Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954 [1958]
- brak danych - 1945 - 1954
1958 - 1958
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 221 ja
spis roboczy Yes 77 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 40
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie Zarząd Gminny: kwestionariusze poszczególnych gromad, sprawy organizacyjne gminy i osobowe członków organów i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły zarządu, rady, prezydium i komisji oraz sołtysów, charakterystyka gminy z 1950 r., budżety i sprawozdania rachunkowe, akta w sprawach drogowych, oświatowo-kulturalnych, rolnictwa oraz przemysłu i handlu, wykaz strat wojennych na terenie gminy, ewidencja i kontrola ruchu ludności i ksiązki meldunkowe, budowlane i odbudowy w tym wykaz zniszczonych gospodarstw oraz kwestionariusz o stanie zniszczeń wojennych i odbudowie życia gospodarczego, sprawy zdrowia publicznego i sanitarno-pofrządkowe, aprowizacji i walki z drożyzną, sądowe i karno-administracyjne.
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji oraz zebrań gromadzkich, sprawy kontroli gminy oraz bezpieczeństwa publicznego, w tym spisy grobów wojennych oraz usuwanie min i niewypałów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i zażalenia, budżety, sprawy rolnictwa w tym współzawodnictwo w rolnictwie i protokoły zespołu gminnego
Na podstawie protokołu skontrum dopisano 7 ja., 0,05 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/8/0/1/1 Okólniki z zakresu całego biura (sprawozdanie z dotychczasowej działalności gminy Młock w Ościsłowie, protokół z inspekcji Zarządu gminy 1945 0
76/8/0/1/2 Wypełnione kwestionariusze poszczególnych gromad odnośnie danych statystycznych i organizacyjnych 1949 0
76/8/0/1/3 Sprawy organizacyjne gminy, nazwy miejsowości granice gminy itp. (protokóły wyborów sołtysów) 1945 0
76/8/0/1/4 Sprawy organizacyjne gminy, nazwy miejsowości granice gminy itp. (wykaz gromad) 1946 0
76/8/0/1/5 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1945 0
76/8/0/1/6 Sprawy osobowe wójta, personelu, członków Zarządu sołtysów itp. 1946 0
76/8/0/1/7 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1947 0
76/8/0/1/8 Wykaz stanu zatrudnienia pracowników 1948 0
76/8/0/1/9 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1949 0
76/8/0/1/10 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników (protokóły wyboru sołtysów, ankiety personalne) 1950 0
76/8/0/1/11 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (protokół z konferencji wójtów i sekretarzy gminnych, protokół z zebrania przedstawicieli urzędów państwowych, samorządowych przedstawicieli partii politycznych, organizacji zawodowych, społecznych i młodzieżowych oraz protokóły wyborów sołtysów) 1945 0
76/8/0/1/12 Zebrania ciał samorządowych, zjazdy wójtów (protokóły wyboru sołtysów) 1946 0
76/8/0/1/13 Teczka korespondencji załatwionej GRN (wykazy członków Zarządu Gminy, członków Gminnej Rady Narodowej, wykazy sołtysów i podsołtysów) 1948 0
76/8/0/1/14 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (protokóły) 1949 0
76/8/0/1/15 Skoroszyt wykonanych spraw Gminnej Rady Narodowej (protokóły GRN, plan obrad na I kwartał, plany pracy, wykazy członków GRN) 1949 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

338

221

0

2.51

1.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.