Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 65 ja
spis roboczy Yes 28 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła, że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu, który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Zarząd Gminy: protokoły zarządu i rady gminnej, sprawy osobowe członków i pracowników, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, charakterystyka gminy.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji rady, budżety, sprawy samorządu gromadzkiego i sołtysów.
Na podstawie protokołu skontrum dopisano 22 ja., 0,30 mb
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Referat ogólno-administracyjny
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/4/0/4/1 Protokóły zebrań Zarządu Gminnego 1947-1950 0
76/4/0/4/2 (Protokóły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej) 1945-1946 0
76/4/0/4/3 (Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej) 1950 0
76/4/0/4/4 Księga protokołów Gminnej Rady Narodowej (Prezydium i Komisji Kontroli Społecznej) 1945-1948 0
76/4/0/4/5 (Protokóły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej) 1950 0
76/4/0/4/6 Gminna Rada Narodowa (wykaz komisji gminnych oraz lista radnych Gminy Gołymin) 1947 0
76/4/0/4/7 (Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - protokóły) 1950 0
76/4/0/4/8 Sprawy osobowe członków Gminnej Rady Narodowej 1946 0
76/4/0/4/9 (Sprawy osobowe pracowników) 1948 0
76/4/0/4/10 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1949 0
76/4/0/4/11 Tajne i poufne (protokół zdawczo - odbiorczy ref. ogólno - administracyjnego, lista sołtysów i podsołtysów) 1949-1952 0
76/4/0/4/12 Spisy spraw i pokontrolny protokół Starosty (zarządzenia polustracyjne) 1948 0
76/4/0/4/28 (Sprawy osobowe i organizacyjne - sprawozdanie z działalności GRN za III kwartał) 1951 0
76/4/0/4/29 (Sprawy organizacyjne i sprawozdanie z wykonania obowiązków wobec państwa - wykazy sołtysów, protokóły wyborów sołtysów, wykazy członków i radnych GRN) 1952 0
76/4/0/4/30 Protokóły zebrań gromadzkich, protokół i referat z odprawy pracowników GRN 1953 0
1 2 3

Amount of archival material

93

65

0

0.80

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.