Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Żuromina

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1924-1950
- brak danych - 1924 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 228 ja
spis roboczy Yes 55 ja
W okresie międzywojennym funkcjonowały dwie oddzielne jednostki administracyjne tzn. gminy miejska i wiejska. Podczas okupacji lat 1939-1945 działała tylko gmina wiejska z wójtem na czele i stan powyższy utrzymany został jeszcze w początkowym okresie po wyzwoleniu. Natomiast z dniem 1 kwietnia 1946 roku przywrócony zostaje podział na gminy wiejska i miejską w granicach administracyjnych sprzed 1 września 1939 r. 12 kwietnia 1946 roku dokonano wyboru Miejskiej Rady Narodowej w składzie 16 osób, która wybrała z kolei Zarząd Miejski. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach władzy państwowej w miejsce Zarządu Miejskiego utworzono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żurominie. Akta sprzed 1939 roku: księga i listy podatków państwowego i samorządowego oraz dowody do akt ślubnych z 1928 roku.
Referat ogólno-administracyjny: sprawy organizacyjne i charakterystyka miasta, sprawy głosowania ludowego z 1946 r., sprawy osobowe radnych i pracowników miejskich, statuty i regulaminy ZM i MRN, struktura organizacyjna ZM i składy osobowe rady, prezydium i komisji z 1950 r., sprawy sądowe dot. majątku parafii rzymsko-katolickiej w Żurominie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rolnictwo- akcja siewna, sprawy przesiedleńcze, statystyka rolna, wykaz osób powracających z robót w Niemczech, dane dotyczące osób wywiezionych do obozów i więzień podczas okupacji, ewidencja ludności i akta USC ( akta zbiorcze), sprawy wojskowe, w tym spisy podoficerów rezerwy i b. tajnych organizacji wojskowych, w stanie spoczynku oraz zawodowej służby czynnej, spisy do celów poborowych, akta dot. przemysłu i handlu ogólnie o także ankieta rzeźni miejskiej, sprawy weterynarii i hodowli ze spisami inwentarza, sprawy aprowizacji i walki z drożyzną, akta oświaty, kultury i sztuki, charakterystyka miasta, zdrowie publiczne i opieka społeczna.Referat finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry, księgi i sprawozdania podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych.
Referat techniczny: sprawy drogowe i szarwarkowe.
Spis roboczy: protokoły posiedzeń ZM z lat 1946-1949, prezydium MRN z lat 1946-1950 oraz księga protokołów Komisji Kontroli Społecznej z lat 1947-1950, budżet administracyjny z 1949 r., roczne sprawozdanie rachunkowe za 1946 r, plany finansowo-gospodarcze, wykazy nieruchomości do podatków, sprawy dowodów osobistych, sprawy budowlane i odbudowy i kilka projektów budowlanych.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 2 ja., 0,02 mb

Amount of archival material

283

228

0

3.12

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.