Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Związków Zawodowych powiatu warszawskiego Delegatura w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Otwocku 1948 - 1949
- brak danych - 1948 - 1949
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
inwentarz książkowy Yes = 17 j.a.
Działalność związków zawodowych określał Dekret o przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych z dnia 8 lutego 1919 r. Do zadań związków zawodowych należała obrona i popieranie interesów ekonomicznych i kulturalnych pracowników. W okresie okupacji niemieckiej zwiążki wcielone zostały do Izby Centralnej lub Izb Okręgowych dla gospodarki, następnie rozwiązane. Po rozwiązaniu powołane na nowo w razie potrzeby przymusowo. Po odzyskaniu niepodległości związki zawodowe działały w oparciu o Dekret z 1919 roku do lipca 1949 roku czyli ukazania się ustawy o związkach zawodowych z dnia 1 lipca. Powiatowe Rady Związków Zawodowych były organem wykonawczym Okręgowych Komisji Związków Zawodowych. Do jej zadań należało zrzeszanie pracowników w związki zawodowy przy każdym zakładzie pracy, koordynacja prac związków w terenie, branie czynnego udziału w kontrolach społecznych, udzielenie pomocy członkom związków zawodowych. Delegatura w Otwocku działała na terenie miasta Otwocka, gminy Karczew i częściowo gminy Wiązowna po rzekę Świder. Zrzeszała związki zawodowe z tego terenu działające w poszczególnych zakładach pracy. Zakończyła działalność w maju 1949 roku. Na zawartość zespołu składają materiały dot. Kongresu Związków Zawodowych z 1949 roku, protokóły z zebrań Delegatury, protokóły z zebrań Związków Zawodowych działających na terenie oddziaływania Delegatury oraz składy Zarządów, zarządzenia władz zwierzchnich, tworzenie i likwidacja związków w zakładach pracy, sprawozdania działalności, sprawy finansowe, wykazy członków, akcje propagandowe, przydziały talonów na artykuły żywnościowe i przemysłowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/4/0/-/1 [II/VII Kongresu Związków Zawodowych - okólnik w sprawie dekoracji kraju, materiały do przemówienia ] 1949 0
78/4/0/-/2 [Protokóły z zebrań Delegatury i listy obecności] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/3 [Protokóły z zebrań Związków Zawodowych działających na terenie oddziaływania Delegatury oraz składy ich Zarządów] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/4 [Regulamin powiatowych /miejskich/ rad związków zawodowych, wyborów na mężów zaufania, pracowniczej kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/5 [Zarządzenia władz zwierzchnich - pisma okólne Ministerstw, Centralnych i Okręgowych Komisji Związków Zawodowych ] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/6 [Okólniki Powiatowej Rady Związków Zawodowych powiatu warszawskiego] 1949 0
78/4/0/-/7 [Tworzenie związku w zakładach pracy, likwidacja, sprawy lokalowe i majątkowe] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/8 [Miesięczne sprawozdania z działalności Związków Zawodowych, plany, kontrole] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/9 [Współpraca z innymi instytucjami - w sprawie ubezpieczeń społecznych, przyjaźni polsko - radzieckiej, rejestracji rachunków w Powszechnej Kasie Oszczędnościowej, udział w pracach Polskiego Czerwonego Krzyża i Spółdzielniach] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/10 [Wzory ankiet i zaświadczeń] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/11 [Dziennik korespondencyjny, kontrolka znaczków pocztowych] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/12 [Sprawy personalne - dot. pracowników Delegatury, skierowania do reprezentowania Związku Zawodowego, skierowania na szkolenia] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/13 [Sprawy finansowe - preliminarz budżetowy Delegatury na rok 1949, miesięczne sprawozdania finansowe oddziału nr 6 w Otwocku] 1948 - 1949 0
78/4/0/-/14 [Akcje propagandowe, konkursy, organizacja wczasów, kolonii, świetlic, walka z analfabetyzmem, kursy] 1949 0
78/4/0/-/15 [Wykazy związków zawodowych, listy członków] 1948 - 1949 0
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.