Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1924] 1950-1975 [1998]
- brak danych - 1924 - 1924
1950 - 1975
1998 - 1998
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19478 ja.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie utworzono na mocy ustawy z dnia 20.03.1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Zgodnie z ustawą poszczególnymi dziedzinami działalności rady załatwiały wydziały i referaty. Ich rodzaje określiła uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 roku. Zmiany organizacyjne wprowadzane były na podstawie uchwał, instrukcji, rozporządzeń Rady Ministrów, a następnie wprowadzane przez uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zakończenie działalności prezydium nastąpiło zgodnie z ustawą z dn. 22.11.1973r. o zmianie konstytucji PRL, która ustanowiła naczelnika powiatu organem wykonawczym i zarządzającym przy pomocy urzędu powiatowego. Wydział organizacyjno-prawny: zarządzenia prezydium i wydziału org.-prawnego, wybory do Sejmu i rad narodowych, protokoły sesji rady powiatowej, organizacji sesji i materiały, uchwały rady ich ewidencja i realizacja, wnioski i postulaty wyborców, interpelacje radnych i ich realizacja, akta komisji stałych i doraźnychrady: protokoły posiedzeń, plany pracy, wnioski i opinie, konwent i rada seniorów, zespoły radnych, protokoły posiedzeń prezydium rady i inne materiały związane z jego działalnością jak plany pracy, realizacja uchwał, wniosków i postanowień, sprawy organizacyjne prezydium i wydziałów, konferencje i narady członków organów kolegialnych, sprawy wydziału org.-prawnego (podział czynności), akta dotyczące działalności rad niższych stopni w tym analiza planów pracy i protokołów posiedzeń organów kolegialnych, podział administracyjny powiatu, ustalanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, ich analiza i sprawozdania, wydawnictwa i radiowęzły, wywiady i konferencje prasowe, akta dotyczące współpracy i współdziałania, kontrola zewnętrzna własnej jednostki oraz wykonywana w jednostkach podległych, ogólne zasady pracy i płac oraz sprawy kadrowe własne i gmin, materiały dotyczące zniszczeń nieruchomości w okresie wojennym.
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu, ich projekty, wytyczne i wskaźniki do planów, analiza planów gospodarczych, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, kartoteki potrzeb i inwentaryzacje, elektryfikacja i telefonizacja powiatu, bilanse siły roboczej, problemowe opracowania monograficzne, straty w II WŚ (1959rok), opinie lokalizacyjne ogólne i szczegółowe, postulaty inwestycyjne i czyny społeczne ludności, sprawa konserewacji zamku ciechanowskiego i odbudowy basenu, dokumentacja organizacyjna PKPG w tym regulamin, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, komisje i zespoły.
Wydział finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania zbiorczego budżetu powiatu z załącznikami, sprawozdania inwestycyjne, dokumentacja kontroli wydziału, kontrole jednostek podległych.
Wydział spraw wewnętrznych: plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, statystyka, kontrole zewnętrzne, akta kolegium karno-administracyjnego (sprawy i ich rejestry), odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, stowarzyszenia, skargi i wnioski, wycinki prasowe o działalności wydziału, sprawy wojskowe i rozminowania powiatu, konsularne i cyganów, sprawy kancelarii tajnej.
Wydział oświaty i kultury: zbiór aktów normatywnych własnych, organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania z wykonania, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna z zakresu szkolnictwa, organizacja i kontrola szkół i przedszkoli, inwestycje i kapitalne remonty-plany i sprawozdawczość, skargi oraz konferencje i narady.
Wydział przemysłu i handlu: organy doradcze i komisje wydziału, narady i odprawy organizowane przez wydział, organizacja madzorowanych przedsiębiorstw handlowych i usługowych i lokalizacja sieci tychże, wieloletnie i roczne plany powiatu w zakresie przemysłu, handlu i usług oraz sprawozdawczość z wykonania, analizy, informacje i sprawozdawczość statystyczna w tym zakresie, skargi, wnioski, zażalenia i postulaty i ich analiza, kontrole zewnetrzne wydziału a także własne jednostek podlegałych i nadzorowanych, koncesjonowanie prywatnego handlu i usług.
Wydział rolnictwa, lesnictwa i skupu: wieloletnie i roczne plany działalnośći powiatu w zakresie rolnictwa, lesnictwa i skupu oraz sprawozdania z ich wykonania, uchwały i zarządzenia różnych organów kolegialnych i ich realizacja, Powiatowa Komisja Łowiecka, interpelacje posłów i radnych i postulaty wyborcze, oświata rolnicza-teczki szkół, akta rolniczych spółdzielni produkcyjnych-plany i programy rozwoju, planowanie i sprawozdawczość inwestycyjna, elektryfikacja wsi, plany i programy rozwoju różnych działów, skargi, wnioski i zażalenia,, wystawy, pokazy i konkursy, kontrole zewnetrzne i własne jednostek podporządkowanych, postępowanie administracyjne w sprawie uwłaszczenia i przejęcia gospodarstw opuszczonych, sprzedaż własności PFZ, inwentaryzacja lasów, gospodarstwa ekonomicznie podupadłe,, obwody łowieckie, pomniki przyrody.
Wydział budżetowo-gospodarczy: organizacja i zakres działania wydziału, planowanie i sprawozdawczość, w tym finansowa i statystyczna z zakresu działania administracji powiatowej, analizy wykonania budżetu, sprawy składnicy akt i normatywów kancelaryjnych.
Wydział skupu: organizacja wydziału i ocena działalności jednostek podległych, zestawienia zbiorcze wymiaru obowiązkowych dostaw, sprawozdawczość z realizacji obowiązkowych dostaw,udzielanie ulg, postępowanie egzekucyjne, kontrola gromadzkich rad narodowych w zakresie skupu.
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: przepisy prawne i akty normatywne władz nadrzędnych i własne, komisje problemowe PKKFiT, protokoły posiedzeń oraz narad i konferencji, sprawy organizacyjne, plany działalności i sprawozdania w tym zakresie, kontrola zewnętrzna komitetu oraz kontrla i nadzór jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna, czyny społeczne, skargi, wnioski i postulaty, propaganda kultury fizycznej i turystyki, odznaka sprawności fizycznej, obiekty i urządzenia sportowe-budownictwo i ewidencja, zagospodarowanie turystyczne powiatu, dokumentacja spartakiad, zawodów i imprez sportowych, sport szkolny, organizacja ośrodków sportowych, powszechność wychowania fizycznego i sportowego.
Wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: organizacja wydziału i sprawy osobowe, sprawozdania statystyczne, plany działania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i sprawozdania z wykonania, skargi i zażalenia, dokumentacja miejskich przedsiębiorstw komunalnych Ciechanowa,w tym bilanse, dokumentacja budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych, plany techniczno-ekonomiczne.
Wydział gospodarki wodnej i ochrony powietrza: sprawy organizacyjne oraz plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, sprawy spółek wodnych, dokumentacja techniczna wodno-prawna Cukrowni w Glinojecku oraz dokumentacja rejonów w Mławie, Żurominie, Pułtusku, w tym dokumentacja różnych inwestycji z dziedziny gospodarki wodnej.
Wydział komunikacji: organizacja, plany i sprawozdania, kontrola gospodarki samochodowej w jednostkach uspołecznionych.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 7 ja., 0,09 mb

Amount of archival material

19478

0

0

150.53

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.