Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 159 ja
spis roboczy Yes 29 ja
Konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Cara Aleksandra I w dniu 27 listopada 1815 r. stanowiła,że zarząd wsią sprawował wójt, bezpośrednio zależny od prefekta. Wójt sprawujący zarząd kilku wsi miał prawo wyznaczania swojego zastępcy, którego zatwierdzała Komisja Wojewódzka. Według przepisów wprowadzonych w roku 1818 wójtem mogł być wyłącznie właściciel wsi. Natomiast na szczeblu wsi nie było samorządu., który został wprowadzony w roku 1864. Gmina mogła obejmować kilka wsi, dworów a nawet miasteczek. Władzę gminną stanowili: wójt, zgromadzenie gminne oraz pełnomocnicy gminni. Zakres działania był niewielki tzn.sprawy zakładów dobroczynnych, szkół, wymiaru składek gminnych i zarząd mieniem. Dekretem z 1918 roku ustanowiono rady gminne, które wybierane były przez dotychczasowe zgromadzenie gminne podobnie jak wójt. Ustawą z dnia 23.03.1933 roku wprowadzono zarządy gminne jako organy zarządzające i wykonawcze. W okresie okupacji lat 1939-1945 nie zaszły istotne zmiany. Po II WŚ działalność samorządu terytorialnego regulowały ustawy: z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i z dnia 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, które w zasadzie utrzymały stan prawny z 1933 roku z pewnymi zmianami. Ustawa z dnia 20.03.1950 r. zniosła zarządy gminne i stanowiska wójtów, których zastąpiło prezydium gminnej rady narodowej. Natomiast w 1954 roku w wyniku reformy podziału administracyjnego wsi, gminne rady narodowe zastąpiono przez gromadzkie Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne w tym sprawozdania z działalności, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły ZG i rady, kontrole i lustracje, protokoły ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich oraz wykazy i listy osób zamordowanych i więzionych w obozach karnych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy finansowe w tym wymiany marek niemieckich na złotówki, podatki i daniny, sprawy ludności, w tym cudzoziemców, wojskowe, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia i plany, sprawy aprowizacji, przemysłu i handlu, księgi finansowe
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne prezydium oraz osobowe, sesje rady, posiedzenia prezydium i komisji oraz ebrania gromadzkie, kontrole, sprawozdania statystyczne, materiały do podziału administracyjnego na gromady, akta wyborów do Sejmu, organizacyjne FJN, TPPR, budżet i finanse, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna.
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 13 ja., 0,10 mb

Amount of archival material

188

159

0

1.30

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.