Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Ciechanowie województwo ciechanowskie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1975-1981
- brak danych - 1975 - 1981
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 174 ja.
W związku z wprowadzeniem nowego podziału terytorialnego państwa i utworzeniem woj.. ciechanowskiego z dniem 1 czerwca 1975 roku, Centralna Rada Związków Zawodowych uchwałą XIV Plenum z dnia 9 czerwca 1975 roku powołała Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Ciechanowie. Podczas przygotowań do II Międzyzwiązkowej Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej WRZZ w 1980 roku wystąpił tzw kryzys polityczno-gospodarczy, a szczególnie społeczny, który doprowadził do powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ' a także uniezaleznienia się związków branżowych. W efekcie rozwiązano z dniem 5.12.1980 roku CRZZ i jej agendy terenowe, w tym również WRZZ w Ciechanowie. Działalność organów kolegialnych odzwierciedlają protokoły posiedzeń plenum i prezydium WRZZ wraz z materiałami w postaci referatów i wystąpień, uchwał, sprawozdań i informacji tematycznych. Akta komisji problemowych (oświaty, szkoleń, d/s młodzieży, d/s kobiet pracujących) zawierają protokoły posiedzeń, programy działania i plany pracy i sprawozdania z działalności, materiały informacyjne. W materiałach z prac komisji społeczno-zawodowej znajdują się między innymi postulaty załóg pracowniczych województwa ciechanowskiego w 1980 roku oraz informacje teleksowe o sytuacji w zakładach pracy we wrześniu i październiku 1980 r. Natomiast kampanie sprawozdawczo-wyborcze rad zakładowych ilustrują ankiety z zebrań, informacje o przebiegu i oceny kampanii. Ponadto organizowano Międzyzwiązkowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze w latach 1975 i 1980, akta których składają się z harmonogramów obrad, tez wystąpień i referatów dotyczących kampanii zjazdowej, jak również kwestionariuszy i wykazów delegatów. Sprawy organizacyjne Rady zawiera teczka zarządzeń i wytycznych CRZZ w sprawie organizacyjnych zasad funkcjonowania WRZZ w Ciechanowie. Bieżącą problematykę działalności przedstawiają księgi narad pracowniczych w 1975 roku i zebrań Sekretariatu od 1 stycznian 1976 roku. Materiały dotyczące działalności związków zawodowych w zakresie oświaty, kultury i sportu w środowisku pracowników i ich rodzin dotyczą edukacji ekonomicznej, kursów wyrównawczych dla kandydatów na studia (Politechnika Warszawska), konkursów dziecięcych np. „Barwy przyjaźni”, czy „Praca moich rodziców”, warsztatów muzycznych. Przy współpracy z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami organizowano obchody, zjazdy, plenery, olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, z których sporządzano informacje i sprawozdania, protokoły z posiedzeń komisji konkursowych, a załączane były programy i regulaminy. Ponadto organizowane były konkursy dobrej roboty (Do-Ro) racjonalizacji i wynalazczości, w związku z którymi nadsyłano fotografie i biogramy przodowników pracy. Funkcjonował Międzyzakładowy Klub Mistrza posiadający mapę lokalizacji oraz Wojewódzki Klub Wiedzy o Pracy Ludzkiej prowadzący dzienniki zajęć z socjologii. WRZZ posiadała ewidencję związkowych placówek upowszechniania kultury. Przyjmowane były delegacje zagraniczne, w tym z obwodu Chmielnickiego w ZSRR, sporządzając sprawozdania z pobytu. Działalność w zakresie sportu, rekreacji, turystyki prowadziła Wojewódzka Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Jako organ kolegialny sporządzano protokoły z posiedzeń plenum rady oraz sprawozdania i informacje z działalności. Dokumentacja imprez sportowo-rekreacyjnych zawiera między innymi ich plany, programy i kalendarze, komunikaty i sprawozdania. Ponad to należy wymienić dokumentację skarg, zażaleń i listów, odnośnie odznaczeń (wnioski i rejestr odznaczonych), narady z aktywem związkowym, informacje i sprawozdania własne i zakładów pracy dotyczące pracy ideowo-wychowawczej, powodzi w Pułtusku z roku 1979 Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 35 ja, 0,04 mb

Amount of archival material

174

0

0

3.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.