w zakresie spraw admin-gospodarczych, sprawozdawczość budżetowa i analiza wykonania budżetu administracyjnego.
Wydział Skupu: organizacja pracy wydziału, narady robocze, akta Powiatowego Zespołu Koordynacji Skupu i inne komisje, sprawy obowiązkowych dostaw, kontrola wydziału zewnętrzna i własna w jednostkach podległych.
Wydział Komunikacji: realizacja wniosków i postulatów wyborczych i radnych, protokoły narad roboczych, organizacja wydziału, skargi i wnioski ich statystyka i sprawozdania opisowe z załatwiania, czyny społeczne drogowe.
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły z posiedzeń komitetu, plany pracy i ich wykonanie, kontrola zewnętrzna, akta działalności w zakresie sportu i kultury fizycznej i turystyki w powiecie (klub sportowy, LZS, spartakiady i sztafety).
Wydział Oświaty i Kultury: organizacja placówek oświatowo wychowawczych, szkoły dla pracujących, szkolnictwo spółdzielni produkcyjnych, narady i konferencje pracowników wydziału, kierowników szkół i nauczycieli, konferencji sierpniowych nauczycieli, problemowe plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, sprawozdawczość statystyczna dotycząca oświaty i kultury, akta skarg i zażaleń, kontrole i wizytacje własne w jednostkach podległych, czyny społeczne, oświata dorosłych i likwidacja analfabetyzmu, teczki poszczególnych szkół, akta normatywne wydziału (okólniki), akta osobowe nauczycieli. W dziale kultury znajdują się materiały dotyczące stowarzyszeń kulturalnych, świtlic i klubów kultury oraz kina i biblioteki, upowszechniania twórczości artystycznej, obchody rocznicowe i konkursy kulturalne, ochrona zabytków, ochrona pomników walki i męczeństwa.
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: realizacja wniosków i postulatów posłów i radnych, problemowe plany pracy wydziału i ich wykonanie, sprawozdania opisowe i statystyczne o ruchu budowlanym, załatwianie skarg i wniosków, akta skarg i zażaleń, współpraca i współdziałanie dot. planowania przestrzennego, opinie urbanistyczne i lokalizacje szczegółowe, sprawy nadzoru budowlanego, akta dotyczące porządkowania miasta i wsi powiatu, wyznaczania terenów dla budownictwa przemysłowego, pozwolenie budowlane indywidualne i państwowe wraz z załącznikami (plany sytuacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 74 ja.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Finansowy 0 0
1.1 Organizacja 0 0
1.2 Planowanie i sprawozdawczość 0 0
1.3 Sprawozdawczość statystyczna 0 0
1.4 Skargi i wnioski 0 0
1.5 Komisje 0 0
1.6 Konferencje i narady 0 0
1.7 Pieczęcie i stemple 0 0
1.8 Archiwum zakładowe 0 0
1.9 Uchwały 0 0
1.10 Kontrole 0 0
1.11 Szkolenia zawodowe pracowników 0 0
1.12 Budżety i ich realizacja 0 0
1.13 Bilanse i sprawozdania finansowe 0 0
1.14 Czyny społeczne 0 0
1.15 Plany finansowe i realizacja należności 0 0
1.16 Naruszenia dyscypliny finansowej 0 0
1.17 Akta spraw o zasiedzenie 0 0
1.18 Sprawy karne skarbowe 0 0
1.19 Orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości Orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości 0 0
1.20 Akta wymiarowe podatków 0 0
2 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 0 0
2.1 Plany i sprawozdania z ich realizacji 0 0
2.2 Skargi i wnioski 0 0
2.3 Archiwa i składnice akt 0 0
2.4 Kontrole i inspekcje 0 0
2.5 Komisje i zespoły działające przy Wydziale 0 0
2.6 Ogrodnictwo 0 0
2.7 Łowiectwo 0 0
2.8 Spółdzielnie produkcyjne 0 0
2.9 Państwowy Fundusz Ziemi 0 0
2.10 Różne 0 0
3 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
3.1 Organizacja wydziału 0 0
3.2 Realizacja uchwał i wniosków rady i prezydium 0 0
3.3 Narady i konferencje 0 0
3.4 Planowanie i sprawozdawczość 0 0
