Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Wypisy z akt ziemskich, grodzkich i kościelnych Mazowsza 1566, XVII w.-1864 [1865-1875]
- brak danych - 1566 - 1566
1690 - 1875
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
włoski
jidisz
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 439 j.a.
Benedyktyńskie opactwo św. Wojciecha w Płocku zostało prawdopodobnie założone w II połowie XII w. Dzięki nadaniom książąt mazowieckich i osób prywatnych benedyktyni posiadali w XVIII w. 2 miasta i 20 wsi, nie licząc mniejszych posiadłości. Archiwum konwentu zostało spalone w 1705 r. podczas działań militarnych wojny północnej; ocalały tylko nieliczne dokumenty. W 1781 r. benedyktyni przenieśli się z Płocka do Pułtuska, obejmując we władanie klasztor i szkołę prowadzoną wcześniej przez jezuitów. Szkołę tę, która osiągnęła bardzo wysoki poziom, prowadzili w Pułtusku do 1833 r. W 1797 r. konwent utracił większość dóbr ziemskich skonfiskowanych przez władze pruskie, w zamian za nie wypłacana im była stała pensja, tzw. kompetencja. W 1864 r. władze carskie zarzuciły pułtuskim mnichom aktywny udział w powstaniu styczniowym i zarządziły kasatę klasztoru. Zakonników przewieziono do klasztoru kamedułów na Bielanach. Archiwum konwentu prawdopodobnie włączono do archiwum konsystorza pułtuskiego. Dokumenty dotyczące głównie spraw wewnętrznych konwentu oraz przywilej króla Zygmunta Augusta z 1566 r. dla miasta Mogielnicy (sygn. 1–8).
Ekstrakty z ksiąg ziemskich, grodzkich i konsystorskich spraw sądowych i majątkowych konwentu, akta majątkowe (ekstrakty i kopie nadań książąt mazowieckich, inwentarze, transakcje, rachunki, kwity, umowy) głównie z XVIII w. dotyczące: klucza Szczepankowo (sygn. 9–97), ekonomii „nadwiślańskiej” (sygn. 98–186), ekonomii nadnarwiańskiej (sygn. 187–196), dóbr i prepozytur południowomazowieckich (sygn. 197–215), prepozytury szpitalnej św. Ducha w Rawie (sygn. 216–253), innych dóbr i spraw majątkowych konwentu (sygn. 254–301).
Materiały, głównie z XVIII w., dotyczące spraw wewnętrznych konwentu, Kongregacji Benedyktyńskiej, życia religijnego i różnych spraw kościelnych, w tym kopie bulli i breve papieskich, bliżej nierozpoznane fragmenty łacińskich traktatów, kazań, memoriałów, fragmenty akt konsystorza pułtuskiego (sygn. 302–358), korespondencja urzędowa z władzami z lat 1796–1865 (sygn. 359–365), akta gospodarcze konwentu i klasztoru pułtuskiego z lat 1779–1865, w tym plan sytuacyjny klasztoru z 1865 r. (sygn. 366–378).
Akta różne z XIX w., m. in. dokumenty odnalezione pod fundamentami majątku Chrcynno w 1859 r., wypis hipoteczny dotyczący domu przy ul. Brzozowej w Warszawie, fragmenty zeszytów szkolnych, protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych w Karniewku i Wyszkowie, pisma i rachunki władz miejskich i powiatowych Pułtuska dotyczące remontu lazaretu, dziennik korespondencji biskupa płockiego z 1829 r., rejestry folwarku św. Krzyża w Pułtusku (sygn. 379–393), korespondencja osobista mnichów z lat 1730–1825 (sygn. 394–439).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/1/0/1.1/9 Ekstrakt z ks. ziem. łomżyńskich oblaty z 1519 roku dokumentu, w którym Mikołaj z Mierzeńca doktor dekretów, kanonik płocki i warszawski, oficjał generalny płocki (1467, 26 VI - Płock) potwierdza wiarygodność przywileju, w którym Siemowit "senior dux Mazoviae" (1300, 4 VI sabbatho post Pentecosten - in Castro Novo) ustala na prośbę opata Arnolda granice dóbr opactwa Szczepankowo i Wszerzec 1701-1800 0
