Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Pułtuski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1867-1917
Pultuskoe Uězdnoe Upravlenie 1867 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes 910 j.a. sygn.1-910
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.sygn.911-912
W latach 60 -tych XIX wieku przystąpiono w Rosji do przeprowadzenia szeregu reform, które przypadły na okres, kiedy w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego carat przyspieszył proces ograniczenia i likwidacji urzędów i instytucji autonomicznych. Rozbudowano wówczas aparat administracyjny rosyjski w celu opanowania kraju. W 1866 roku powiększono ilość guberni z pięciu do dziesięciu, tworząc następujące gubernie: warszawską, radomską, kaliską, piotrkowską, kielecką, lubelską, siedlecką, płocką, łomżyńską i suwalską. Gubernie dzieliły się na powiaty. Na mocy postanowienia Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego z dnia 29.XII.1867 utworzono powiat pułtuski z guberni łomżyńskiej w skład którego weszły następujące jednostki organizacyjne: miasta - Pułtusk, Nasielsk, Serock i Wyszków oraz gminy wiejskie: Kozłowo, Kleszewo, Obryte, Lubiel, Leszczydół, Somianka, Zatory, Gzowo, Winnica, Gołębie, Czajki, Nasielsk i Zegrze. Zarząd Guberni stanowili: gubernator, wicegubernator i zarząd gubernialny. 13 stycznia 1867 r. weszła w życie ustawa o "Zarzadzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa". Zgodnie z wymienioną ustawą na czele powiatu stał naczelnik powiatu, który miał dwóch zastępców: jednego do wykonania czynności administracyjnych, drugiego do czynności policyjnych. Pomocnik naczelnika powiatu do czynności policyjnych był jednocześnie naczelnikiem Straży Ziemskiej bezpośrednio mu podległej. Naczelnik powiatu część swych kompetencji wykonywał osobiście, a część we współdziałaniu z podległym mu kolegium. Kolegialnemu załatwianiu w zarządzie powiatowym podlegały następujące sprawy: przyjmowanie od cudzoziemców przysięgi na wierność poddaństwa, zażalenia osób prywatnych na bezprawną działalność urzędników, zatwierdzanie kosztorysów na budowy i remonty w miastach, udzielanie zezwoleń na wydawanie materiałów budowlanych, decyzje w sprawach rozbiórki zdewastowanych budynków, wymierzanie kar administracyjnych, pociąganie do odpowiedzialności prawnej winnych przekroczenia przepisów policji lekarsko-weterynaryjnej, budowlanej, ogniowej i ogólnej. Przy zarządzie powiatowym powołano "biuro" składające się z oddziałów, referatów i innych stanowisk według etatu. Organizacja Biura Zarządu Powiatowego wyglądała następująco: I/ Oddział Ogólny; II/ Oddział Ekonomiczno-Administracyjny; III/ Oddział Wojskowo-Policyjny. Do zakresu działania Oddziału Ogólnego należało ogłaszanie zarządzeń, odwoływanie, zwalnianie i pociąganie do odpowiedzialności urzędników, wydawanie decyzji w sprawach zmiany granic powiatów, przygotowanie sprawozdań rocznych i opracowań statystycznych oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z zarządem gminnym. W zakres czynności Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego wchodziły sprawy dotyczące administracji i gospodarki powiatu, a więc: przemysł, handel, rzemiosło, zarząd miast i wymiar kar z tytułu administracji lasami oraz sprawy ubezpieczeniowe, skarbowe i.t.p. Kompetencji Oddziału Wojskowo-Policyjnego podlegały następujące sprawy: dostarczanie wojsku podwód i kwater, udzielenie pomocy materialnej dymisjonowanym wojskowym i ich rodzinom, prowadzenie ksiąg ludności, zarząd więzieniami i aresztami, sprawy lekarsko-policyjne, celne i graniczne. Ponadto pomocnikowi do czynności administracyjnych podlegał nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kancelarii urzędu i archiwum. Zarządy Powiatowe na terenie Królestwa Polskiego funkcjonował do 1915 r. tj. do chwili ewakuacji administracji rosyjskiej w głąb Rosji w związku z działaniami wojennymi. Oddział Ogólny (1867–1916): sprawy organizacji Zarządu, dzienniki kancelaryjne, okólniki i korespondencja dotyczące m.in. epidemii cholery, aptek, spraw medycznych i weterynaryjnych, spraw kultu religijnego, emerytur, kultury i szkolnictwa, organizacja szkolnictwa na terenie powiatu, wybory administracji gminnej (wójtów, sołtysów, sędziów i ławników gminnych), wykazy stowarzyszeń i organizacji oraz ich statuty, akta dotyczące działalności przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, protokoły posiedzeń Zarządy Powiatowego (1910, 1913–1914), materiały dotyczące podziału gruntów, stanu zaludnienia, produkcji roślinnej i zwierzęcej, liczby majątków ziemskich i gospodarstw chłopskich, liczby warsztatów rzemieślniczych, sklepów, składów i magazynów, akta osobowe pracowników Zarządu i magistratów miejskich Pułtuska i Nasielska, sprawy wydawania paszportów i dowodów tożsamości, akta kontroli Zarządu, magistratów miejskich i urzędów gminnych (sygn. 1–191).