3.5 Plany pracy własnej jednostki 0 0
3.6 Sprawozdawczość statystyczna 0 0
3.7 Skargi i wnioski 0 0
3.8 Współdziałanie i współpraca z innymi jednostkami 0 0
3.9 Biurowość i archiwum zakładowe 0 0
3.10 Kontrola własna jednostek i zakładów 0 0
3.11 Kontrola zewnętrzna wydziału 0 0
3.12 Zatrudnienie i fundusz płac 0 0
3.13 Współzawodnictwo pracy 0 0
3.14 Polityka lokalowa 0 0
3.15 Inwestycje i czyny społeczne 0 0
3.16 Porządkowanie miast i osiedli 0 0
3.17 Przekazywanie i przejmowanie terenów 0 0
3.18 Wywłaszczanie nieruchomości 0 0
3.19 Sprzedaż nieruchomości 0 0
3.20 Akta różne dotyczące obrotu nieruchomościami 0 0
3.21 Grobownictwo 0 0
4 Wydział Skupu 0 0
4.1 Organizacja 0 0
4.2 Komisje i zespoły działające przy Wydziale 0 0
4.3 Planowanie i sprawozdawczość 0 0
4.4 Obowiązkowe dostawy i skup 0 0
4.5 Kontrole i inspekcje 0 0
4.6 Skargi i wnioski 0 0
4.7 Biurowość, druki, archiwum 0 0
4.8 Współpraca, współdziałanie 0 0
4.9 Fundusz Rozwoju Rolnictwa 0 0
5 Wydział Spraw Wewnętrznych 0 0
5.1 Organizacja 0 0
5.2 Planowanie i sprawozdawczość 0 0
5.3 Kontrole i inspekcje 0 0
5.4 Zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelskie 0 0
5.5 Stowarzyszenia 0 0
5.6 Sprawy wywłaszczeniowe 0 0
5.7 Sprawy karno-administracyjne 0 0
5.8 Referat wojskowy, sprawy wojskowe 0 0
5.9 Skargi, wnioski, postulaty 0 0
5.10 Biurowość, druki, archiwum 0 0
5.11 Cyganie 0 0
5.12 Sprawy społeczne 0 0
5.13 Współpraca, współdziałanie 0 0
6 Wydział Przemysłu i Handlu 0 0
6.1 Organizacja władz nadrzędnych 0 0
6.2 Organizacja własnej jednostki 0 0
6.3 Komisje i zespoły wydziału 0 0
6.4 Protokoły z narad 0 0
6.5 Sprawozdania z wykonania uchwał rady i prezydium 0 0
6.6 Sprawozdania z działalności własnej jednostki oraz nadzorowanych 0 0
6.7 Plany gospodarcze wieloletnie 0 0
6.8 Roczne plany gospodarcze 0 0
6.9 Sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i analizy 0 0
6.10 Sprawozdawczość statystyczna 0 0
6.11 Informacje o sytuacji rynkowej 0 0
6.12 Skargi i zażalenia 0 0
6.13 Uprawnienia handlowe 0 0
6.14 Kontrola zakładów państwowych, spółdzielczych i prywatnych 0 0
6.15 Koncesjonowanie usług 0 0
6.16 Sieć handlowa 0 0
6.17 Nielegalna działalność przemysłu, rzemiosła i handlu 0 0
6.18 Zaopatrzenie i podział masy towarowej 0 0
6.19 Prywatny handel i zakłady gastronomiczne 0 0
6.20 Młyny 0 0
6.21 Akta zakładów rzemieślniczych 0 0
6.22 Różne - wywłaszczenie gruntów z wniosków wydziału 0 0
7 Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
7.1 Realizacja uchwał i wniosków Rady Ministrów, WRN i PWRN 0 0
7.2 Organy kolegialne - wybory do Sejmu i rad narodowych 0 0
7.3 Powiatowa Rada Narodowa - protokoł sesji 0 0
7.4 Sprawy organizacyjne rady 0 0
7.5 Realizacja uchwał i wniosków rady 0 0
7.6 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 0 0
7.7 Interpelacje i wnioski radnych 0 0
7.8 Komisje stałe rady 0 0
7.9 Komisje doraźne 0 0
7.10 Konwent seniorów 0 0
7.11 Kluby radnych 0 0
7.12 Prezydium PRN - posiedzenia 0 0
7.13 Realizacja uchwał i wniosków PPRN 0 0
7.14 Zarządzenia i decyzje Prezydium i Przewodniczącego PRN 0 0
7.15 Zebrania wiejskie, sołtysi 0 0
7.16 Komitety blokowe 0 0
7.17 Konferencje i narady członków organów kolegialnych 0 0
7.18 Podział pracy stałych członków Prezydium 0 0
7.19 Organizacja własne jednostki oraz prezydiów rad niższych stopni 0 0
7.20 Decentralizacja uprawnień 0 0
7.21 Usprawnienia organizacji i metod pracy 0 0
7.22 Podział administracyjny powiatu, powoływanie i likwidacja gromad,, nazwy miejscowości, ulic, placów i parków 0 0
7.23 Narady pracownicze, kierowników wydziałów i instytucji - plany, protokoły 0 0
