Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 205 ja
spis roboczy Yes 46 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie. Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne i osobowe gminy, protokoły posiedzeń zarządu gminy, rady gminnej jej komisji i prezydium, zebrań sołtysów, akta kontroli, Ligi Morskiej i odbudowy Warszawy, dane statystyczne gminy i gromad, statystyka strat wojennych (osobowe), budżet gminy i roczne sprawozdanie rachunkowe, sprawy dochodów gminnych, akta z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, sprawy wojskowe i poborowych, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia na budowę i szkice sytuacyjne, aprowizacja i przydział darów UNRRA, zasiłki dla rodzin wojskowych
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy osobowe pracowników, obsługi rady gminy i jej organów, protokoły zebrań i sesji tychże, akta władz gromadzkich i sołtysów, sprawozdania statystyczne i metryka statystyczna gminy z 1953 r., kontrola ruchu ludności i książki meldunkowe, budżety i sprawozdania finansowe, zwalczanie analfabetyzmu, rolnictwo i elektryfikacja wsi
Na podstawie protokołu skontrum dopisano 10 ja., 0,10 mb

Amount of archival material

251

205

0

2.20

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.