79/1/0/1.1/10 Ekstrakt i kopia ekstraktu z ks. ziem. łomżyńskich wizji granic z 1524 roku między dobrami opata Stanisława Barczykowskiego Szczepankowo i Wszerzec a dobrami szlacheckimi Radgoszcz 1701-1800 0
79/1/0/1.1/11 Ekstrakty z ks. Ziem łomżyńskich oraz akt sądu kapturowego ziemi łomżyńskiej dokumentów procesowych (dekrety, wizja granic, oblata pisma Zygmunta I z 1547 roku), dotyczące procesów z lat 1534,1535, 1549, 1590,1592,1632 między opatami płockimi a szlachtą z dóbr Czaplice Osobne (Czapliccy,Wierzbowscy, Żebrowscy) o ustalenie granic miedzy kluczem szczepankowskim a dobrami Czaplice Osobne 1701-1800 0
79/1/0/1.1/12 Ekstrakt z ks. konsystorza płockiego transakcji zakupu z 1538 roku przez opata Łukasza wójtostw w dobrach konwentu Szczepankowo, Wszerzec i Uśnik za sumę 430 złp. od wojskiego wiskiego Jana Lachowskiego 1701-1800 0
79/1/0/1.1/13 Ekstrakt z ks. gr. łomżyńskich wizji szkód z 1554 roku poczynionych w dobrach klasztornych Szczepankowo przez Wierzbowskich z Wierzbowa (zniszczenie kopców granicznych) 1701-1800 0
79/1/0/1.1/14 Ekstrakt i kopia ekstraktu z ks. gr. łomżyńskich dekretu sądu podkomorskiego z 1562 roku ustalającego granice między dobrami opata Pawła Kaleckiego Dębowo i dobrami szlacheckimi Żyznowo i Kleczkowo 1701-1800 0
79/1/0/1.1/15 Ekstrakty z ks. gr. i ziem. łomżyńskich transakcji majątkowych (zastawów gruntów) z lat 1571, 1617 dokonywanych przez szlachtę (Czapliccy, Łuba, Dłużniewska) w dobrach Czaplice Osobne 1701-1800 0
79/1/0/1.1/16 Ekstrakt z ks. gr. łomżyńskich wizji szkód z 1585 roku dokonanych w dobrach Szczepankowo przez szlachtę z dóbr Podosie, Chojny i Radgoszcz (wycięcie drzew) 1701-1800 0
79/1/0/1.1/17 Ekstrakty z ks. ziem. i gr. łomżyńskich transakcji majątkowych (donacji i zastawów gruntów) z lat 1592, 1601, 1608, 1674, 1675, 1703, dokonywanych przez szlachtę (Korytkowscy, Czapliccy, Wierzbowscy, Kopański, Niedźwiecka) w dobrach Wierzbowo Ostrowskie 1701-1800 0
79/1/0/1.1/18 Ekstrakt z ks. ziem. łomżyńskich dekretu z 1601 roku w sprawie o ustalenie granic między dobrami Jakuba z Wierzbowa a dobrami szlachty z Czaplic Osobnych (35 posesorów: Żebrowscy, Łubowie, Wierzbowscy i inni) 1701-1800 0
79/1/0/1.1/19 Ekstrakt z ks. podkomorskich łomżyńskich i kopie dekretów sądu podkomorskiego łomżyńskiego, dotyczące sprawy z lat 1628-1630 między opatem Stanisławem Starczewskim, dzierżawcą Szczepankowa a szlachtą z dóbr Łuby o ustalenie granic między ww. dobrami 1701-1800 0
79/1/0/1.1/20 Ekstrakty z ks. gr. łomżyńskich transakcji majątkowych (donacje i zastawy gruntów) z lat 1640, 1643, 1649, 1664, 1667, 1675, 1676, dokonanych przez szlachtę (Kleczkowscy, Podoscy, Rostkowski, Zbyński, Łuba, Dobkowski) w dobrach Kleczkowo 1701-1800 0
79/1/0/1.1/21 Dekret biskupa kijowskiego, opata płockiego Tomasza Ujejskiego ustanowiający Bractwo Różańcowe w kościele w Szczepankowie 1677 0
79/1/0/1.1/22 Ekstrakt z ks. gr. łomżyńskich protestacji konwentu z 1688 roku przeciw szlachcie z dóbr Wierzbowo o zniszczenie płotów granicznych i szkody wyrządzone w dobrach klasztornych 1701-1800 0
79/1/0/1.1/23 Ekstrakty z ks. gr. łomżyńskich dotyczące sprawy oddzielenia przez opata Stanisława Boglewskiego w 1690 roku, zgodnie z bullą Aleksandra VIII, dóbr opackich od klasztornych i przekazania klucza szczepankowskiego konwentowi 1690-1690 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

439

439

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.