7.24 Plany pracy oraz sprawozdania z realizacji rady, prezydium, komisji i wydziałów PPRN 0 0
7.25 Sprawy rad i prezydów niższego stopnia, obsługa sesji, ocena pracy, instruktaż, analiza protokołów, sprawozdania z działalności, mienie gromadzkie 0 0
7.26 Sprawy osobowe członków organów kolegialnych - wykazy imienne i liczbowe radnych, zmiany, sprawozdania i informacje, statystyka 0 0
7.27 Sprawozdawczość statystyczna w sprawach pracowniczych 0 0
7.28 Odznaczenia państwowe - wnioski i dokumentacja 0 0
7.29 Skargi i zażalenia, rejestry, sprawozdania i informacje o załatwieniu 0 0
7.30 Notatki prasowe, wyjaśnienia i informacje 0 0
7.31 Radiowęzeł - akta komitetu redakcyjnego, pogadanki 0 0
7.32 Herby, kroniki, opisy miejscowości 0 0
7.33 Współpraca i współdziałanie z partiami politycznymi i organizacjami 0 0
7.34 Obchody uroczystości państwowych 0 0
7.35 Dokumentacja zjazdów chłopskich 0 0
7.36 Normatywy kancelaryjne i archiwum zakładowe 0 0
7.37 Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne własnej jednostki oraz nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych 0 0
7.38 Dokumentacja nadzoru nad radami i ich prezydiami niższych szczebli 0 0
7.39 Etaty własne i prezydiów niższych stopni 0 0
7.40 Szkolenie pracowników i sołtysów 0 0
7.41 Różne - informacja o zatrudnieniu w latach 1971-1975 - bilans siły roboczej 0 0
8 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 0 0
8.1 Plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji 0 0
8.2 Roczne plany gospodarcze powiatu 0 0
8.3 Wytyczne i wskaźniki do planów miasta i gromad 0 0
8.4 Plany gospodarcze gromad 0 0
8.5 Sprawozdania z wykonania rocznych planów gospodarczych powiatu 0 0
8.6 Analiza wykonania rocznych planów gospodarczych powiatu 0 0
8.7 Plany inwestycyjne i czynów społecznych oraz ich realizacja 0 0
8.8 Sprawozdania dotyczące wykonania planu przez jednostki gospodarcze powiatu 0 0
8.9 Czyny społeczne 0 0
8.10 Projekty planów gospodarczych zakładów rolnych 0 0
8.11 Bilanse siły roboczej 0 0
8.12 Inwentaryzacja powiatu 0 0
8.13 Różne informacje, sprawozdania i oceny 0 0
8.14 Lokalizacje ogólne 0 0
8.15 Lokalizacje szczegółowe 0 0
8.16 Skargi, zażalenia, informacje 0 0
8.17 Kolegium komisji-posiedzenia 0 0
8.18 Zespół oceny projektów inwestycyjnych 0 0
8.19 Zespół koordynacji inwestycji 0 0
8.20 Zespół telefonizacji powiatu 0 0
8.21 Zespół przewozów jesiennych 0 0
8.22 Program wyborczy Frontu Narodowego 0 0
8.23 Uchwały, wnioski, interpelacje, dezyderaty - realizacja 0 0
8.24 Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami 0 0
8.25 Sprawy organizacyjne komisji 0 0
8.26 Kontrole jednostek podległych 0 0
8.27 Plany pracy własne i sprawozdania z działalności 0 0
9 Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 0 0
9.1 Organizacja 0 0
9.2 Narady i odprawy 0 0
9.3 Planowanie i sprawozdawczość 0 0
9.4 Analizy ekonomiczne i inne 0 0
9.5 Opracowania statystyczne 0 0
9.6 Kontrole i inspekcje 0 0
9.7 Fundusz interwencyjny 0 0
9.8 Skargi i wnioski 0 0
9.9 Biurowość, druki, archiwum 0 0
9.10 Współpraca i współdziałanie 0 0
9.11 Inne 0 0
10 Wydział Komunikacji 0 0
10.1 Uchwały, postulaty, wnioski i ich realizacja 0 0
10.2 Narady robocze 0 0
10.3 Sprawy organizacyjne 0 0
10.4 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość statystyczna 0 0
10.5 Skargi i wnioski 0 0
10.6 Kontrole 0 0
10.7 Sprawy drogowe i czyny społeczne 0 0
11 Wydział budżetowo-gospodarczy 0 0
11.1 Organizacja 0 0
11.2 Plany pracy i sprawozdawczość 0 0
11.3 Pieczęcie 0 0
11.4 Biurowość, składnica akt, ewidencja zasobu 0 0
11.5 Kontrole 0 0
11.6 Sprawozdawczość budżetowa, analiza wykonania budżetu administracyjnego 0 0