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny (1870–1916): korespondencja w sprawach podatkowych i wymiaru kar, akta dotyczące gospodarki finansowej miast i gmin powiatu, korespondencja i okólniki w sprawach finansowo-administracyjnych, m.in. korespondencja dotycząca opracowania planu regulacyjnego Nasielska (1876–1912), akta budowy fortu w Pułtusku (1891–1901), akta wywłaszczeń gruntów (1892–1913) pod budowę szos strategicznych Pułtusk–Wyszków i Nieporęt–Beniaminów oraz nadnarwiańskiej linii kolejowej, melioracja bagien, dane o władzach cechów rzemieślniczych oraz o rzemieślnikach w powiecie, akta dotyczące oświetlenia Nasielska, remontów budynków, budowy kościołów, działalności mariawitów, utrzymania i budowy dróg (sygn. 192–579).
Oddział Wojskowo-Policyjny (1880–1917): okólniki i korespondencja dotyczące zakwaterowania i zaopatrzenia wojska oraz postępowania z ludnością cygańską, żydowską i więźniami, zarządzenia i pozwolenia (m.in. określające zasady ruchu rowerów i pojazdów mechanicznych w Pułtusku, działalności kin, posiadania broni), konfiskata nielegalnej broni, sprawy akt stanu cywilnego i meldunkowych, nadzór nad działalnością Straży Ziemskiej, akta dotyczące działalności towarzystw, organizacji społecznych i związków religijnych, akta osób znajdujących się pod nadzorem policji, korespondencja w sprawach duchowieństwa rzymskokatolickiego i organizacji uroczystości kościelnych, karty mobilizacyjne (1914–1915), dokumentacja strat poniesionych w czasie działań wojennych (1915), nadzór nad szkołami, w tym akta dotyczące strajku szkolnego w Pułtusku (1905) (sygn. 580–864).
Akta Sekwestratora Powiatowego (1896–1915): akta dotyczące egzekucji należności, w tym korespondencja, protokoły, wykazy, rejestry podręczne, arkusze podatkowe, dzienniki wyjazdów, dzienniki kancelaryjne, katalog książek biblioteki Zarządu (sygn. 865–911).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/3/0/1/1 Raznye bumagi. /Zezwolenia na posiadanie broni, zaświadczenia o prawie polowania, przepisy urzędowe, korespondencja/ 1867-1916 0
79/3/0/1/2 Dela Uezdnago Upravlenija podlezascie iskluceniju iz archiwa. /Wykaz spraw wydzielonych z archiwum za lata 1867 - 1885/ 1867-1885 0
79/3/0/1/3 Opis delam podlezascim unitozeniju iż archiva Uezdanego Upravlenija. /Wykaz akt przeznaczonych do zniszczenia za lata 1886 - 1899/ 1886-1899 0
79/3/0/1/4 Rukovodstvennoe delo ob utverzdenii po uezdnym bolnicam platy na 1895 god na soderzanie i lecenie niznich voinskich cinov i ich semejstv. /Pisma dotyczące leczenia szeregowców, podoficerów oraz ich rodzin i okólnik z 1911/ 1894-1911 0
79/3/0/1/5 Rukovodstvennoedelo ob bogosluzenijach i duchovno - prichodskich delach. /Okólniki dotyczące nabożeństw i parafii/ 1895-1909 0
79/3/0/1/6 Rukovodstvennoe delo ob isproseniju Vysocajsago soizvolenija na obscija po Imperii podpiski. /Okólnik dotyczący składek pieniężnych na pogorzelców i ofiary innych klęsk/ 1894-1895 0
79/3/0/1/7 Rukovodstcbennoe delo o cholere. /Okólniki dotyczące epidemii cholery/ 1895 0
79/3/0/1/8 Rukovodstvennoe delo o nedopusceniju perevodov kreditov naznacemych na soderzanie policejskich dolznostej na scet posobij kazne iż castnych sredstv. /Okólniki/ 1895 0
79/3/0/1/9 Rukovodstvennoe delo o javke Burgomistrov i vojtov gmin k. Naclniku Ucebnoj Direkcii pri objezdach poslednim ucilisc i ob. uciliscach. /Okólniki w sprawach szkolnych/ 1896-1905 0
79/3/0/1/10 Rukovodstvennoe delo predstvleniju na usmotranie Nacalnika gubernii preekta vsch rasporjazenij Uezdnago Nacalnika, imejuscich obscee rukovodstvennoe znacenie. /Poufny okólnik/ 1895 0
79/3/0/1/11 Rukovodstvennoe delo po delu razsledovanij po delam, podlezascim reseniju v administrativaom porjadke. /Okólniki/ 1895-1905 0
79/3/0/1/12 Rukovodstvennoe delo ob emeritalnych pravilach. /Okólniki i korespondencja w sprawie emerytur/ 1895-1914 0
79/3/0/1/13 Rukovodstvennoe delo o gminnych ssudo - sberegatelnych kassach. /Okólniki, korespondencja/ 1895-1913 0
79/3/0/1/14 Rukovodstvennoe delo o dusevno - bolnych licach. /Okólniki o osobach umysłowo chorych/ 1895 0
79/3/0/1/15 Rukovodstvennoe delo o revizii gminnych upravlenij i uezdnych. /Okólniki, korespondencja, drukowane sprawozdanie z rewizji zarządów gminnych w gubernii warszawskiej w 1894r./ 1895-1909 0
1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 ... 58 59 60 61

Amount of archival material

912

910

0

11.01

11.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.