12 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 0 0
12.1 Organy kolegialne 0 0
12.2 Organizacja 0 0
12.3 Planowanie,sprawozdawczość i statystyka 0 0
12.4 Kontrole 0 0
12.5 Sport i kultura fizyczna w powiecie 0 0
12.6 Turystyka 0 0
13 Wydział Statystyki 0 0
13.1 Sprawozdawczość 0 0
13.2 Badania statystyczne 0 0
13.3 Publikacje 0 0
13.4 Inne 0 0
14 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 0 0
14.1 Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych 0 0
14.2 Realizacja uchwał rady, prezydium i komisji oraz różnych zarządzeń 0 0
14.3 Materiały na sesje rady 0 0
14.4 Komisje i zespoły 0 0
14.5 Organizacja i zakres działania wydziału 0 0
14.6 Narady, odprawy, obsługa sesji rad 0 0
14.7 Planowanie, sprawozdawczość i statystyka 0 0
14.8 Skargi i zażalenia 0 0
14.9 Współpraca i współdziałanie 0 0
14.10 Kontrole 0 0
14.11 Kadry i szkolenie 0 0
14.12 Budżet i finanse wydziału 0 0
14.13 Zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, polityka budowlana 0 0
14.14 Akceptacja i opiniowanie projektów urbanistycznych 0 0
14.15 Opinie urbanistyczne i lokalizacja 0 0
14.16 Kadry budowlane powiatu - uprawnienia i nadzór 0 0
14.17 Nadzór budowlany 0 0
14.18 Inne - inwestycje, porządkowanie miasta i wsi powiatu, odstępstwa od typowości, rozbiórki, przedsiębiorstwa budowlane, pozwolenia na budowę 0 0
15 Wydział Oświaty i Kultury 0 0
15.1 Realizacja postulatów wyborców 0 0
15.2 Realizacja uchwał i wniosków rad narodowych 0 0
15.3 Komisje stałe, doraźne i komitety 0 0
15.4 Zarządzenia i okólniki 0 0
15.5 Organizacja i sieć szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych 0 0
15.6 Konferencje, narady i odprawy 0 0
15.7 Programy i kierunki działania 0 0
15.8 Plany i sprawozdania z działalności 0 0
15.9 Plany gospodarcze i sprawozdania z wykonania wieloletnie i roczne 0 0
15.10 Sprawozdania statystyczne 0 0
15.11 Skargi i zażalenia 0 0
15.12 Współpraca 0 0
15.13 Normatywy kancelaryjno-archiwalne, brakowanie akt 0 0
15.14 Kontrole zewnetrzne wydziału i własne w jednostkach podległych i nadzorowanych 0 0
15.15 Kadry i szkolenie 0 0
15.16 Kształcenie nauczycieli - Zakład Kształcenia Nauczycieli 0 0
15.17 Sprawy socjalne 0 0
15.18 Budżet wydziału i jego wykonanie 0 0
15.19 Inwestycje i czyny społeczne 0 0
15.20 Arkusze spostrzeżeń dyrektorów szkół 0 0
15.21 Wyniki nauczania, klasyfikacja uczniów 0 0
15.22 Oświata dorosłych i szkoły dla pracujących 0 0
15.23 Sport i turystyka w szkole Sportni turystyka w szkole 0 0
15.24 Olimiady wiedzy w szkołach 0 0
15.25 Uroczystości, obchody i akademie w szkołach 0 0
15.26 Szkolne koła odbudowy Warszawy 0 0
15.27 Organizacje społeczne w szkołach, izby pamięci 0 0
15.28 Likwidacja analfabetyzmu 0 0
15.29 Akta szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 0 0
15.30 Akta różne z zakresu oświaty dotyczące rekrutacji uczniów, religi w szkołach, kursów jęz. rosyjskiego, dzieci z rodzin zastępczych, BHP uczniów 0 0
15.31 Sprawy ogólne kultury w powiecie - informacje 0 0
15.32 Stowarzyszenia kulturalne 0 0
15.33 Świetlice i kluby kultury 0 0
15.34 Powiatowy Dom Kultury w Mławie 0 0
15.35 Upowszechanianie twórczości artystycznej 0 0
15.36 Kina 0 0
15.37 Obchody i imprezy masowe, konkursy, festiwale 0 0
15.38 Biblioteki 0 0
15.39 Teatry 0 0
15.40 Ochrona zabytków, muzea, wystawy 0 0
15.41 Czytelnictwo w powiecie 0 0
15.42 Ochrona pomników walki i męczeństwa 0 0
15.43 Różne z zakresu kultury - obchody, pomniki, zabytki, kwestionariusze sal widowiskowych, twórcy kultury 0 0
15.44 Związki zawodowe wydziału 0 0
15.45 Akta osobowe nauczycieli 0 0

Amount of archival material

17250

4572

0

113.68

44.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.